Gradații de merit colectivul didactic – Sep.2022

Publicat în Anunțuri

Concurs pentru Gradația de Merit – colectivul didactic al facultății

Septembrie – Octombrie 2022

 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială scoate la concurs 4 gradații de merit: 1 la Departamentul de Sociologie, 1 la Departamentul de Asistență Socială și 2 la Departamentul Liniei Maghiare.

Condițiile de participare sunt cele descrise de Hotărârea Senatului UBB nr 49/11.04.2022 referitoare la aprobarea Metodologiei -cadru privind acordarea gradațiilor de merit de către Universitatea Babeș-Bolyai

 

Condițiile minime care trebuie îndeplinite obligatoriu, cumulativ de către candidați, conform Art.6 al H.S. 49/11.04.2022:

a) ocupă o funcţie didactică în calitate de titular, în baza unui contract individual de muncă (CIM) pe durată nedeterminată, cu normă întreagă în Universitate;

b) are o vechime în instituţie într-o funcţie didactică (în baza unui CIM) de cel puţin 3 ani;

c) a obţinut la evaluările de către conducere, conform procedurilor operaţionale de evaluare a activităţii profesionale, pe ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate, calificativul cel puţin „foarte bine”;

d) media punctajului valid obţinut la evaluările de către studenţi în ultimii 3 ani, conform Procedurii operaţionale privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a prestaţiei didactice de către studenţi (PO-CDUMC-AC 01 şi PO-CDUMC-AC 02), este mai mare de 3,5 (pentru detalii, a se vedea Art. 6, lit.d. din H.S. 49/11.04.2022);

e) deţine titlul ştiinţific de doctor;

f) nu a fost sancţionat disciplinar, exceptând situaţia în care sancţiunea a fost radiată potrivit legii;

g) îndeplineşte criteriul de fidelitate faţă de universitatea Babeş-Bolyai, conform art. 115 alin (1) din Carta UBB;

h) are cont public pe Google Scholar, ORCID şi Publons asociat direct şi în mod clar cu universitatea;

i) are întocmit şi avizat planul individual de carieră academică pentru anul universitar următor;

j) standardele facultăţii (pentru funcţiile de asistent de cercetare, asistent universitar/CS şi lector universitar/şef de lucrări/CS III) sau standardele minimale CNA TDCU (pentru funcţiile de conferenţiar universitar/CS II profesor universitar/CS I).

 

Dosarul de aplicare constă în completarea următoarelor documente:

CV-ul în format Europass (semnat și scanat);

Anexa 1 (semnat și scanat);

Anexa 2 (semnat și scanat);

Anexa 3 (semnat și scanat);

Anexa 2.1.II_Fișa de autoevaluare – pentru fiecare departament fișa specifică (semnat și scanat, cât și documentul în Excel, identic cu versiunea semnată): Anexa 2.1.II_Dep.Asistență socială și Dep.în Limba Maghiară și Anexa 2.1.II_Dep.Sociologie  

 

Criteriile de evaluare sunt descrise în Anexa 2 și, respectiv, Anexa 2.1.II_Fișa de autoevaluare – pentru fiecare departament fișa specifică.

 

Înscrierea la concurs:

Dosarele de concurs se trimit online pe adresele secretariat.socasis@ubbcluj.ro si irina.albu@ubbcluj.ro începând cu 29 septembrie, până în 3 octombrie ora 16:00.

Contestațiile se trimit online pe adresele secretariat.socasis@ubbcluj.ro si irina.albu@ubbcluj.ro începând cu 5 Octombrie, până în 6 Octombrie ora 16:00.

 

Calendar Gradații de merit 2022

  • până în 19 Septembrie– aprobare comisii de evaluare a gradațiilor de merit de către Consiliul Facultății și Consiliul de Administrație al UBB, numirea comisiilor prin decizia rectorului UBB
  • 23 Septembrie– afișarea calendarului concursului la nivel FSAS (pe site)
  • 29 Septembrie – 3 Octombrie–  înscrierea candidaților(online)
  • 4 Octombrie – evaluarea candidaților de către comisia de evaluare și afișarea rezultatelor evaluării
  • 5 – 6 Octombrie – depunerea contestațiilor(online)
  • 7 Octombrie – soluționarea contestațiilor
  • 10 Octombrie – validarea rezultatelor finale de către Consiliul Facultății, afișarea rezultatelor finale și transmiterea rezultatelor către Rectorat.

 

Anexa 4. Comisiile de evaluare și contestație propuse de FSAS Septembrie 2022

Comisia de evaluare la nivel de facultate:

Titlu/ Funcție Prenume, nume membri Structura UBB în cadrul căreia activează membrii comisiei
Membri titulari:

1.      Conf dr Cristina Baciu

2.      Lect. dr Eva Laszlo

3.      Lect dr Cristina Raț

Supleanți:

1.      Prof dr Lavinia Popp

2.      Conf dr Cristian-Ioan Pop

 

 

 

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Comisia de contestație la nivel de facultate:

Titlu/ Funcție Prenume, nume membri Structura UBB în cadrul căreia activează membrii comisiei
Membri titulari:

1.      Prof dr Irina Culic

2.      Conf dr Csaba Degi

3.      Conf dr Paul Teodor Hărăguș

Supleanți:

1.      Lect dr Anca Simionca

2.      Lect dr Florina Pop

 

 

 

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Afișat: 23.09.2022, ora 15:30