Gradaţii de merit pentru personalul didactic auxiliar al FSAS

Publicat în Anunțuri

Rezultate finale gradaţii de merit

Rezultate gradații de merit

 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială anunță scoaterea la concurs a 2 gradații de merit pentru personalul didactic auxiliar al FSAS. Concursul este organizat în baza Metodologiei Cadru de Acordare a Gradațiilor de Merit aprobată prin Hotărârea Senatului UBB nr 15483 din 19.10.2021 (https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/10/Metodologie-acordare-gradatii-merit.pdf) și în baza Metodologiei proprii FSAS de Acordare a Gradațiilor de Merit.

 

Condițiile de participare:

(1) La concursul organizat în vederea acordării gradațiilor de merit poate participa personalul didactic și didactic auxiliar care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) ocupă o funcție didactică sau didactică auxiliară în baza unui contract individual de muncă (CIM) pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, cu funcția de bază în Universitate;

b) are o vechime în instituție, într-o funcție didactică sau didactică auxiliară (în baza unui CIM), de cel puțin 3 ani;

c) a obținut la evaluările de către conducere, conform procedurilor operaționale de evaluare a activității profesionale, pe ultimii 3 ani, calificativul cel puțin „foarte bine”;

d) nu a fost sancționat disciplinar, exceptând situația în care sancțiunea a fost radiată potrivit legii;

(2) Personalul didactic și didactic auxiliar care a beneficiat de gradația de merit poate participa din nou la concurs.

 

Perioada de înscriere la concurs;

Perioada de înscriere la concurs este 30 septembrie – 3 octombrie 2021

 

Documentele necesare pentru înscriere;

Dosarul de concurs al candidatului trebuie să cuprindă următoarele documente, semnate de către candidat (în original și scanate ulterior):

a) cererea de înscriere la concurs (Anexa 1);

b) CV-ul în format Europass;

c) fișa de autoevaluare, pe ultimii 5 ani universitari (Anexa 2.2. pentru personalul didactic auxiliar);

d) declarația pe propria răspundere privind faptul că informațiile se referă la propria activitate desfășurată în UBB și corespund adevărului (Anexa 3);

 

Locul (adresa electronică) și intervalul orar în care se depune dosarul de concurs

Dosarele complete vor fi trimise la adresa anca.simionca@ubbcluj.ro între 30 septembrie, ora 8:00 și 3 octombrie orele 20.

 

Criteriile de evaluare;

Criteriile de evaluare (alături de indicatori și punctajele maxime aferente) sunt cele regăsite în Anexa 2.2 a Metodologiei de acordare a gradațiilor de merit:

Criteriul I: Volumul, complexitatea și responsabilitatea activității desfășurate
Criteriul II: Capacitatea organizatorică
Criteriul III: Capacitatea de a identifica, analiza și soluționa problemele
Criteriul IV: Inițiativa și creativitatea
Criteriul V: Preocuparea pentru autoperfecționare
Criteriul VI: Munca în echipă

 

Componența comisiei de evaluare;

 

Conform Deciziei Rectorului nr 11513/23.09.2021, Comisia de evaluare a dosarelor de concurs are următoarea componență:

Membri

Lector dr. Anca Simionca
Conf. dr. Cristina Baciu
Prof dr. Veres Valér

Membri supleanți

Lector dr. Cristian Pop
Lector dr. László Péter

 

Data afișării rezultatelor evaluării;

Rezultatele vor fi afișate în 5 octombrie 2021

Perioada de contestații;

Depunerea contestațiilor se poate face între 6 și 7 octombrie 2021.

Locul și intervalul orar în care se depun contestațiile;

Contestațiile vor fi trimise la adresa paul.haragus@ubbcluj.ro între 6 octombrie, ora 8:00 și 7 octombrie orele 16

Data afișării rezultatelor finale.

Rezultatele finale vor fi afișate în 8 octombrie 2021