Szociológia

A szociológia társadalmi problémákkal, a társadalom működésével, az egyén és a társadalom közötti viszonyokkal foglalkozik. Képes a társadalom egészének tendenciáit, mozgásait vizsgálni. Így a szociológus átlátja a társadalom összességét, ismeri az egyes lakossági csoportok életét, ért a nemzetiségek közti kapcsolatokhoz, ismeretei vannak a nemzetközi migráció kérdésköréről.

Az itt megszerzett tudás felhasználható különböző szakértői munkákban, fejlesztési programok megalapozásában, mint amilyen például az oktatáspolitika vagy a vidékfejlesztés. A szak végzősei társadalomtudományi jártasságuk mellett a közvélemény-kutatás, adatbázis-készítés és kezelés, informatizált adatfeldolgozás terén is piacképes, gyakorlatban jól alkalmazható tudásra tesznek szert. A szak végzősei közül számos sikeres önkormányzati szakértő, kutató, oktató, politikus, újságíró és tanácsadó került ki.

Mi vár rád szociológia szakos diákként az egyetemen?

A szociológián minden óra magyar nyelven folyik, de természetesen a diákok, érdeklődésük szerint a román órákra is járhatnak. Külön van olyan tantárgy, amin a román szaknyelv tudást lehet fejleszteni, ezt egy magyar oktató tartja – ilyen nem nagyon létezik más szakokon az egész egyetemen!

A képzés tematikája széles skálájú. Nem csak szociológiai, antropológiai tárgyak vannak, hanem olyanok is, mint Pszichológia, Politikatudomány, Társadalomlélektan, Közgazdaság, Pedagógia, valamint idegen nyelvek, adatbázisok kezelése stb.

Az elméleti képzés mellett hasznos gyakorlati tudnivalók elsajátítása jellemzi a szociológia szakot – a Közvélemény-kutatás, Public Relation és kommunikáció, Rendezvényszervezés, Pályázás, Civil szervezetek menedzsmentje, Vidékfejlesztés, vagy például Társadalomföldrajz-órák keretében.

Tíz éve jeles magyarországi professzorok előadásait is hallgathatják a diákok.

Külföldi tanulási lehetőségek: a diákok jelentős hányada hosszabb-rövidebb magyarországi vagy más uniós országbeli képzésen vehet részt, ha ezeket a lehetőségeket megpályázza. Támogatjuk a külföldi tanulást, a visszatérő diákokat gond nélkül visszafogadjuk, külföldi tanulmányiakat beszámítjuk! A két szakot működtető karnak különösen jó kapcsolatai, együttműködési szerződései vannak külföldi egyetemekkel.

A Központi Egyetemi Könyvtár az egyik legnagyobb az országban, de a szociológia szak diákjai külön könyvtárral is rendelkeznek – ide az elmúlt években többmillió forint értékben érkezett főleg magyar nyelvű szakkönyv –, valamint kölcsönözhetnek könyveket a Max Weber Alapítvány társadalomtudományi szakkönyvtárából is.

Nemcsak a diákévek alatt szerzett tudás segít a későbbi boldogulásban, hanem nagyon sokszor azok a kapcsolatok, tudások, amelyeket különböző emberekkel, intézetekkel ismerkedve a nagyvárosban kialakítunk. Szociológus végzősök jó részének munkahely-keresésében fontos volt az, hogy már egyetemi éveik alatt többféle lehetőséggel ismerkedtek meg, és mire elvégezték tanulmányaikat tudták, hogy milyen mezőnyben van szükség rájuk, tudásukra.

Szakmai táborok; nyári társadalom-kutatói gyakorlat kíséri a képzést a szociológia, illetve az antropológia szakon. Szóval: tanulás, kirándulás, buli. Fontosak és népszerűek a sulin kívüli szakmai körök, tevékenységek. A szociológia ismert szakmai jellegű rendezvényeikről, versenyeikről. Közismerten jó a tanár-diák viszony. Aránylag fiatal, de tapasztalt, zömében külföldön is képzett, dinamikus, diákbarát tanári kar tanít itt.

De mi a szociológia?

A szociológia egy társadalomtudomány, mely abból a szemléletből indul ki, hogy az emberi cselekvést meghatározza az a társadalmi környezet, amiben az egyén él, amiben nevelkedik. Az egyén és a társadalom között sajátos viszonyok hosszú sora fedezhető fel. A szociológia egyik célja éppen ezeknek a viszonyoknak a tanulmányozása. Jellemző rá, hogy nem annyira az egyént, mint inkább az egyének csoportjait, kategóriáit kutatja. Ezért inkább a társadalom egészének a tendenciáit, mozgásait vizsgálja. Amikor nagyszámú egyedből álló csoportokat ír le, a szociológus ehhez gyakran adatbázisokat, statisztikai számításokat használ, különféle grafikonokat készít.

Mit tud a szociológus?

A szociológus általában jól átlátja a társadalom egészét, ismeri az egyes lakossági csoportok életét, az egyéni tulajdonságokon túl a csoporttulajdonságokat, tendenciákat. Ezért akár különböző intézkedéseket megalapozó elemzések elkészítéséhez is ért: például oktatás társadalmi vonatkozásaihoz, vidékfejlesztéshez, népességalakuláshoz, ifjúsághoz, falu és város fejlesztéséhez, kommunikációhoz, valláshoz. A szociológust főleg arról ismerik, hogy kérdőíves felméréseket készít, közvélemény-kutatásban járatos, de természetesen emellett még sok minden mást is jelent a szociológia.

Milyen tantárgyakat lehet tanulni a szociológia szakon?

A három éves alapképzés alatt találkozol majd kötelező tantárgyakkal, és választható tantárgycsomagokkal is, tanrendedet tehát részben magad állíthatod össze. A kötelező tantárgyak a társadalomtudományi alapképzés magját alkotják, nélkülözhetetlenek a további szakirányú ismeretek megszerzéséhez. A választható tantárgyak száma a három év alatt folyamatosan nő, míg a kötelezőek száma csökken, így adva egyre nagyobb döntési szabadságot számodra.

Az első év tantárgyai alapozó tantárgyaknak számítanak. Közöttük találsz majd olyan tantárgyakat mint az általános bevezető a szociológiába, a társadalomkutatás módszerei, bevezetés a kulturális antropológiába, társadalmi problémák, gazdaságtan, pszichológia.

Másodéven a kötelező tantárgyak sorában klasszikus és kortárs szociológia-elméletekkel, szociálpolitikákkal és magas szintű kutatási módszerekkel ismerkedhetsz, valamint pszichológiát, népesedés-szociológiát tanulhatsz.

Harmadévre a kötelező tárgyak száma lecsökken, ebben a tanévben helyi közösségek szociálantropológiája, gazdaságszociológia, médiaszociológia és családszociológia témákban hallgathatsz órákat.

A kötelező tantárgyak mellett szabadon választhatsz különböző tantárgycsomagok között is, melyek más-más területre helyezik a hangsúlyt, és így lehetővé teszik, hogy egy adott témában elmélyítsd a tudásod. Szociológia szakon a következő két nagy csomagból választhatod ki a számodra legmegfelelőbbeket:

  • Egyes társadalmi kategóriák szociológiája. Ez hat tantárgyból áll, amelyeknek témája: ifjúság, nők, szegények, városlakók, falulakók, illetve etnikai kisebbségek).
  • Szervezetek és intézetek vezetése, ügyintézése. Az ezzel kapcsolatos tantárgysort választva egy sor hasznos ismeretet szerezhetsz, amit aztán különböző szervezeteknél dolgozva alkalmazhatsz. Számos gyakorlati tantárgy keretében felkészítenek szervezetek vezetésére, fejlesztésére. Ennek a tudásnak hasznát veszed civil szervezeteknél (ezek olyan szervezetek, melyeket nem a kormány vagy az államigazgatás hoz létre, hanem a „civil” emberek, hogy valamilyen területen segítsék adott közösség boldogulását), gazdasági szervezeteknél (cégeknél), vagy a közigazgatásban is (például polgármesteri hivatalban). Ma már a legegyszerűbb cég, intézet szervezése is pontos szakmunkát igényel. Országszerte több ezer alapítvány, egyesület, társaság működik, több százat a magyar lakosság hozott létre a kultúra, az oktatás, a területfejlesztés stb. támogatására, melyek a következő gyakorlati jellegű órákon elsajátított tudást igénylik: Public Relation, Rendezvényszervezés, Erőforrások hasznosítása, Konfliktuskezelés, Szervezetszociológia, Tárgyalási technikák, Arculattervezés, Irodavezetés és előkönyvelés, Szervezeti Kommunikáció, Európai Uniós források hasznosítása. Jelenleg a kolozsvári egyetemen csak a szociológia (és antropológia) szakon folyik teljes körű szervezeti menedzsment-képzés magyar nyelven. A különböző intézetek modern szervezési tudnivalóival kapcsolatos fentebbi tantárgysort szociológia és antropológia szakról is választhatod.
  • Ezeken a tantárgycsomagokon kívül természetesen más tantárgyak választására is van lehetőség, melyek nem tantárgycsomagok részei, pl. Filozófia, Vallásszociológia, Kultúra-szociológia, Közvéleménykutatás, Gyermekvédelem, Politológia.

A szociológia szakot végezve a következőket érheted el

  • Módszeres, realista képet alakíthatsz ki a társadalomról, azaz valóságos képet tudsz alkotni a különböző problémákról: ezeknek a problémáknak szakértőjévé válhatsz
  • Megtanulsz nyilvántartásokat, adatbázisokat kezelni, átlátni statisztikai adatokat
  • Megismerheted a gazdaság, politikum, média, oktatás stb. működését
  • Felismered az emberek közötti kulturális különbségeket, azok következményeit
  • Felismered az emberek közötti gazdasági különbségeket, figyelsz arra, hogy ezek milyen életmóddal, szokásokkal, mentalitásokkal járnak együtt

Mivel foglalkoznak azok, akik eddig szociológia vagy antropológia szakon végeztek?

Sokan váltak társadalomtudomány-szakos tanárokká (20%), és igen jelentős azoknak az aránya is, akik közigazgatási hivatalokban találtak munkát (15%), vagy alapítványoknál, egyesületeknél helyezkedtek el (nonprofit szféra: 11%). Végzőseink körülbelül 10%-a tanul tovább karunkon vagy más karokon szervezett magiszteri és doktori programokban.