Szociális munka

A Szociális Munka Tagozat 1990-be jött létre. Jelenleg a Szociológia és Szociális Munka Kar keretén belül a Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet önálló egységeként működik, mint Szociális Munka Tagozat, teljes magyar nyelvű képzéssel.
Jelenleg a képzés teljes körű: alapképzés, mesteri-, doktori-képzés. Az alapfokú tanulmányok időtartama három év, ezalatt a szociális munkára vonatkozó általános ismereteket lehet elsajátítani. Mesteri szinten két szak közül választhatnak a hallgatók.
A Babeș-Bolyai Tudományegyetem 2011-be az egyetemek osztályozásában a második helyet foglalja el, míg a kolozsvári szociális munkás képzés ország első lett a szociális munka szakok között, a Tanügyminisztérium Felsőoktatási Bizottsága által végzett felmérés, értékelés eredménye szerint.

A képzés célkitűzései:

 • Olyan ismeretek és készségek átadása amelyek alkalmassá teszik a végzetteket az egyén, a család és a közösségek működésének hatékonyabbá tételére.
 • Szakismeretek biztosítása a romániai szociális védelmi háló reformjának megvalósítására, valamint a szociális munka értékeinek gyakorlatba ültetésére.
 • A mentálhigiéné szemléletének átszármaztatása az egészség promoció érdekében.
 • Ismeretek és készségek kialakítása a professzionális munkavégzés megalapozásához.
 • Hatékony beavatkozási módszerek megtanítása, annak érdekében, hogy választott a szociális területen – például: gyermekjólét, családsegítés, szenvedélybetegekkel és bűnelkövetőkkel való munka, idősgondozás, fogyatékkal élők integrációja, közösségfejlesztés – eredményes beavatkozás történhessen.
 • Szociális intézmények működtetésére és vezetésére, valamint projektek készítésére vonatkozó ismeretek átadása.
 • Kutatások megtervezésének és kivitelezésének megtanítása
 • A hallgatók bekapcsolása a tanszék kutatásaiba a csapatmunka elsajátíttatása érdekében.
 • A doktori tanulmányok előkészítése, megalapozása.

A demokratikus társadalom normális fejlődése feltételezi olyan intézmények létrehozását és működtetését melyek a hátrányos helyzetben levő csoportokkal foglalkoznak. Az emberjogi követelményeknek és a szakmai standardoknak megfelelő eredményes munka csak jól képzett szakemberekkel lehetséges.
A szociális munkás képzés célja felkészíteni a jövendő szakembereket a makroszintű társadalmi gondok (szociálpolitika, management és adminisztráció), a középszinten (csoportok, családok) jelentkező működési nehézségek, valamint a mikroszinten (különleges segítséget igénylő személyek) mutatkozó problémák kezelésére. A hallgatók az egyéni-, a családi-, a csoport-, és a közösségi-beavatkozási módszereken kívül olyan munka módszereket tanulhatnak meg, amelyek lehetővé teszik a szociális intézmények fejlesztését, a veszélyeztetett csoportokkal való foglalkozást, a szociális projektek kidolgozását és megvalósítását. Ezen kívül, felkészülhetnek a szociálpolitika, a szociológia, az egészség-pszichoszociológia, a gyermekvédelem, a drogokkal való visszaélés, a deviancia, stb. területén végzett fejlesztő beavatkozásokra és kutatásokra.
A szakunkon folyó elméleti és gyakorlati oktatás eredményeként hallgatóink széleskörű ismeretekkel és hatékony készségekkel fognak rendelkezni A következő kézségek átadását tűzzük célul:

 • a társadalom (globális, társadalmi, gazdasági és politikai stb. folyamatok) működési szabályszerűségeinek felismerése és rendszerszerű elemzése, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket (diszkriminációt, exkluziót) létrehozó okok feltárása, megelőzése, kedvezőtlen hatásaik tompítása
 • a különböző élethelyzetekben kialakuló szociális problémák, a kielégítetlen szükségletek, a veszélyeztető tényezők felismerése, feldolgozása és elemzése, ezek társadalmi összefüggéseiben való szemlélete
 • a környezet erőforrásait használva elköteleződés és lényegre való összpontosítás az egyének, a családok, a csoportok és a közösségek (tartós) problémamegoldó képességének javítása érdekében
 • kapcsolatteremtés, hatékony kommunikáció, kreativitás, szakmai döntések és kooperáció a problémák kezelésében és tartós megoldásában,
 • az egyének, családok, csoportok, közösségek és az önkormányzati-állami, intézmények közötti jog- és érdekérvényesítő képességek fejlesztése, az emberi jogok képviselete és védelme
 • a szociális szolgáltatások fejlesztése, a szaktudás elismertetése, együttműködés más szakmák képviselőivel, az élet-hosszig tartó tanulás támogatása.

Az eddigi megvalósítások főleg az átmeneti periódus szociális problémáinak kezelésében, a gyermekvédelem és családi jólét terén, a gondozás és az örökbefogadás kapcsán mutatkoztak meg.

A BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet Szociális Munka Tanszékének oktatói

Név Fokozat
dr. Albert-Lőrincz Enikő egyetemi tanár
dr. Antal Imola egyetemi docens
dr. Berszán Lídia egyetemi docens
dr. Dégi László Csaba egyetemi docens
dr. Müller-Fábián Andrea egyetemi docens
dr. Szabó Béla egyetemi docens
dr. Dávid-Kacsó Ágnes egyetemi adjunktus
dr. László Éva egyetemi adjunktus

Óraadó oktatók

Név Fokozat E-mail
dr. Dániel Botond óraadó egyetemi tanársegéd danielbotond@gmail.com