Szociális munka

A képzésrőlKompetenciákTantárgyakKarrierFelvételi kritériumok

A szociális munkás szak a jövő szakembereit a társadalmi problémák szakszerű vizsgálatára és kezelésére készíti fel. A képzés során a szociálpolitika, management és adminisztráció, a nehézségekkel küzdő családok és csoportok, illetve a különleges segítséget igénylő személyek szintjén (vagyis a társadalom makro-, közép- és mikroszintjén) alkalmazható segítői módszerek sajátíthatók el. A beavatkozási módszerek mellett olyan munkastílust tanulható meg, amely lehetővé teszi a szociális intézmények fejlesztését, a kisebbségekkel való foglalkozást, szociális projektek kidolgozását és megvalósítását.

A szociális munka végzéséhez szükséges a szociálpolitika, szociológia, egészség-pszichoszociológia, gyermekvédelem, alkohol és drog abúzus, deviancia, stb. területén végzett kutatásokra való felkészülés.

Az eddigi megvalósítások főként a gyermekvédelem és családi jólét, a gondozás és az örökbefogadás területén, vagyis az átmeneti periódus szociális problémáinak kezelésében mutatkoztak meg.

 

 • hogyan lehet változást előidézni egyéneknél, családoknál, közösségeknél?
 • hogyan lehet nehéz körülmények között is kiegyensúlyozott életet élni?
 • hogyan lehet szakszerű segítséget nyújtani annak aki fogyatékkal, szenvedély-, krónikus vagy mentális betegséggel él; aki marginalizáltan, mélyszegénységben nő fel? Annak aki bűnelkövető, aki túlélője különböző traumáknak?
 • hogy lehet szakmailag és gazdaságilag hatékony szolgáltatásokat létrehozni?
 • mit tehetünk a társadalmi igazságtalanság, az erőszak, a szerfogyasztás, a bűnelkövetés, a kirekesztés megelőzéséért?

 

I. Félév

ALM 1101 Introducere în sociologie/
Bevezetés a szociológiába
ALM1102 Metode şi tehnici de cercetare (I)/           Kutatásmódszertan (I)
PLM 1143 Psihologie generală şi educaţională/

Általános pszihológia

ALM2104 Introducere în asistenţa socială/

Bevezetés a szociális munkába

ALM2105 Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi/
Fogyatékkal elők szociális munkája
* Limba străină 1/Idegen nyelv 1
YLU0011 Educaţie fizică 1/Testnevelés 1

II. Félév

ALR 2201 Drept și legislație în asistența socială/             Jogszabályok a szociális munkába
ALM2202 Statistică socială şi analiza computerizată a datelor/
Társadalomstatisztika
ALM2203 Teorii şi metode de intervenție  în asistenţa socială/
Szociális munka módszertan
ALM2204 Sistemul de asistenţă socială și practica de specialitate (I)/
Gyakorlat
ALM2205 Deontologie profesională/                                                Szakmai etika
ALM1207 Metodologia și etica redactării textelor de specialitate şi comunicare de specialitate/
Szakszövegírás
** Limba străină 1/
Idegen nyelv 2
YLU0012 Educaţie fizică 2/
Testnevelés 2

III. Félév

ALM2301 Metode de asistenţă socială (II), consilierea individului și familiei/
Családokkal való szociális munka
ALM2302 Protecţia copilului/Gyermekvédelem
ALM2303 Devianţă şi control social/
Deviancia és szociális kontroll
PLM1309 Psihologia dezvoltării/
Fejlődéspszihológia
ALM2305 Practică profesională (II)/
Szakmai gyakorlat (II)
ALX0001 Curs opţional 1/
Választható tantárgy 1
ALX0002 Curs opţional 2/
Választható tantárgy 2

IV. Félév

ALM2401 Metode de asistenţă socială (III): grup/         Csoportokkal való munka
ALM2402 Prevenţie, terapie și reabilitare în adicții/                     Alkohol és drogprevenció
PLM1415 Psihologie socială/
Szociálpszichológia
ALM2405 Diagnoza și soluționarea problemelor sociale/
Szociális problémák diagnózisa
ALM2406 Practică de specialitate (III)/

Szakmai gyakorlat (III)

ALX0003 Curs opţional 3/
Választható tantárgy 3
ALX0004 Curs opţional 4/
Választható tantárgy 4

V. Félév

ALM2501 Consiliere în şcoli/
Iskolai tanácsadás
ALM2502 Metode de asistenţă socială (IV): dezvoltare comunitară/
Közösségfejlesztés
ALM2503 Asistenţa socială a vârstnicilor/                             Idősekkel való szociális munka
ALM2504 Psihosociologia sănătăţii şi sănătate publică/ Egészségpszichológia és közegészségtan
ALM2505 Tutoriat de cercetare pentru lucrarea de licenţă/
Államvizsga felkészítés
ALM2506 Practică de specialitate (IV)/                                    Szakmai gyakorlat (IV)
ALX0005 Curs opţional 5/
Választható tantárgy 5
ALX0006 Curs opţional 6/
Választható tantárgy 6

VI. Félév

ALM2601 Noţiuni de psihopatologie, sănătate mentală şi psihoterapie/
Pszichopatológia
ALM2602 Managementul serviciilor sociale/                              Szociális szolgáltatások menedzsmentje
ALM2603 Proiectarea şi analiza bazelor de date sociale/ Adatállományok tervezése és feldolgozása
ALM2604 Practică de specialitate (V)/                                               Szakmai gyakorlat (V)
ALM2605 Politici sociale/
Szociálpolitika
ALX0007 Curs opţional 7/
Választható tantárgy 7
ALX0008 Curs opţional 8/
Választható tantárgy 8

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem  Szociális munka szakirányú diplomájával a következő területeken működő állami vagy civil  szervezeteknél helyezkedhetsz el:

 • gyermek-, ifjúság-, családvédelem
 • fogyatékkal, megváltozott munkaképességű személyekkel végzett szociális munka
 • bűnmegelőzés és bűnelkövetők reintegrációja
 • idősgondozás
 • közösségekkel való munka (szegénység, szegregáció, munkanélküliség megelőzése, kezelése)
 • mentális betegek reintegrációja
 • kórházi szociális munka
 • iskolai szociális munka