Szociológia

A képzésrőlKompetenciákTantárgyakKarrierFelvételi kritériumok

A szociológia társadalmi problémákkal, a társadalom működésével, az egyén és a társadalom közötti viszonyokkal foglalkozik. Képes a társadalom egészének tendenciáit, mozgásait vizsgálni. Így a szociológus átlátja a társadalom összességét, ismeri az egyes lakossági csoportok életét, ért a nemzetiségek közti kapcsolatokhoz, ismeretei vannak a nemzetközi migráció kérdésköréről.

Az itt megszerzett tudás felhasználható különböző szakértői munkákban, fejlesztési programok megalapozásában, mint amilyen például az oktatáspolitika vagy a vidékfejlesztés. A szak végzősei társadalomtudományi jártasságuk mellett a közvélemény-kutatás, adatbázis-készítés és -kezelés, informatizált adatfeldolgozás terén is piacképes, gyakorlatban jól alkalmazható tudásra tesznek szert. A szak végzősei közül számos sikeres önkormányzati szakértő, kutató, oktató, politikus, újságíró és tanácsadó került ki.

A szociológus általában jól átlátja a társadalom egészét, ismeri az egyes lakossági csoportok életét, az egyéni tulajdonságokon túl a csoporttulajdonságokat, tendenciákat. Ezért akár különböző intézkedéseket megalapozó elemzések elkészítéséhez is ért: például oktatás társadalmi vonatkozásaihoz, vidékfejlesztéshez, népességalakuláshoz, ifjúsághoz, falu- és városfejlesztéséhez, kommunikációhoz, valláshoz. A szociológust főleg arról ismerik, hogy kérdőíves felméréseket készít, közvélemény-kutatásban járatos, de természetesen emellett még sok minden mást is jelent a szociológia.

  • módszeres, realista képet alakíthatsz ki a társadalomról, azaz valóságos képet tudsz alkotni a különböző problémákról: ezeknek a problémáknak szakértőjévé válhatsz;
  • megtanulsz nyilvántartásokat, adatbázisokat kezelni, átlátni statisztikai adatokat;
  • megismerheted a gazdaság, politikum, média, oktatás stb. működését;
  • felismered az emberek közötti kulturális különbségeket, azok következményeit;
  • felismered az emberek közötti gazdasági különbségeket, figyelsz arra, hogy ezek milyen életmóddal, szokásokkal, mentalitásokkal járnak együtt

I. félév

ALM1101 Introducere in sociologie/
Introduction to Sociology/
Bevezetés a szociológiába
ALM1102 Metode de cercetare socială/
Social Research Methods/
Társadalomkutatási módszerek
ALM1103 Introducere în antropologie socială/
Introduction to Social Anthropology/
Bevezetés a szociál-antropológiába
ALM1104 Psihologie generală şi educatională/
General and Educational Psychology/
Általános- és Neveléspszichológia
ALX0001 Curs opțional complementar 1/
Complementary Optional Course 1/
Választható tárgy 1
* Limba străină 1/
Foreign language 1/
Idegen nyelv 1
YLU0011 Educație fizică 1/
Physical education 1/
Testnevelés 1


II. félév

ALM1403 Probleme sociale fundamentale ale lumii/
Global Social Problems/
Társadalmi problémák
ALM1205 Metode cantitative și bazele statisticii/
Quantitative Methods and Basic Statistics/ Kvantitatív módszerek és alapfokú statisztika
ALM1206 Introducere în micro şi macroeconomie/
Introduction to Micro and Macroeconomics/ Bevezetés a közgazdaságtanba
ALM1204 Practică profesională 1/
Traineeship 1/
Szakmai gyakorlat 1
ALM1207 Metodologia și etica redactării textelor de specialitate/
Academic writing and ethics/
Szakszövegírás módszertana és etikája
ALX0002 Curs opțional complementar 2/
Complementary Optional Course 2/
Választható tárgy 2
** Limba străină 2/
Foreign language 2/
Idegen nyelv 2
YLU0012 Educație fizică 2/
Physical education 2/
Testnevelés 2


III. félév

ALM1301 Teorii sociale clasice/
Classic Social Theories/
Klasszikus társadalom elméletek
ALM1304 Psihologie socială/
Social Psychology/
Szociálpszihológia
ALM1303 Metode de statistică socială/
Methods of social statistics/
Társadalom-statisztikai módszerek
ALM1305 Metode calitative de cercetare/
Qualitative Methodes of Research/
Kvalitatív módszerek
ALM1306 Comunicare ştiinţifică  în lb. română/
Science Communication in Romanian/
Román szaknyelv
ALX0003 Curs opțional de specialitate 1/
Optional Course 1/
Választható szaktárgy 1
ALX0003 Curs opțional de specialitate 2/
Optional Course 2/
Választható szaktárgy 2

IV. félév

ALM1406 Teorii sociale contemporane/
Contemporary Social Theories/
Kortárs társadalomelméletek
ALM1404 Socioantropologia familiei/
Socioantropology of Family/
Családszociológia és antropológia
ALM1407 Structură socială/
Social Structure/
Társadalomszerkezet
ALM1401 Socioantropologia comunităţilor rurale/
Socioanthropology of Rural Communities/
Vidékszociológia
ALM1405 Practică profesională 2/
Traineeship 2/
Szakmai gyakorlat 2
ALX0004 Curs opțional de specialitate 3/
Optional Course 3/
Választható szaktárgy 3
ALX0004 Curs opțional de specialitate 4/
Optional Course 4/
Választható szaktárgy 4

V. félév

ALM1501 Socioantropologia comunităţilor urbane/
Socioanthropology of Urban Communities/   Város szociológia és antropológia
ALM1504 Demografie şi sociologia populaţiei/
Demography and Sociology of Population/
Demográfia és népességszociológia
ALM1505 Paradigme ale sociologiei/
Paradigms of Sociology/
Szociológiai paradigmák
ALM1506 Practică profesională 3/
Traineeship 3/
Szakmai gyakorlat 3
ALX0005 Curs opțional de specialitate 5/
Optional Course 5/
Választható szaktárgy 5
ALX0003 Curs opțional de specialitate 6/
Optional Course 6/
Választható szaktárgy 6

VI. félév

ALM1601 Sociologia opiniei publice/
Sociology of Public Opinion/
Közvélemény szociológiája
ALM1602 Socioantropologia comunicării de masă/
Socioanthropology of Mass Communication/
Tömegkommunikáció szocio-antropológiája
ALM1603 Sociologie economică/
Economic Sociology/
Gazdaságszociológia
ALM2603 Proiectarea şi analiza bazelor de date sociale/
Proiection and analysis of social data/
Adatbázisok tervezése és elemzése
ALM1604 Laborator de sociologie aplicată (pentru licenţă)/
Laboratory for Applied sociology (for thesis)/
Alkalmazott szociológia labor (szakdolgozat)
ALX0006 Curs opțional de specialitate 7/
Optional Course 7/
Választható szaktárgy 7
ALX0004 Curs opțional de specialitate 8/
Optional Course 8/
Választható szaktárgy 8

Sokan váltak társadalomtudomány-szakos tanárokká (20%), és igen jelentős azoknak az aránya is, akik közigazgatási hivatalokban találtak munkát (15%), vagy alapítványoknál, egyesületeknél helyezkedtek el (nonprofit szféra: 11%). Végzőseink körülbelül 10%-a tanul tovább karunkon vagy más karokon szervezett magiszteri és doktori programokban