Tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséhez – szociális munka

Posted in Uncategorized

 A dolgozat megírásának kritériumai:

Szakmai kritériumok:

Minden államvizsga dolgozatnak kell legyen egy elméleti része, és egy saját kutatás vagy beavatkozás része.

A dolgozatíró dönthet afelől, hogy az emprikus részben mire helyezi a hangsúlyt:

 • ha a kutatásra, akkor: Mennyiségi kutatás esetén 100-120 kérdőívet kell felvennie, (nehezen elérhető alanyok esetében legkevesebb 30), illetve annyit, hogy minden elemzett kategóriában 30 alanya legyen (pl. 30 fiú és 30 lány, 30 fiatalabb és 30 idősebb, tehát ha a kort is meg a nemet is figyelembe vesszük, akkor 120 alany). Minőségi kutatás esetén követi a minőségi kutatások módszertanát (pl. telítettség elve; validitás növetlés- trianguláció)

Beavatkozással kapcsolatos részként: helyzetkezelési tervet kell készíteni- milyen beavatkozási lépéseket lát a dolgozatíró; a helyi ellátórendszer milyen segítséget, szolgáltatásokat tud nyújtani esetleg kapcsolatba is hozni a vizsgálatban résztvevő és támogatást igénylő személyeket a szolgátlalási rendszerrel.

 • ha a beavatkozásra, akkor egy előzetes kutatással fel kell mérnie a beavatkozás szükségességét vagy a beavatkozás előtti állapotot. Előzetes kutatási adatokként felhasználhatja a beavatkozás alanyairól rendelkezésére álló információkat, vagy felhasználhat olyan adatokat is, amelyeket nem ő vett fel, de az illető területre vonatkoznak (pl. A fogyatékos személyek munkalehetőségeit bemutató hivatalos jelentés statisztikai adatai)

Terjedelmi kritériumok: A szakdolgozat tartalmi fejezeteinek terjedelme: minimum 30 oldal (függelék nélkül). Felső határ 50 oldal, + függelékek +mellékletek.

Formai tudnivalók az államvizsga elkészítéséhez

A dolgozat a következő fejezetekre, elemekre tagolódhat:

 • Címlap 1,2
 • Tartalomjegyzék
 • Rövid összefoglalás (Abstract)
 • Bevezető + Témaválasztás indoklása
 • Dolgozat
 • Szakirodalom
 • Ábrák és táblázatok jegyzéke
 • Mellékletek: tesztek, kérdőívek, rajzok, egyébb felhasznált anyag

A dolgozat felépítése során célszerűen betartandó arányok:

 • Kivonat/Abstract: 1 oldal (A dolgozat témájának előzetes bemutatása)
 • Bevezetés: 2-3 oldal (A fejezetek tartalmának áttekintő ismertetése, a téma kifejtése során alkalmazott gondolatmenet felvázolása, a témaválasztás indoklása.)
 • Elméleti rész: 1/3
 • Kutatási rész + Beavatkozás: 2/3
 • Konklúziók: 2-3 oldal
 • Ajánlások, javaslatok: 1 oldal

A szakdolgozatot 2 példányban kell benyújtani + elektronikus formában

A dolgozat fedőlapján az alábbi információkat kell elhelyezni:

első oldal magyarul

* Egyetem, kar, szak neve
* Dolgozat címe
* Dolgozatíró neve
* Konzulens/ek/neve
* Hely
* Év

második oldal románul
* Egyetem, kar, szak neveű
* Dolgozat címe
* Dolgozatíró neve
* Konzulens/ek/neve
* Hely
* Év

A dolgozatot a szokásos A4-es papíron készüljön. Egyoldalas kivitelben könnyebb olvasni a bekötött példányt.

Margók: baloldali max. 4,5 cm, jobboldali max 3 cm; felső max. 3 cm, alsó max. 3 cm. (A kötés miatt a baloldali margó 1 cm-el növelhető.)
Sortávolság: 1,5
Betűméret: 12-es
Betűtípus, köz: Times New Roman CE, Arial CE, Helvetica
Oldalszámozás: kötelező
Szövegszerkesztővel: kb. 60-65 karakter x 28 – 30 sor/oldal

A helyesírási ellenőrzés kötelező! (Letölthető helyesírási program: http://mek.oszk.hu/01500/01547)

A dolgozat elméleti része

A kulcsfogalmak meghatározása és részletes, lényegre törő bemutatása
A vizsgált témával kapcsolatos hazai és nemzetközi elméleti szakirodalom bemutatása, legfontosabb elméleti modelljeinek ismertetése
A szociális szakma helye és szerepe a választott témában felvetett kérdésekkel kapcsolatosan

Kutatási rész

 • A bevezetés ismertesse a kutatás alapkérdéseit:
  • a téma szakmai fontosságát
  • a metaanalízist: kutatási témára vonatkozó eddigi eredményeket.
  • a kutatási célt, hipotéziseket (legtöbb 3: egy főhipotézis, két alhipotézis) illetve kutatási kérdéseket és a kutatás módszertanát.
 • A módszertani részben tájékoztasson az adatgyűjtés folyamatáról, az alkalmazott módszerekről/eszközökről (standardizált kérdőívek, tesztek, interjú vezető, stb.), nyújtson információt a vizsgálati populációval és mintával kapcsolatosan.
 • Az eredményeket ismertető rész tartalmazza az adatok mennyiségi és minőségi elemzését és értelmezését.

 

Beavatkozási rész

 • A beavatkozás célja: mit kíván elérni, mi indokolja
 • A beavatkozás módszerei: milyen módszert választ (pl. csoportos munka, mélyinterjú, stb.) és miért; milyen eszközöket használ fel a beavatkozás során
 • A beavatkozás kivitelezése: a beavatkozás lépéseinek a strukturált, lényegretörő leírása (ülések, interjú kivonat)
 • Eredmények, önreflexió: hogyan mérte a beavatkozás hatékonyságát; hogyan tapasztalta meg saját segítői munkája erősségeit és korlátait az elvégzett munka során

A beavatkozási rész lehet egyénnel, családdal, csoporttal vagy közösséggel való munka (az egyénnel végzett munkának legalább 6, a családokkal/párokkal legalább 6, csoportokkal 6-8 űlésből kell állnia).

Ha a beavatkozást a közösségi munka területén végzi, akkor a megtervezett, szisztematikus tevékenységet kell bemutatni.

Az űlések anyagát jegzyőkönyv formájában a vezető tanárnak kell leadni.

Konklúziók/Következtetések: mutasson rá a kutatás, beavatkozás sajátos értékeire, eredetiségére, térjen ki a korlátokra/hiányosságokra.

Ajánlások: mutasson rá a kutatási és beavatkozási eredmények és az ezáltal leszűrt konklúziók tudományos és gyakorlati felhasználhatóságra. (pl. mit tehet a szociális munka annak érdekében, hogy ezen a területen jobb legyen az ellátás.)

Bibliográfia/Szakirodalom:

 • legalább 15 címet kell tartalmaznia,
 • ne legyen 10 évnél régebbi a témaspecifikus szakmai irodalom; kerülni kell a másodhivatkozásokat, az eredeti, alapkiadványokat kell idézni; az elméleti előzmények szakirodalma lehet régebbi,
 • szaksajtóból, folyóratonként 2-3 évfolyam áttekintése lehet érdekes, új ötletet adó,
 • fontos lehet a társszakterülethez tartozó témakörökről írt művek áttanulmányozása is,
 • idegen nyelvű szakirodalom is legyen, ez külön pontszámot jelent,
 • az internetes forrás esetében meg kell jelölni az anyag elérési útját és a letöltés dátumát (a könyvészet egy harmadánal nem lehet több az internetes hivatkozás),
 • a dolgozat szövegében megjelenő valamennyi szerző nevének szerepelnie kell a felhasznált szakirodalom jegyzékében is.

A dolgozat szövege

 • Szerkezetét könnyítsék alcímek. Alcím után egy sorközt, fejezet és következő alcím között kettő sorközt kell hagyni.
 • Ábra és táblázat. Mineden ábrának és táblázatnak legyen címe és külön-külön sorszáma. A dolgozat végén legyen Ábrák jegyzéke és Táblázatok jegyzéke a táblázatok, ábrák címével, sorszámával és oldalszámmal.

A felhasznált szakirodalom feltüntetése

 • Könyv– Szerző, évszám, a könyv címe, a kiadó neve, a kiadás helye. Ha nem a teljes könyvre hivatkozik, akkor a kérdéses rész első és utolsó oldalszámát is fel kell tünteni (127-133. old. vagy 127-133 oldal).

Pl.:

Temesvári Zs. (2018). A szociális munka és a szociálpedagógia modern elméletei, L’Harmattan Kiadó, Budapest

 • Folyóiratcikk – Szerző, évszám, a cikk pontos címe, a folyóirat címe, évfolyama és száma, illetve a cikk első és utolsó oldalszáma.

Pl.

Berszán L. (2005). Újrakezdeni nap mint nap: családterápia fogyatékos gyermekek szüleivel. in. Család- Gyermek -Ifjúság, IV. Szám, 28-35 old.

 • Internetes források – Szerző, évszám, a cikk pontos címe, az internetes elérhetőség címe, dátuma.

Pl.

Alexandrescu, R. (2003). Interviu cu Paul Sthal, [Interjú Paul Sthallal] Sfera Politicii, http://www.sfera.50megs.com, letöltve 2020 augusztus 14.

 • Dokumentumok: – a dokumentum pontos neve és megjelenési száma és helye.

Pl.
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap [448/2006-os, a fogyatékkal élő személyek védelmének és promoválásának törvénye], Románia Hivatalos Közlönye, I rész, 1. szám/ 2008 január 3, az útólagos módósításokkal.

A vizsgadolgozat szövegének a meghamisítása, másolt szövegrészek beiktatása, a bibliográfiai forrás fel nem tüntetése, a kutatási és beavatkozási adatok improvizálása vagy meghamisítása a dolgozat érvénytelenítését és a vizsgához való jog elvesztését vonja maga után. (Lásd a plagizálásra vonatkozó törvényt: LEGE nr.8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Textul actului publicat în M.Of. nr. 60/26 mar. 1996)