Managementul serviciilor sociale

 

DescriereCariereObiectiveDiscipline de studiuCondiţii de admitereContact

Misiunea masteratului Managementul serviciilor sociale” este aceea a unui program profesional intersectorial de vârf, oferind educaţie de înaltă calitate, formare profesională, cercetare şi consultanţă centrate pe nevoile persoanelor fizice şi juridice furnizoare de servicii sociale – liber profesionişti, instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale – şi a comunităţilor: locală, naţională şi internaţională. Sunt valorizate: calitatea, integritatea, echitatea, inovaţia şi continua dezvoltare în toate activităţile programului masteral.

Cui ne adresăm?

Absolvenților de învățământ superior din toate domeniile.

Calificarea în „Managementul serviciilor sociale” este valorizată în legislația actuală privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. Pentru acreditarea sa, furnizorul de servicii sociale public sau privat trebuie să demonstreze că deține/dispune de personal calificat în „Managementul serviciilor sociale”.

Ce oferim?

Programul de studiu asigură opţiuni flexibile, prin pachetele de discipline opţionale pentru cei care urmează sau se pregătesc să urmeze o carieră în managementul serviciilor sociale şi socio-medicale (medico-sociale și socio- educative) în sectorul public, neguvernamental şi cel independent – al liberei practici, al persoanelor fizice autorizate.

Programul este proiectat să sprijine masteranzii  în activităţile pe care le au de îndeplinit la locul  de muncă şi se bazează pe propriile experienţe ale acestora, fiind relaţionat cu aspectele cu care se confruntă în calitate de angajaţi/salariaţi.

 

 

Profil ocupațional exemplificativ al absolventului master în Managementul serviciilor sociale

Manager în servicii sociale;  Supervizor în servicii sociale; Director instituție publică; Șef serviciu instituție publică; Șef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere; Consilier instituții publice; Conducător de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; Conducător de organizaţii umanitare; Șef serviciu organizaţie politică, obştească, umanitară; Director de program; Manager de proiect; Șef serviciu; Director proiect; Șef proiect/program; Director, Director adjunct, Inspector şef; Manager; Șef serviciu resurse umane; Manager resurse umane; Șef birou pensii; Șef oficiu şomaj; Consilier/expert/inspector de specialitate în administraţia publică; Antreprenor în economia socială; Conducător de întreprindere mică-patron în prestări servicii; Specialist în dezvoltare organizaţională; Asistent social; Cercetător în asistenţă socială.

Obiectivele masteratului în „Managementul serviciilor sociale“ vizează:

 • dobândirea unei întelegeri critice a teoriei şi practicii managementului, a modului cum sunt acestea îmbinate în serviciile sociale şi socio-medicale contemporane
 • să dezvolte cunoştinţele asupra funcţionării organizaţiilor şi instituţiilor şi asupra posibilităţii managerului de a influenţa procesele organizaţionale/instituţionale
 • reexaminarea bazei valorice în furnizarea serviciilor sociale şi socio-medicale şi cum se aplică aceastea în rolurile manageriale
 • însuşirea principiilor calităţii şi a managementului performant în oferirea serviciilor sociale şi socio-medicale
 • să lărgească orizontul înţelegerii serviciilor sociale şi socio-medicale prin studii comparative

Competenţele profesionale relevante dobândite (exemplificare):

– proiectarea şi managementul eficace al programelor sociale

– evaluarea performanțelor și asigurarea calității în serviciile sociale

– analiza şi evaluarea funcţionării organizaţiilor, instituţiilor şi comunităţilor

– utilizarea inovativă a metodelor de cercetare în rezolvarea problemelor critice de management

– aplicarea cunoştintelor, eticii şi valorilor în practica asistenței sociale cu grupurile, organizaţiile şi comunităţile

– utilizarea strategiilor şi abilităţilor de intervenţie cu grupurile de muncă, organizaţii şi comunităţi

– abilităţi de evaluare a rezultatelor şi finalizare a procesului de asistenţă socială cu grupurile muncă, organizaţiile şi comunităţile

– cunoașterea procesului de inovație în serviciile sociale

Competenţe transversale relevante obţinute (exemplificare):

– utilizarea personală şi profesională a sinelui

– automotivarea

– munca în echipă, colaborarea şi construirea de reţele sociale

SEMESTRUL 1

1. Proiectarea şi managementul programelor sociale
2. Teorii organizațional-manageriale
3. Etica în conducerea şi managementul instituţiilor publice şi al organizaţiilor
4. Disciplină opţională 1
5. Disciplină opţională 2

SEMESTRUL 2

1. Managementul resurselor umane și supervizarea în serviciile sociale
2. Managementul financiar în organizaţiile nonprofit
3. Managementul strategic al sistemelor de comunicare
4. Disciplină opţională 3
5. Disciplină opţională 4

SEMESTRUL 3

1. Planificare strategică în organizaţii
2. Dezvoltare organizaţională şi măsurarea performanţelor organizaționale
3. Proiectarea, evaluarea și advocacy de politici publice
4. Disciplină opţională 5
5. Disciplină opţională 6

SEMESTRUL 4

1. Managementul calităţii totale
2. Macro practica asistenţei sociale cu organizaţiile, instituţiile şi comunităţile. Educație de teren supervizată
3. Evaluarea macro practicii, autocunoaștere și dezvoltare profesională (Engleză)
4. Schimbarea macrosistemelor şi inovaţia în serviciile sociale (Engleză)
5. Tutorial de documentare și elaborare a disertației

Pe parcursul  celor 4 semestre se aleg în total 6 discipline opţionale generale și de specialitate. Acestea pot fi selectate exclusiv dintre cele nominalizate în planul de învățământ (în semestrele 1-3) sau masteranzii au libertatea de a alege trei discipline opţionale din totalul de șase din orice alt program de masterat oferit în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, în funcţie de nevoile de specializare ale acestora.

Planul de învăţământ integral al masteratului poate fi consultat aici.

Admiterea studenţilor – Criterii de selecţie:

Numărul de locuri propuse pentru 2023 pentru care se organizează concurs de admitere: 40 locuri bugetate, finanțate de Ministerul Educației Naționale şi 15 locuri cu taxă.

Pentru locurile cu taxă școlarizarea costă 3.000 lei pe an, cu plata în 4 rate a câte 750 lei.

 1. Media generală la examenul de licenţă – 60% din nota finală
 2. Interviu (pe baza scrisorii de motivaţie şi a Curriculum Vitae) – 40% din nota finală

Taxe de admitere:

Taxa de admitere este de 200 lei:

 • taxa de procesare: 50 lei
 • taxa de admitere: 150 lei
 • pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere
Structura orientativă a Scrisorii de motivație pentru admiterea la masterat în specializarea Managementul serviciilor sociale:
Ce ne interesează să aflăm de la voi, în cca. 750 de cuvinte (1-2 pagini):
 1. Paragraf introductiv – cine sunteţi şi de ce sunteţi interesat/ă de înscrierea la masterat în specializarea Managementul serviciilor sociale?
 2.  De unde v-aţi informat despre oferta educaţională a acestui program de masterat?
 3. Care dintre disciplinele care se studiază la acest masterat v-ar interesa în mod special?
 4. Ce considerați că vă recomandă pe dumneavoastră pentru acest masterat (include pregătirea anterioară şi experienţa profesională relevante pentru aria de specializare a masteratului: cursuri absolvite, posturi deţinute, voluntariat, stagii de practică, etc)? Care considerați că sunt atuurile dumneavoastră?
 5. Cum credeți/considerați că vă va fi de folos acest program pentru cariera dumneavoastră?

Observație: Scrisoarea de motivație trebuie să conțină numele și prenumele persoanei care a redactat-o și trebuie să fie semnată. Se acceptă și semnătură electronică în format pdf.

Persoană de contact: conf. univ. dr. Nicoleta Neamţu
Director/responsabil al programului de masterat
E-mail: nicoleta.neamtu@ubbcluj.ro
Tel./Fax: 0264-42.46.74 / 0264-41.99.58

Detalii suplimentare în pagina de facebook