O nouă selecție pentru mobilități Erasmus+ aprilie 2021

Publicat în Anunțuri, Erasmus+

Pentru mobilitățile Erasmus+  rămase libere după selecția din martie 2021 se organizează un nou concurs. Dosarele se pot depune online la adresa mihaela.albu@ubbcluj.ro, până în data de 19 aprilie 2021.

Selecţie mobilităţi de studiu an academic 2021-2022 pentru nivelul licenţă, selecţie mobilităţi de practică pentru vara anului academic 2020-2021 pentru nivelele licenţă, masterat şi doctorat – 20 aprilie 2021, Orele 13:00, online, Zoom

Topic: Selectie Erasmus FSAS II  ‘ Zoom Meeting
Time: Apr 20, 2021 01:00 PM Bucharest

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92566367033?pwd=SUpHZ1ZBdnN4OEJURWRpd1kzcXplUT09

Meeting ID: 925 6636 7033
Passcode: 587796

 

Condiții și documente necesare pentru participare la selecție

Pentru a putea participa la concursul de selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 •  să fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, doctorat) şi indiferent de statut bugetat sau cu taxă;
 • să fi absolvit cel puţin anul I de studii pentru nivelul licenţă
 • să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se studiază la universitatea parteneră, pentru care candidează.

!! În condițiile restricțiilor impuse de pandemia Covid-19, candidații care nu dețin un astfel de certificat vor depune o declarație pe proprie răspundere în care să certifice faptul că dețin competențele lingvistice necesare și că vor susține testarea lingvistică obligatorie pentru a fi declarași admiși la selecție. În cazul în care vor fi selectați, acești candidați vor susține o testare online. Nepromovarea acestei testări cu un nivel B1 sau B2 va atrage după sine anularea mobilității și respingerea candidatului.

BeneficiiÎnscrierea la concursCriterii de selecţieProbe de concurs

MOBILITĂŢI DE STUDIU

Durata mobilităţilor, data începerii şi conţinutul programului de studiu în cadrul schimburilor studenţeşti vor fi stabilite de către cadrele didactice responsabile în funcţie de calendarul şi structura academică, precum şi de condiţiile de schimb prevăzute în acordurile bilaterale de cooperare ERASMUS+.

Informații suplimentare găsiţi pe pagina Biroului ERASMUS+ al UBB: http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

BENEFICIILE CALITĂŢII DE “STUDENT ERASMUS+”

 • perioada de studiu (între 3 luni şi un an academic) şi de practică se consideră parte integrantă a programului de studiu din universitatea de origine şi se înscrie în Foaia Matricolă, ce însoţeşte Diploma finală;
 • recunoaşterea academică a perioadei de studiu la universitatea parteneră, precum şi a rezultatelor obţinute la examene şi alte forme de verificare;
 •  studentul ERASMUS+ este scutit de plata taxelor de şcolarizare la universitatea parteneră;
 • studenţii bursieri, vor continua să primească bursa naţională, pe parcursul perioadei de studiu ca student ERASMUS+, la universitatea parteneră;
 • un student poate beneficia de mai multe mobilități Erasmus cu condiția să un depășească în total 12 luni de mobilitate pentru fiecare ciclu de studiu (licență, master sau doctorat).

Conţinutul dosarului:

 •  Fişa candidatului
 •  Declaraţie tip
 • Scrisoare de motivaţie, în limita a 2 pagini – scrisa în limba de studiu a universității partenere
 • Curriculum Vitae, Model Europass – – scrisa în limba de studiu a universității partenere
 • Adeverinţă de note – este suficientă specificarea mediei notelor obţinute pe semestrele parcurse / foaie matricolă. Studentii din anul I, nivel licență, vor prezenta adeverinţa cu media notelor din sesiunea de iarnă.

!! În condițiile restricțiilor impuse de pandemia Covid-19, studenții nu au obligația de a depune această adeverință, urmând ca ea să fie ulterior eliberată de secretariat, la cererea comisiei de concurs. În momentul înscrierii, studenții vor preciza pe propria răspundere care este media obținută.

 • Certificat de compentenţă lingvistică – pentru limba în care se va studia la universitatea parteneră (sunt acceptate certificatele lingvistice eliberate de Centrul Lingua, Alpha sau certificatele internaționale, Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.) – această cerință nu se aplică studenților sau absolvenților de la Facultatea de Litere

!! În condițiile restricțiilor impuse de pandemia Covid-19, candidații care nu dețin un astfel de certificat vor depune o declarație pe proprie răspundere în care să certifice faptul că dețin competențele lingvistice necesare și că vor susține testarea lingvistică obligatorie pentru a fi declarași admiși la selecție. În cazul în care vor fi selectați, acești candidați vor susține o testare online. Nepromovarea acestei testări cu un nivel B1 sau B2 va atrage după sine anularea mobilității și respingerea candidatului.

 •   Fotocopii diplome care să ateste activități extrașcolare, voluntariat, activități de cercetare.

Scrisoarea de motivație şi CV-ul vor fi redactate în limba în care se va studia la universitatea parteneră.

Dosarele de candidatură se trimit DOAR pe EMAIL  la secretarul responsabil ERASMUS+ – Mihaela Albu, mihaela.albu@ubbcluj.ro.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 19 aprilie 2021, ora 24:00.

Coordonator  ERASMUS+ – prof. univ. dr. Veres Valér – veres.valer@ubbcluj.ro

Concursul urmează să verifice şi să confirme:

 • un nivel de cunoştinţe de specialitate corespunzător şi adaptat exigenţelor universităţii gazdă
 • stăpânirea limbii în care se va studia (exprimare scrisă şi orală, de specialitate), corespunzător cel puţin nivelului “BINE” – condiţie prealabilă
 • capacitatea de a folosi cunoştinţele şi de a efectua muncă de cercetare

Concursul va cuprinde următoarele probe:

 • Evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV)
 • Interviul individual şi prezentarea scrisorii de motivaţie

Probele se vor desfăşura în limba de studiu a universităţii primitoare.
Comisia de concurs va cuprinde minim 3 membri.
Candidaţii admişi fără loc sunt consideraţi rezerve.

Informații suplimentare găsiţi pe pagina Biroului ERASMUS+ al UBB: http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

Lista universităţilor partenere