Programul “Euro 200” – 2021

Publicat în Anunțuri

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare se desfășoară şi în anul în curs. Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 17 mai 2021, ora 12:00 în format electronic la adresa de e-mail mihaela.ilisiu@ubbcluj.ro.

Vor fi luate în considerare doar dosarele care conţin toate documentele menţionate mai jos.

 

Acte necesare:

  1. cerere tip;
  2. actul de identitate al studentului care aplică (original şi copie);
  3. certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original şi copie);
  4. adeverinţe de elev/student ale fraţilor;
  5. actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii (în original);
  6. declaraţie pe proprie răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (mai mic sau egal cu 250 lei) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului (se va semna la depunere);
  7. adeverinţă eliberată de către facultate din care să rezulte faptul că studentul a promovat cu minim 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepţia studenţilor din anul I), respectiv adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii din anul I);
  8. declaraţii privind bunurile mobile sau imobile ale familiei (formular tip la nivel de universitate);
  9. declaraţie pe proprie răspundere că studentul deţine documentele cerute la dosar în original şi le va depune în format fizic dacă acestea vor fi solicitate de către universitate;

 

Adresa către Facultăţi – depunerea dosarelor EURO 200

Adresa ME privind desfășurarea programului în anul 2021

HOTĂRÂRE Nr. 1294 din 13 august 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

HOTĂRÂRE nr. 297 din 3 mai 2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

LEGEA Nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

 

Mai multe informații pentru studenți legate de desfășurarea Programului Euro 200 se găsesc pe platforma euro200.edu.ro şi pe site-ul UBB la secţiunea studenţi Programul Euro 200.