Programul “Euro 200” – 2022

Publicat în Anunțuri

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare se desfășoară şi în anul în curs. Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 14  aprilie 2022, ora 16:00 în format electronic la adresa de e-mail mihaela.ilisiu@ubbcluj.ro sau personal la Registratura UBB (str. M. Kogălniceanu, nr. 1).

Vor fi luate în considerare doar dosarele care conţin toate documentele menţionate mai jos.

Studenții care pot beneficia de program trebuie să se încadreze în următoarele criterii de eligibilitate:

 • student/ă în vârstă de pănă la 26 de ani
 • venit brut lunar de maximum 250 lei / membru de familie
 • promovarea anului precedent cu minimum 45 de credite (pentru studenții din anii II – IV)

Acte necesare:

 1. cerere tip;
 2. actul de identitate al studentului care aplică (original şi copie);
 3. certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original şi copie);
 4. adeverinţe de elev/student ale fraţilor;
 5. actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii (în original);
 6. declaraţie pe proprie răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (mai mic sau egal cu 250 lei) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului (se va semna la depunere);
 7. adeverinţă eliberată de către facultate din care să rezulte faptul că studentul a promovat cu minim 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepţia studenţilor din anul I), respectiv adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii din anul I);
 8. declaraţii privind bunurile mobile sau imobile ale familiei (formular tip la nivel de universitate);
 9. declaraţie pe proprie răspundere că studentul deţine documentele cerute la dosar în original şi le va depune în format fizic dacă acestea vor fi solicitate de către universitate;

 

Adresa către Facultăţi – depunerea dosarelor EURO 200

Calendarul de desfășurare a Programului EURO 200 în anul 2022

Legea nr. 269/16.06.2004

HG nr. 1294/13.08.2004 – Metodologia de acordare

Comisia EURO 200 a UBB

site-ul Ministerului Educației

 

Mai multe informații pentru studenți legate de desfășurarea Programului Euro 200 se găsesc pe platforma euro200.edu.ro şi pe site-ul UBB la secţiunea studenţi Programul Euro 200.