Regulament admitere 2021 – nivel licenţă

Publicat în Admitere, La distanță, Licență

ORGANIZAREA ADMITERII PE DOMENII, SPECIALIZĂRI ŞI LINII DE STUDIU

La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Admiterea 2021 se organizează online sau faţă în faţă (în funcţie de situaţia pandemică) pe 4 specializări din două domenii: Sociologie şi Asistenţă Socială. Pentru fiecare domeniu există două linii de studiu: română şi maghiară. În cadrul domeniului Sociologie sunt trei specializări şi anume: Antropologie, Resurse Umane, Sociologie, iar în cadrul domeniului Asistenţă Socială sunt două specializări: Asistenţă Socială şi Asistență Socială (la Reșița) – în limba română. Toate aceste specializări există atât la linia română de studiu cât şi la linia maghiară de studiu.

În cadrul celor 4 specializări există locuri finanțate de la bugetul de stat separate pentru candidaţii de etnie romă – pe universitate primite de la Ministerul Educaţiei şi la specializarea Asistență socială (5 locuri) pentru persoanele cu handicap senzorial sau motor şi pentru candidaţii proveniţi din Casele de Copii sau din plasament familial.

La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială admiterea este comună pentru ambele domenii, dar separat pe linii de studiu (linia română sau linia maghiară). Candidatul pentru o anumită linie de studiu (română sau maghiară) completează o singură fişă de înscriere (numită fisă de admitere), valabilă pentru toate specializările nivel licență  şi plăteşte o singură taxă de procesare şi de înscriere. Pe formularul intitulat «Fișa de admitere», scos din programul de înscriere, sunt trecute datele personale ale candidatului, mediile necesare pentru calcularea mediei de admitere și opţiunile în ordinea dorită de candidat.

ÎNSCRIEREA

Înscrierile pentru admiterea 2021 la Universitatea Babeş-Bolyai se pot face începând cu 12 iulie 2021, pentru următoarele categorii:

  1. câştigătorii de olimpiade profesionale şi competiţii internaţionale sportive sau de altă natură care, în conformitate cu reglementările în vigoare, pot fi declaraţi reuşiţi în baza unor astfel de performanţe stipulate de legislaţie;
  2. licenţiaţii care doresc să urmeze o a doua facultate;
  3. posesori ai diplomei de bacalaureat;
  4. candidaţii licenţiaţi care doresc să se înscrie la învăţământul la distanţă

Pot candida la admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, cetăţeni ai României sau cetățeni din UE și SEE. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile abilitate. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Candidaţii vor face înscrierea online pe platforma dedicată admiterii academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/. Înscrierea online se poate face de acasă. Candidații se pot înscrie la toate specializările în ordinea preferințelor, dar trebuie să aleagă o singură linie de studiu, română sau maghiară. Înscrierea efectivă va avea loc în perioada 12 – 16 iulie 2021 și se face online sau faţă în faţă. A se vedea calendarul admiterii.

Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în regulamentul de admitere. Încărcarea incompletă sau incorectă a documentelor solicitate conduce la eliminarea din competiție a candidatului indiferent de media de concurs.

Candidatul trebuie să facă online sau la faţa locului (caserie) plata taxei de înscriere. Taxa de înscriere e compusă din: taxa de procesare în cuantum de 30 RON şi cea de admitere de 120 RON. Taxa de procesare este obligatorie şi nereturnabilă. Sunt scutiţi de taxa de admitere următoarele categorii de candidaţi: copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari, din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, a Bibliotecii Centrale Universitare Cluj, a Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, orfanii de ambii părinţi şi copiii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial, candidaţii cu handicap senzorial/locomotor.

Candidatul scutit de plata taxei de admitere trebuie să facă dovada scutirii, încărcând pe platformă o copie scanată (format .pdf) după acest act (adeverinţă că unul din părinți e cadru didactic, adeverință că provine din centru de plasament, certificate de deces al ambilor părinți, certificat de încadrare ca şi persoană cu handicap etc.). De taxa de procesare sunt scutiţi NUMAI următoarele categorii de candidaţi: orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial.

Nu se organizează înscrieri după data legal stabilită de facultate. La înscriere candidatul este obligat să declare dacă a mai beneficiat de loc bugetat la o altă facultate/specializare la Universitatea Babeş-Bolyai sau la o altă instituţie de învăţământ superior.

Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rome, vor încărca pe platforma de înscriere (sau vor prezenta personal în cazul admiterii faţă în faţă) o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a romilor (semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Rectorat conform solicitării candidaţilor la înscriere.

Înscrierea, admiterea, înmatricularea candidaţilor cetăţeni străini din Uniunea Europeană sau din ţările terţe UE, respectiv candidaţilor etnici români din alte ţări şi a candidaţilor din Republica Moldova se desfăşoară conform dispoziţiilor M.E. online sau faţă în faţă.

Facultatea dă un număr de înregistrare fiecărui formular însoţit de dovada plăţii taxei de procesare şi taxei de admitere.

Candidaţii care sunt scutiţi de sunt scutiţi de taxa de procesare și/sau de taxa de admitere sunt obligaţi să încarce pe platforma de admitere actul doveditor scanat în format .pdf, (sau vor prezenta personal în cazul admiterii faţă în faţă) şi să completeze o declaraţie pe proprie răspundere, că utilizează acest drept numai la această înscriere şi la o singură instituţie de învăţământ superior de stat.

REZULTATUL ADMITERII (PRIMA FAZĂ)

În vederea sortării candidaţilor pe liste de admişi, ei vor fi ordonaţi în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

După terminarea sortării se va obţine un prim rezultat al admiterii: listele cu candidaţii declaraţi admişi la fiecare specializare. Ele vor fi afişate pe site-ul facultății (https://socasis.ubbcluj.ro/) în data de 19 iulie 2021.

CONFIRMAREA LOCULUI OBŢINUT PRIN CONCURS

În perioada 19 iulie – 21 iulie 2021 se operează confirmarea locului obţinut în prima fază a concursului de admitere.

Confirmarea locului obţinut prin concurs se face online sau faţă în faţă (în funcţie de situaţia pandemică) prin semnarea contractului de studiu de către candidat și încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau prin prezentarea acestuia personal la sediul facultăţii.

Dacă studentul a obținut un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se va face și dovada plății primei rate din taxa de școlarizare – 625 lei pentru toate specializările.

Pentru anul universitar 2021/2022, taxa de şcolarizare este: 2.500 lei și se achită în 4 rate.

Documentele originale vor fi prezentate în format fizic la confirmarea locului (dacă va fi faţă în faţă) sau până în 30.08.2021 (dacă va fi online).

OUG 41/2016 elimină cerința depunerii copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana desemnată din cadrul fiecărei facultăți.

REDISTRIBUIREA (FAZA A DOUA)

 Candidaţii nereuşiţi sau care nu confirmă locul obţinut prin concurs pot participa la faza următoare a concursului de admitere, completând online sau faţă în faţă (în funcţie de situaţia pandemică)   o cerere (CERERE DE REDISTRIBUIRE) până la data 22 iulie 2021, ora 15:00 pe platforma de admitere. Opţiunile din această cerere pot să difere faţă de opţiunile din formularul de înscriere.

După terminarea perioadei de primire a cererilor de redistribuire (19 iulie – 21 iulie 2021) se trece la procesarea acestora şi la sortarea candidaţilor pe locurile rămase disponibile după confirmarea locurilor. Regulile de sortare şi de afişare a rezultatelor acestei faze sunt identice cu cele de la prima fază. În data de 23 iulie 2021 se vor afişa rezultatele după redistribuire pe site-ul facultăţii. Candidaţii admişi trebuie să confirme locul obţinut prin concurs, în modul descris anterior. Perioada confirmărilor după redistribuire este 23 iulie – 27 iulie 2021, ora 15:00, data terminării concursului de admitere. Listele finale cu candidații admiși se depun la Rectorat în data de 29 iulie 2021.

CONCURS NOU PENTRU LOCURILE NEOCUPATE

Dacă după 29 iulie 2021 au rămas locuri neocupate, se organizează un nou concurs, deschis pentru orice candidat. Înscrierea se face online sau faţă în faţă (în funcţie de situaţia pandemică), între 6 – 9 septembrie 2021. Rezultatele acestui concurs se afişează pe site-ul facultăţii în 10 septembrie 2021, confirmarea locurilor se va face până în 13 septembrie 2021, ora 15:00.

DISPOZIŢII FINALE

Listele finale cu candidaţii admişi şi confirmaţi pentru anul universitar 2021-2022 se depun la Rectoratul Universităţii în data de 15 septembrie 2021, dată după care nu se mai admit modificări. Aceste liste constituie actul de bază pe care se va opera înmatricularea.

Nu se admite trecerea unui candidat admis de la o linie de studiu la alta.

Regulamentul de admitere a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai pentru anul universitar 2021 – 2022

2021_OM_3199_metodologie_admitere

OM 6102-2016_reactualizat_2021_Metodologie-cadru_admitere

Anexă – Model scrisoare motivație