Regulamentul de admitere 2021 – master

Publicat în Admitere, Masterat

ORGANIZAREA ADMITERII PE DOMENII, SPECIALIZĂRI ŞI LINII DE STUDIU

La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială admiterea 2021 se organizează online sau faţă în faţă (în funcţie de situaţia pandemică), pe două domenii: Sociologie și Asistență socială. Admiterea este comună la specializările aferente unui singur domeniu şi la o singură linie de studiu.

Înscrierea

Admiterea la studii de masterat este deschisă tuturor absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență, în limita locurilor şi la specializările acreditate la universitate. Admiterea la masterat se organizează online sau faţă în faţă (în funcţie de situaţia pandemică) în luna iulie şi septembrie 2021, conform calendarului.

Pentru toate specializările este obligatorie prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională cu punctajul minim 17 din 30 de puncte maxim posibile. Excepție fac absolvenții care au absolvit un program într-o altă limbă, decât cea a liniilor de studiu română, maghiară sau germană. Acestora li se va recunoaște diploma de licență – într-o specializare în domeniul limbilor de circulație internațională sau o specializare dublă având o componentă în domeniul limbilor de circulație internațională.

Candidaţii vor face, înainte de înscriere, o preînscriere pe platforma Academicinfo.ubbcluj.ro/admitere. Candidații se pot preînscrie la 2 specializări în cadrul unui singur domeniu și la o singură linie de studiu. Înscrierea efectivă va avea loc în perioada 12 – 16 iulie 2021 și se va face online sau faţă în faţă (în funcţie de situaţia pandemică) – Academicinfo.ubbcluj.ro/admitere.

Candidații sunt responsabili  de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în regulamentul de admitere. Încărcarea incompletă sau incorectă a documentelor solicitate conduce la eliminarea din competiție a candidatului indiferent de media de concurs.

Candidatul trebuie să facă online (pe platforma admiterii) sau la faţa locului (caserie) plata taxei de înscriere.

Taxa de înscriere e compusă din: taxa de procesare 30 RON şi cea de admitere de 120 RON. Taxa de procesare este obligatorie şi nereturnabilă.

Sunt scutiţi de taxa de admitere următoarele categorii de candidaţi: copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, a Bibliotecii Centrale Universitare Cluj, a Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, orfanii de ambii părinţi şi copiii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial, candidaţii cu handicap senzorial/locomotor.

Candidatul scutit de plata taxei de admitere trebuie să facă dovada scutirii, încărcând pe platformă o copie scanată (în format .pdf) după acest act (adeverinţă că unul din părinți e cadru didactic, adeverință că  provine din centru de plasament, certificate de deces al ambilor părinți, certificat de încadrare ca persoană cu handicap, etc.). De taxa de procesare sunt scutiţi NUMAI următoarele categorii de candidaţi: orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial.

Rezultatul admiterii

După terminarea perioadei de înscriere şi procesarea datelor, în data de 21 iulie 2021 se vor afişa listele cu candidaţii admişi pe site-ul facultăţii.

Confirmarea locului obţinut la concurs

În perioada 21–24 iulie 2021 se operează confirmarea locului obţinut la concursul de admitere.

Confirmarea locului obţinut prin concurs se face online sau faţă în faţă (în funcţie de situaţia pandemică)  prin semnarea contractului de studiu de către candidat și încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică către facultate, scanat, semnat în format .pdf.

Dacă studentul a obținut un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se va face și dovada plății primei rate din taxa de școlarizare – 625RON pentru toate specializările.

Pentru anul universitar 2021/2022, taxa de şcolarizare este: 2.500 RON și se achită în 4 rate.

Listele finale cu candidaţii admişi în sesiunea iulie se depun la Rectoratul Universităţii în data de 29 iulie 2021.

Documentele originale (doar pentru loc bugetat) vor fi prezentate în format fizic, fie la confirmarea locului (dacă va fi faţă în faţă) fie până la 30.08.2021, dacă va fi online.

Dispoziţii finale

Dacă rămân locuri neocupate în sesiunea iulie, se organizează un NOU concurs de admitere în sesiunea septembrie 2021, ONLINE sau față în față (în funcție de situația pandemică).

Perioada de înscriere va fi: 6 – 8 septembrie 2021. Anunţarea rezultatelor va fi în 10.09.2021, iar confirmarea locului obţinut va fi în perioada: 11 – 13 septembrie 2021.

Depunerea la Rectorat a listelor finale cu candidaţii admişi în septembrie va fi în 15.09.2021.

Listele finale cu candidaţii admişi şi confirmaţi pentru anul universitar 2021-2022 se depun la Rectoratul Universităţii în data de 15 septembrie 2021, dată după care nu se mai admit modificări. Aceste liste constituie actul de bază pe care se va opera înmatricularea.

Nu se admite modificarea listelor finale de admitere.


Regulamentul de admitere a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai pentru anul universitar 2021-2022

Organizarea și desfășurarea sesiunilor de admitere la UBB, în condițiile suspendării activităților didactice față în față

2021_OM_3199_metodologie_admitere

OM 6102-2016_reactualizat_2021_Metodologie-cadru_admitere