Regulament de admitere

Publicat în rest

ORGANIZAREA ADMITERII PE DOMENII, SPECIALIZĂRI ŞI LINII DE STUDIU

La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială admiterea se organizează pe 4 specializări din două domenii: Sociologie şi Asistenţă Socială. Pentru fiecare domeniu există două linii de studiu: română şi maghiară. În cadrul domeniului Sociologie sunt trei specializări şi anume: Antropologie, Resurse Umane, Sociologie, iar în cadrul domeniului Asistenţă Socială este o singură specializare: Asistenţă Socială. Toate aceste specializări există atât la linia română de studiu cât şi la linia maghiară de studiu.

În cadrul celor 4 specializări există locuri finanțate de la bugetul de stat separate pentru candidaţii de etnie romă – pe universitate (în jur de 60) şi la specializarea Asistență socială (în jur de 5 locuri) pentru persoanele cu handicap senzorial sau motor şi pentru candidaţii proveniţi din Casele de Copii sau din plasament familial.

La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială admiterea este comună pentru ambele domenii, dar separat pe linii de studiu, candidatul are o singură fişă de înscriere, numită fișă de admitere şi plăteşte o singură taxă de procesare şi de înscriere. Pe formularul intitulat «Fișa de admitere», listat din programul de înscriere, sunt trecute datele personale ale candidatului, mediile necesare pentru calcularea mediei de admitere și opţiunile în ordinea dorită de candidat.

I. ÎNSCRIEREA/PREÎNSCRIEREA

Se recomandă practicarea sistemului de preînscriere a candidaţilor începând cu 1 martie 2019. Înscrierile pentru admiterea 2019 la Universitatea Babeş-Bolyai se pot face începând cu 1 martie 2019, pentru următoarele categorii:

 1. câştigătorii de olimpiade profesionale şi competiţii internaţionale sportive sau de altă natură care, în conformitate cu reglementările în vigoare, pot fi declaraţi reuşiţi în baza unor astfel de performanţe stipulate de legislaţie;
 2. licenţiaţii care doresc să urmeze o a doua facultate;
 3. absolvenţii de colegii care doresc să-şi continue studiile;
 4. posesori ai diplomei de bacalaureat;
 5. candidaţii licenţiaţi care doresc să se înscrie la învăţământul la distanţă

 

Pot candida la admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, cetăţeni ai României sau cetățeni din UE și SEE. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile abilitate. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Candidaţii vor face, înainte de a veni să se înscrie PERSONAL, o preînscriere pe site-ul facultății – socasis.ubbcluj.ro la Admitere – Preînscriere online.   Preînscrierea online se poate face fie acasă, fie la sediul facultății – cam. 3. Candidații se pot preînscrie la toate specializările, dar la o singură linie de studiu. Înscrierea efectivă va avea loc în perioada 16-20 iulie 2019 și se  face personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului sau de către o altă persoană (în numele candidatului) pe bază de procură.

Candidatul trebuie să aibă dovada plăţii taxei de înscriere, care este formată din: taxă de procesare şi taxă de admitere. Taxa de procesare este de 30 RON, iar taxa de admitere este de 120 RON, şi se achită direct la sediul facultăţii Birou Taxe, parter cam.2 sau se poate achita prin mandat poştal (la orice oficiu poştal din ţară) în contul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, cu menţiunea Admitere Fac. Sociologie. Taxa de procesare este obligatorie şi nereturnabilă. Sunt scutiţi de taxa de înscriere (120 RON) următoarele categorii de candidaţi: copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, a Bibliotecii Centrale Universitare Cluj, a Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, candidaţii cu handicap senzorial/locomotor. Sunt scutiţi de ambele taxe: orfanii de ambii părinţi şi copiii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial.

Candidatul scutit de plata taxei de admitere trebuie să facă dovada scutirii, ataşând formularului de înscriere actele corespunzătoare (adeverinţă în original sau copie xerox a actului ce dovedeşte faptul că solicitantul este orfan de ambii părinţi etc.). De taxa de procesare sunt scutiţi NUMAI următoarele categorii de candidaţi : orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial.

Perioada de înscriere prin poştă este până la 4 iulie 2019 (data poştei); după această dată înscrierile se pot face numai direct la sediul facultăţii, între 16 iulie – 20 iulie 2019.

Nu se organizează înscrieri după data legal stabilită de fiecare facultate. La înscriere candidatul este obligat să declare dacă s-a mai înscris la o altă facultate/specializare la Universitatea Babeş-Bolyai sau la o altă instituţie de învăţământ superior.

Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a romilor (semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Rectorat conform solicitării candidaţilor la înscriere.

Înscrierea, admiterea, înmatricularea candidaţilor cetăţeni străini din Uniunea Europeană sau din ţările terţe UE, respectiv candidaţilor etnici români din alte ţări şi a candidaţilor din Republica Moldova se desfăşoară conform dispoziţiilor M.E.N.

Facultatea dă un număr de înregistrare fiecărui formular însoţit de dovada plăţii taxei de procesare şi taxei de admitere.

Candidaţii care sunt scutiţi de taxa de înscriere (indiferent de care) sunt obligaţi să depună actul doveditor în original şi să completeze o declaraţie pe proprie răspundere, că utilizează acest drept numai la această înscriere şi la o singură instituţie de învăţământ superior de stat.

 

II. REZULTATUL ADMITERII (PRIMA FAZĂ)

În vederea sortării candidaţilor pe liste de admişi, ei vor fi ordonaţi în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.
După terminarea sortării se va obţine un prim rezultat al admiterii: listele cu candidaţii declaraţi admişi la fiecare specializare. Ele vor fi afişate la sediul facultăţii, în data de 22 iulie 2019 şi vor putea fi consultate şi pe site-ul facultăţii.(http:/socasis.ubbcluj.ro).

III. CONFIRMAREA LOCULUI OBŢINUT PRIN CONCURS

În perioada 22 iulie – 25 iulie 2019 se operează confirmarea locului obţinut în prima fază a concursului de admitere.

Confirmarea locului obţinut prin concurs se face personal de către cel în cauză şi constă din:

a) depunerea dosarului cu acte;

b) plata primei rate a taxei de şcolarizare (pentru loc cu taxă) –  625 RON

La confirmarea locului, candidatul admis va depune următoarele acte:

 • Pentru loc bugetat: Diploma de bacalareat şi foaia matricolă în original.
 • Pentru loc cu taxă: copie xerox de pe diploma de bacalaureat și foaia matricolă
 • Diploma de participare sau de premiu (în original) pentru participanţii şi premianţii la faza naţională a Olimpiadelor şcolare;
 • Certificatul de naştere (în copie xerox);
 • Adeverinţă medicală tip (în original), cu menţiunea apt pentru facultate.
 • Două fotografii color 3x4cm;
 • Buletin/Carte de identitate (în copie xerox) sau pașaport;
 • Diploma de licenţă (în copie xerox) pentru licenţiaţi;
 • Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare).

Cu această ocazie se verifică exactitatea datelor din formularul de înscriere, iar dacă se descoperă o inexactitate, candidatul pierde locul obţinut.

OUG 41/2016 elimină cerința depunerii copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana desemnată din cadrul fiecărei facultăți.

IV. REDISTRIBUIREA (FAZA A DOUA)

Candidaţii nereuşiţi sau care nu confirmă locul obţinut prin concurs pot participa la faza următoare a concursului de admitere, completând la sediul facultăţii o cerere (CERERE DE REDISTRIBUIRE) până la data 25 iulie 2019.

După terminarea perioadei de primire a cererilor de redistribuire (25 iulie 2019) se trece la procesarea acestora şi la sortarea candidaţilor pe locurile rămase disponibile după confirmarea locurilor şi examinarea dosarelor cu acte. Regulile de sortare şi de afişare a rezultatelor acestei faze sunt identice cu cele de la prima fază (punctul III.). În data de 26 iulie 2019 se vor afişa rezultatele după redistribuire la avizierul facultăţii şi pe site-ul facultăţii. Candidaţii admişi trebuie să confirme locul obţinut prin concurs, în modul descris la punctul IV. Perioada confirmărilor se încheie la 30 iulie 2019, data terminării concursului de admitere.

 

V. CONCURS NOU PENTRU LOCURILE NEOCUPATE

Dacă după 30 iulie 2019 au rămas locuri neocupate, se organizează un nou concurs, deschis pentru orice candidat. Înscrierea se face direct la sediul facultăţii (completarea formularului de înscriere – fip. doc, a formularului cu opţiunile candidatului – op. doc, achitarea taxelor de procesare şi de admitere) între 11 septembrie – 14 septembrie 2019. Rezultatele acestui concurs se afişează la sediul facultăţii  în 16 septembrie 2019, confirmarea locurilor putându-se face până în 18 septembrie 2019.

 

VI. DISPOZIŢII FINALE

Listele finale cu candidaţii admişi şi confirmaţi pentru anul universitar 2019 – 2020 se depun la Rectoratul Universităţii în data de 20 septembrie 2019, dată după care nu se mai admit modificări. Aceste liste constituie actul de bază pe care se va opera înmatricularea.

Nu se admite trecerea unui candidat admis de la o linie de studiu la alta.

 

REGULAMENTUL DE ADMITERE AL UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI 2019/2020