Şcoala doctorală de sociologie

Descriere/DescriptionCadre didactice/FacultyDoctoranzi/PhD studentsRegulamente/RegulationAdmitere/AdmissionAnunţuri/News

Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea Babeş-Bolyai şi au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Ele permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Școala doctorală de Sociologie din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență socială organizează studii de doctorat cu frecvenţă şi cu frecvență redusă. Doctoranzii cu frecvenţă beneficiază de bursă doctorală pe o perioadă de trei ani. Toţi doctoranzii sunt invitaţi să se implice activ în proiectele de cercetare desfăşurate de membrii facultăţii, cât şi în sarcinile didactice curente: seminarii şi consultaţii pentru studenţi.

Programul de doctorat se planifică pentru o perioadă de 3 ani universitari (6 semestre) și include:

 • un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul unei şcoli doctorale şi alcătuit din activităţi de cursuri și seminarii (30 credite);
 • un program individual de cercetare ştiinţifică;
 • susținerea în fața comisiei de îndrumare a trei proiecte de cercetare care acoperă tematica temei propuse;
 • susținerea lucrării de doctorat;
 • îndeplinirea standardelor naționale minime pentru acordarea titlului de doctor stabilite prin Anexa 25 a OMEN 5110/2018 pentru domeniul Sociologie

Școala Doctorală de Sociologie își propune stimularea cercetării fundamentale avansate, dar și a celei cu caracter aplicativ-intervențional pe subiecte diverse care privesc aria socială, atât la nivel mezosocial cât și macrosocial:

– radiografierea unor stări de fapt actuale (de exemplu situația delincvenței, a grupurilor marginalizate, – excluziunea socială, violența în familie, politicile sociale, dinamica cotidiană a relațiilor dintre micro-comunitățile locale etc.);

– descrierea unor procese din perspectivă dinamică (comparații longitudinale, comparații între medii socio-economice, etc.).

Planul de învățământ pentru anul universitar 2021-2022 include 4 discipline din care se aleg 3:

În cadrul Facultății de Sociologie și Asistență socială funcționează mai multe centre de cercetare în cadrul cărora doctoranzii se pot implica în activitățile derulate de acestea. De asemenea, Școala doctorală a încheiat protocoale de colaborare cu:

În conformitate cu OMEN 3131/2018 privind includerea în planurile de învățământ a cursurilor de etică și integritate academică, cele 14 ore sunt incluse în structura disciplinei Fundamente metodologice şi etice ale cercetării în științele sociale.

Tabel: Informații referitoare la disciplina Etică și integritate academică (în anul universitar 2018-2019)

De asemenea, Universitatea Babeș-Bolyai stimulează implementarea Doctoratului European, ca mecanism de internaționalizare și asigurare a calității studiilor doctorale. Informații suplimentare sunt în HCA 20484/24.10.2016 disponibilă în secțiunea Documente sau la adresa http://news.ubbcluj.ro/ubb-implementeaza-doctoratul-european/

 

Raportul de autoevaluare pentru anul 2017 – 2018

Informații suplimentare privind organizarea și funcționarea studiilor de doctorat la UBB sunt disponibile pe site-ul Institutul de Studii Doctorale (http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/)


Doctoral studies represent the third cycle of studies offered by Babeş-Bolyai University with the purpose of expanding knowledge through original scientific research. They allow the acquisition of a level 8 qualification according to The European Qualifications Framework and to The National Qualifications Framework. Doctoral School of Sociology functions withing the Faculty of Sociology and Social Work and offers doctoral program in Sociology.

Doctoral program is scheduled for a period of 3 years (6 semesters) and includes:

 • a training program based on advanced academic studies, carried out in a doctoral school and composed of activities performed in institutionalized study groups (30ECTS);
 • an individual program of scientific research/artistic creation;
 • public defense of 3 research projects in front of the advisory committee –
 • public defense of the doctoral thesis –
 • fulfilling the national minimum standards established by CNATCDU through Anexa 25 a OMEN 5110/2018 in the area of Sociology

Curriculum for 2021-2022 academic year includes 3 classes:

 • Methodological and Ethical Foundations in Social Sciences
 • Social Impact Assessment
 • Quantitative Methods in Analysiyng Social Structures

As per OMEN 3131/2018 the contents regarding ethics and academic integrity are included in the class Methodological and Ethical Foundations in Social Sciences.

Also, Babeș-Bolyai University supports and implements European Doctorate as an effort for internationalization and improving the quality of the doctoral programs. http://news.ubbcluj.ro/ubb-implementeaza-doctoratul-european/

Further information about the doctoral program may be accessed here: https://doctorat.ubbcluj.ro/eng/the-organization-of-the-doctoral-studies/

Activitățile din cadrul școlii doctorale sunt derulate de către cadre didactice universitare abilitate și de cercetare afiliate UBB, cu activitate relevantă pe plan național și internațional.

Abilitarea reprezintă certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de doctorat. Obținerea abilitării este reglementată de Regulamentul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat. În urma obținerii atestatului de abilitare, candidatul poate depune o cerere de cooptare în școala doctorală. Pentru a fi acceptat într-o școală doctorală, candidatul trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în HCA 21244/23.10.2017.

Informații suplimentare privind procesul abilitării pot fi găsite pe site-ul IOSD (http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/abilitarea/)


Activities in the doctoral program are carried by faculty members and affiliated staff with prestigious activity both nationally and internationally.

Habilitation is the process that certifies the right to coordinate PhD thesis in a specific field. The habilitation process is regulated by the UBB (https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/abilitarea/). Upon receiving the certificate form the Ministry of Education, the candidate addresses the doctoral school. In order to be accepted, he/she must comply to the requirements set in the UBB Decision no. 21244/23.10.2017.

Additional information regarding the habilitation process is here: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/abilitarea/

Coordonatori doctorate – membri titulari

prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő
prof. abil. dr. Chiribucă Dan
prof. abil. dr. Comșa Mircea
prof. abil. dr. Culic Irina
prof. abil. dr. Mureșan Cornelia
prof. abil. dr. Pantea Maria Carmen
prof. dr. Roth Maria
prof. abil. dr. Veres Valér
conf. abil. dr. Dégi László Csaba
conf. abil. dr. Iovu Mihai-Bogdan

Consiliu

conf. dr. Mihai-Bogdan Iovu (director școală doctorală)
prof. dr. Irina Culic
prof. dr. Valér Veres
prof. dr. István Horváth
prof. dr. Cosmin Marian
drd. Chirica Marius

Membri afiliaţi

prof. dr. Bădescu Gabriel, prof. dr. Bălaș Delia, prof. dr. Benedek József, prof. dr. Horváth István, prof. dr. Hosu Ioan, prof. dr. Iluț Petru, prof. dr. Marian Cosmin, prof. dr. Opre Adrian, prof. dr. Popescu Livia, prof. dr. Rotariu Traian, prof. dr. Szentágotai Aurora, prof. dr. Vincze Enikő, conf. dr. Antal Imola, conf. dr. Baciu Cristina, conf. dr. Balogh Márton, conf. dr. Berszán Lidia, conf. dr. Gal Denizia, conf. dr. Hărăguș Paul Teodor, conf. dr. Lazăr Marius, conf. dr. Magyari Tivadar, conf. dr. Müller-Fábián Andrea, conf. dr. Neamțu Nicoleta, conf. dr. Rebeleanu Adina, conf. dr. Szabó Béla, conf. dr. Troc Gabriel, conf. dr. Ungvári-Zrinyi Imre, lect. dr. Csata Zsombor, lect. dr. Dávid-Kacsó Ágnes, lect. dr. Faludi Cristina, lect. dr. Gog Sorin, lect. dr. Goina Călin, lect. dr. Kiss Dénes, lect. dr. László Éva, lect. dr. Petrovici Norbert, lect. dr. Péter László, lect. dr. Pop Forina, lect. dr. Raț Cristina, lect. dr. Rusu Dan, lect. dr. Simionca Anca, CS II dr. Hărăguș Mihaela

Durata normală a studiilor de doctorat este de 3 ani. Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze sau să susțină public teza de doctorat în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat și eventualelor acte adiționale la acesta, el mai are la dispoziție o perioadă de maximum 4 ani (conf. legii 49/2013), cu acordul conducătorului de doctorat.
Pe parcursul studiilor, studenții-doctoranzi sunt membri activi ai Școlii doctorale, fiind implicați în activități didactice și de cercetare ale facultății.
În anul universitar 2021-2022 sunt înmatriculați 38 de studenți-doctoranzi distribuiți astfel:
 • 5 în anul I
 • 11 în anul II
 • 9 în anul III
 • 13 aflați în diferite perioade ale termenului de 4 ani acordat după finalizarea stagiului de 3 ani

Temele de cercetare ale doctoranzilor acoperă arii diverse.

Anul I

Anul II

Anul III


The PhD program is normally structured for 3 years. If by the end of the doctoral program the PhD student does not defend the thesis he/she can extend the duration of the program for a maximum of 4 years (law 49/2013), with the agreement of the PhD coordinator. 
During the entre doctoral program, PhD students are active members of the doctoral school by involvement in teaching and research projects carried by the departments.
During 2021-2022 academic year we have 38 students enrolled:
•    5 in first year
•    11 in second year
•    9 in third year
•    13 in different stages of their doctoral beyond the 3-year program

Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Babes-Bolyai, prin Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master.

Evenimente organizate în cadrul Şcolii Doctorale, conferințe, burse