Şcoala doctorală de sociologie

DescriereCadre didacticeDoctoranziRegulamenteAdmitereAnunţuri

Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea Babeş-Bolyai şi au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Ele permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Școala doctorală de Sociologie din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență socială organizează studii de doctorat cu frecvenţă şi cu frecvență redusă. Doctoranzii cu frecvenţă beneficiază de bursă doctorală pe o perioadă de trei ani. Toţi doctoranzii sunt invitaţi să se implice activ în proiectele de cercetare desfăşurate de membrii facultăţii, cât şi în sarcinile didactice curente: seminarii şi consultaţii pentru studenţi.

Programul de doctorat se planifică pentru o perioadă de 3 ani universitari (6 semestre) și include:

  • un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul unei şcoli doctorale şi alcătuit din activităţi de cursuri și seminarii (30 credite);
  • un program individual de cercetare ştiinţifică;
  • susținerea în fața comisiei de îndrumare a trei proiecte de cercetare care acoperă tematica temei propuse;
  • susținerea lucrării de doctorat;
  • îndeplinirea standardelor naționale minime pentru acordarea titlului de doctor stabilite prin Anexa 25 a OMEN 5110/2018 pentru domeniul Sociologie

Școala Doctorală de Sociologie își propune stimularea cercetării fundamentale avansate, dar și a celei cu caracter aplicativ-intervențional pe subiecte diverse care privesc aria socială, atât la nivel mezosocial cât și macrosocial:

– radiografierea unor stări de fapt actuale (de exemplu situația delincvenței, a grupurilor marginalizate, – excluziunea socială, violența în familie, politicile sociale, dinamica cotidiană a relațiilor dintre micro-comunitățile locale etc.);

– descrierea unor procese din perspectivă dinamică (comparații longitudinale, comparații între medii socio-economice, etc.).

Planul de învățământ pentru anul universitar 2021-2022 include 4 discipline din care se aleg 3:

În cadrul Facultății de Sociologie și Asistență socială funcționează mai multe centre de cercetare în cadrul cărora doctoranzii se pot implica în activitățile derulate de acestea. De asemenea, Școala doctorală a încheiat protocoale de colaborare cu:

În conformitate cu OMEN 3131/2018 privind includerea în planurile de învățământ a cursurilor de etică și integritate academică, cele 14 ore sunt incluse în structura disciplinei Fundamente metodologice şi etice ale cercetării în științele sociale.

Tabel: Informații referitoare la disciplina Etică și integritate academică (în anul universitar 2018-2019)

De asemenea, Universitatea Babeș-Bolyai stimulează implementarea Doctoratului European, ca mecanism de internaționalizare și asigurare a calității studiilor doctorale. Informații suplimentare sunt în HCA 20484/24.10.2016 disponibilă în secțiunea Documente sau la adresa https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/noutati-doctoratul-european/

 

Raportul de autoevaluare pentru anul 2017 – 2018

Informații suplimentare privind organizarea și funcționarea studiilor de doctorat la UBB sunt disponibile pe site-ul Institutul de Studii Doctorale (http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/)


 

Activitățile din cadrul școlii doctorale sunt derulate de către cadre didactice universitare abilitate și de cercetare afiliate UBB, cu activitate relevantă pe plan național și internațional.

Abilitarea reprezintă certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de doctorat. Obținerea abilitării este reglementată de Regulamentul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat. În urma obținerii atestatului de abilitare, candidatul poate depune o cerere de cooptare în școala doctorală. Pentru a fi acceptat într-o școală doctorală, candidatul trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în HCA 21244/23.10.2017.

Informații suplimentare privind procesul abilitării pot fi găsite pe site-ul IOSD (http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/abilitarea/)


Coordonatori doctorate – membri titulari

prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő
prof. abil. dr. Chiribucă Dan
prof. abil. dr. Comșa Mircea
prof. abil. dr. Culic Irina
prof. abil. dr. Mureșan Cornelia
prof. abil. dr. Pantea Maria Carmen
prof. dr. Roth Maria
prof. abil. dr. Veres Valér
conf. abil. dr. Dégi László Csaba
conf. abil. dr. Iovu Mihai-Bogdan

Consiliu

conf. dr. Mihai-Bogdan Iovu (director școală doctorală)
prof. dr. Irina Culic
prof. dr. Valér Veres
prof. dr. István Horváth
prof. dr. Cosmin Marian
drd. Chirica Marius

Membri afiliaţi

prof. dr. Bădescu Gabriel, prof. dr. Bălaș Delia, prof. dr. Benedek József, prof. dr. Horváth István, prof. dr. Hosu Ioan, prof. dr. Iluț Petru, prof. dr. Marian Cosmin, prof. dr. Opre Adrian, prof. dr. Popescu Livia, prof. dr. Rotariu Traian, prof. dr. Szentágotai Aurora, prof. dr. Vincze Enikő, conf. dr. Antal Imola, conf. dr. Baciu Cristina, conf. dr. Balogh Márton, conf. dr. Berszán Lidia, conf. dr. Gal Denizia, conf. dr. Hărăguș Paul Teodor, conf. dr. Lazăr Marius, conf. dr. Magyari Tivadar, conf. dr. Müller-Fábián Andrea, conf. dr. Neamțu Nicoleta, conf. dr. Rebeleanu Adina, conf. dr. Szabó Béla, conf. dr. Troc Gabriel, conf. dr. Ungvári-Zrinyi Imre, lect. dr. Csata Zsombor, lect. dr. Dávid-Kacsó Ágnes, lect. dr. Faludi Cristina, lect. dr. Gog Sorin, lect. dr. Goina Călin, lect. dr. Kiss Dénes, lect. dr. László Éva, lect. dr. Petrovici Norbert, lect. dr. Péter László, lect. dr. Pop Forina, lect. dr. Raț Cristina, lect. dr. Rusu Dan, lect. dr. Simionca Anca, CS II dr. Hărăguș Mihaela

Durata normală a studiilor de doctorat este de 3 ani. Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze sau să susțină public teza de doctorat în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat și eventualelor acte adiționale la acesta, el mai are la dispoziție o perioadă de maximum 4 ani (conf. legii 49/2013), cu acordul conducătorului de doctorat.
Pe parcursul studiilor, studenții-doctoranzi sunt membri activi ai Școlii doctorale, fiind implicați în activități didactice și de cercetare ale facultății.
În anul universitar 2021-2022 sunt înmatriculați 38 de studenți-doctoranzi distribuiți astfel:
  • 5 în anul I
  • 11 în anul II
  • 9 în anul III
  • 13 aflați în diferite perioade ale termenului de 4 ani acordat după finalizarea stagiului de 3 ani

Temele de cercetare ale doctoranzilor acoperă arii diverse.

 

Anul I
Nume și prenume Coordonator Tema de cercetare
Stânea Codruța Bianca Prof. Maria Pantea Renegotiating Eastern queerness: Perspectives on social change back home of the Romanian LGBTQ+ diaspora
Varga Fernando Prof. Maria Roth Accesul și traiectoria studenților romi în învățământul superior din România
Sogor Árpád Prof. Valér Veres Vocația de preot și analiza traiectoriei carierei de preot protestant în Transilvania
Dincă (Dobre) Eleonora Casandra Prof. Valér Veres Impactul schimbărilor demografice asupra managementului resurselor umane
Pataki Erika Conf. Csaba Dégi Lung Cancer Patients – Comprehensive Approach in examination, Quality of Life in Hungary
Anul II
Nume și prenume Coordonator Tema de cercetare
Călian Paula-Dora Prof. dr. Roth Maria Sociologia drepturilor copiilor instituționalizați
Chirica Marius-Aristotel Prof. dr. Chiribucă Dan  Limitele utilizării umorului în discursul public în mediul on-line și social media
Danciu Dorel Prof. dr. Chiribucă Dan Digitalizarea comunicării politice. O analiză sociologică a ultimelor campanii electorale
Deák Enikő Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő Analiza resurselor copiilor aflați în centre de plasament din Transilvania
Ghețău Cosmin Conf. dr. Iovu Mihai Prieteni în joc, dar și în afară: capitalul social și jocurile video
Gorgan Garofița Aurora Conf. dr. Iovu Mihai Rolul instituțiilor naționale independente în promovarea și protecția drepturilor copiilor în România
Onea(Ciui-Onea) Diana Prof. dr. Roth Maria Influența factorilor sociali asupra succesului și motivației școlare la elevii de etnie romă
Șerban (Pop) Simona Cristina Prof. dr. Roth Maria Impactul metodelor colaborative asupra soluțiilor de intervenție socială
Todor Marcela Prof. dr. Comșa Mircea Diferențe de gen în productivitatea științifică sociologică. Analiza publicațiilor sociologice în context european și românesc
Tolnai Timea Katalin Prof. dr. Veres Valér Viața religioasă și integrarea socială în comunitatea de romi din Diosig
Toma Ștefania Prof. dr. Veres Valér Migration of the Romanian Roma and its effects on communities of origin
Anul III
Nume și prenume Coordonator Tema de cercetare
Călian Paula-Dora Prof. dr. Roth Maria Sociologia drepturilor copiilor instituționalizați
Chirica Marius-Aristotel Prof. dr. Chiribucă Dan Limitele utilizării umorului în discursul public în mediul on-line și social media
Danciu Dorel Prof. dr. Chiribucă Dan Digitalizarea comunicării politice. O analiză sociologică a ultimelor campanii electorale
Deák Enikő Prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő Analiza resurselor copiilor aflați în centre de plasament din Transilvania
Ghețău Cosmin Conf. dr. Iovu Mihai Prieteni în joc, dar și în afară: capitalul social și jocurile video
Gorgan Garofița Aurora Conf. dr. Iovu Mihai Rolul instituțiilor naționale independente în promovarea și protecția drepturilor copiilor în România
Onea(Ciui-Onea) Diana Prof. dr. Roth Maria Influența factorilor sociali asupra succesului și motivației școlare la elevii de etnie romă
Șerban (Pop) Simona Cristina Prof. dr. Roth Maria Impactul metodelor colaborative asupra soluțiilor de intervenție socială
Todor Marcela Prof. dr. Comșa Mircea Diferențe de gen în productivitatea științifică sociologică. Analiza publicațiilor sociologice în context european și românesc
Tolnai Timea Katalin Prof. dr. Veres Valér Viața religioasă și integrarea socială în comunitatea de romi din Diosig
Toma Ștefania Prof. dr. Veres Valér Migration of the Romanian Roma and its effects on communities of origin

Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Babes-Bolyai, prin Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master. Pentru informatii privind examenul de admitere consultati secțiunea Admitere-Doctorat (tabelul cu comisiile și datele de derulare a examenului).

Evenimente organizate în cadrul Şcolii Doctorale, conferințe, burse

[iheu_ultimate_oxi id=”9″]