Şcoala doctorală de sociologie

DescriereCadre didacticeDoctoranziRegulamenteFormulareAdmitereAnunţuriContact

Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea Babeş-Bolyai şi au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Ele permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Școala doctorală de Sociologie din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență socială organizează studii de doctorat cu frecvenţă şi cu frecvență redusă. Doctoranzii cu frecvenţă beneficiază de bursă doctorală pe o perioadă de trei ani. Toţi doctoranzii sunt invitaţi să se implice activ în proiectele de cercetare desfăşurate de membrii facultăţii, cât şi în sarcinile didactice curente: seminarii şi consultaţii pentru studenţi.

Programul de doctorat se planifică pentru o perioadă de 3 ani universitari (6 semestre) și include:

  • un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul unei şcoli doctorale şi alcătuit din activităţi de cursuri și seminarii (30 credite);
  • un program individual de cercetare ştiinţifică;
  • susținerea în fața comisiei de îndrumare a trei rapoarte de cercetare care acoperă tematica temei propuse;
  • susținerea lucrării de doctorat;
  • îndeplinirea standardelor naționale minime pentru acordarea titlului de doctor stabilite prin Anexa 25 a OMEN 5110/2018 pentru domeniul Sociologie

Școala Doctorală de Sociologie își propune stimularea cercetării fundamentale avansate, dar și a celei cu caracter aplicativ-intervențional pe subiecte diverse care privesc aria socială, atât la nivel mezosocial cât și macrosocial:

- radiografierea unor stări de fapt actuale (de exemplu situația delincvenței, a grupurilor marginalizate, - excluziunea socială, violența în familie, politicile sociale, dinamica cotidiană a relațiilor dintre micro-comunitățile locale etc.);

- descrierea unor procese din perspectivă dinamică (comparații longitudinale, comparații între medii socio-economice, etc.).

Planul de învățământ pentru anul universitar 2022-2023 include 4 discipline din care se aleg 3:

 

În cadrul Facultății de Sociologie și Asistență socială funcționează mai multe centre de cercetare în cadrul cărora doctoranzii se pot implica în activitățile derulate de acestea. De asemenea, Școala doctorală a încheiat protocoale de colaborare cu:

În conformitate cu OMEN 3131/2018 privind includerea în planurile de învățământ a cursurilor de etică și integritate academică, cele 14 ore sunt incluse în structura disciplinei Fundamente metodologice şi etice ale cercetării în științele sociale.

De asemenea, Universitatea Babeș-Bolyai stimulează implementarea Doctoratului European, ca mecanism de internaționalizare și asigurare a calității studiilor doctorale. Informații suplimentare sunt în HCA 1295/08.02.2021 disponibilă în secțiunea Documente sau la adresa https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/noutati-doctoratul-european/

 

Informații suplimentare privind organizarea și funcționarea studiilor de doctorat la UBB sunt disponibile pe site-ul Institutul de Studii Doctorale (http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/)


 

Activitățile din cadrul școlii doctorale sunt derulate de către cadre didactice universitare abilitate și de cercetare afiliate UBB, cu activitate relevantă pe plan național și internațional.

Abilitarea reprezintă certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de doctorat. Obținerea abilitării este reglementată de Regulamentul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat. În urma obținerii atestatului de abilitare, candidatul poate depune o cerere de cooptare în școala doctorală. Pentru a fi acceptat într-o școală doctorală, candidatul trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în HCA 21244/23.10.2017.

Informații suplimentare privind procesul abilitării pot fi găsite pe site-ul IOSD (http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/abilitarea/)


Coordonatori doctorate - membri titulari

prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő (în cotutelă)
prof. abil. dr. Chiribucă Dan
prof. abil. dr. Comșa Mircea
prof. abil. dr. Culic Irina
prof. abil. dr. Mureșan Cornelia (în cotutelă)
prof. abil. dr. Pantea Maria Carmen
prof. dr. Roth Maria (în cotutelă)
prof. abil. dr. Veres Valér
prof. abil. dr. Dégi László Csaba
conf. abil. dr. Iovu Mihai-Bogdan

Consiliu

prof. dr. Dégi László Csaba (director școala doctorală)
prof. dr. Valér Veres
conf. dr. Mihai-Bogdan Iovu
prof. dr. István Horváth
drd. Eleonora Dobre (Dincă)

 

Membri afiliaţi

prof. dr. Bădescu Gabriel, prof. dr. Bălaș Delia, prof. dr. Benedek József, prof. dr. Horváth István, prof. dr. Hosu Ioan, prof. dr. Iluț Petru, prof. dr. Marian Cosmin, prof. dr. Opre Adrian, prof. dr. Popescu Livia,  prof. dr. Szentágotai Aurora, prof. dr. Vincze Enikő, conf. dr. Antal Imola, conf. dr. Baciu Cristina, conf. dr. Balogh Márton, conf. dr. Berszán Lidia, conf. dr. Gal Denizia, conf. dr. Hărăguș Paul Teodor, conf. dr. Lazăr Marius, conf. dr. Magyari Tivadar, conf. dr. Müller-Fábián Andrea, conf. dr. Neamțu Nicoleta, conf. dr. Rebeleanu Adina, conf. dr. Szabó Béla, conf. dr. Troc Gabriel, conf. dr. Ungvári-Zrinyi Imre, lect. dr. Csata Zsombor, lect. dr. Dávid-Kacsó Ágnes, lect. dr. Faludi Cristina, lect. dr. Gog Sorin, lect. dr. Goina Călin, lect. dr. Kiss Dénes, lect. dr. László Éva, lect. dr. Petrovici Norbert, lect. dr. Péter László, lect. dr. Pop Forina, lect. dr. Raț Cristina, lect. dr. Rusu Dan, lect. dr. Simionca Anca, CS II dr. Hărăguș Mihaela

Durata normală a studiilor de doctorat este de 3 ani. Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze sau să susțină public teza de doctorat în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat și eventualelor acte adiționale la acesta, el mai are la dispoziție o perioadă de maximum 4 ani (conf. legii 49/2013), cu acordul conducătorului de doctorat.
Pe parcursul studiilor, studenții-doctoranzi sunt membri activi ai Școlii doctorale, fiind implicați în activități didactice și de cercetare ale facultății.
În anul universitar 2022-2023 sunt înmatriculați 19 studenți-doctoranzi distribuiți astfel: 4 anul I, 5 anul II, 10 anul III
  • 4 în anul I
  • 5 în anul II
  • 10 în anul III

Temele de cercetare ale doctoranzilor acoperă arii diverse.

 

Anul I
Nume și prenume Coordonator Tema de cercetare
Koblicska Laura Julia Prof. dr. Chiribucă Dan Analiza relației profesionale beneficiar-consilier de probațiune în managementul de caz asupra desistării
Rațiu Mădălina Ioana Prof. dr. Chiribucă Dan  Îmbătrâniea și munca în sistemul de educație în România
Péter István Prof. dr. Valér Veres Plasarea studenților pe piața muncii în România – reducerea decalajului dintre mediul academic și piața muncii
Papp Olga Prof. dr. Csaba Dégi Mental Health Disorders, Workplace Loneliness and Behavioral Addictions

 

 

Anul II
Nume și prenume Coordonator Tema de cercetare
Stânea Codruța Bianca Prof. dr. Maria Pantea Renegotiating Eastern queerness: Perspectives on social change back home of the Romanian LGBTQ+ diaspora
Varga Fernando Prof. dr. Maria Roth Accesul și traiectoria studenților romi în învățământul superior din România
Sogor Árpád Prof. dr. Valér Veres Vocația de preot și analiza traiectoriei carierei de preot protestant în Transilvania
Dincă (Dobre) Eleonora Casandra Prof. dr. Valér Veres Impactul schimbărilor demografice asupra managementului resurselor umane
Pataki Erika Prof. dr. Csaba Dégi Lung Cancer Patients – Comprehensive Approach in examination, Quality of Life in Hungary
Anul III
Nume și prenume Coordonator Tema de cercetare
Bálint Róbert Prof. dr. Veres Valér Schimbări organizaționale în Biserica Unitariană și în activitatea preoților
Bărbuță Alina Conf. dr. Iovu Mihai Educația_susținută de noile media: Influențe asupra procesului de învățare și a relațiilor sociale
Bîrsan-Marian Codruța Conf. dr. Iovu Mihai Incluziunea socio-educațională a copiilor cu CES în învățământul primar de masă
Cigoianu Diana Prof. dr. Chiribucă Dan The 21st century hattrick: political identity, social media and free speech
Harabagiu Miruna Prof. dr. Culic Irina Intermedierea muncii migrantelor de origine română în sectorul domestic Italian: muncă forțată și exploatare prin muncă
Mihai Daniel Prof. dr. Veres Valér Sărăcia extremă. Situația persoanelor fără adăpost din mediul urban și rural
Perneș Raluca Prof. dr. Culic Irina Reindustrializare, precarizare, dezvoltare: Cazul zonei Baia Mare
Solonean Dana Prof. dr. Culic Irina Reformele educației din România în post-comunism. Tendințe ideologice, acțiune și guvernanță
Studenți doctoranzi aflați în perioada de grație
Nr. crt. Dată înmatriculare Coordonator Tema de cercetare 
1 1/Oct/2019 Conf. Univ. Dr. Mihai-Bogdan Iovu Capitalul Social și jocurile video
2 1/Oct/2019 Prof. Univ dr. Valér Veres Viața religioasă și integrarea socială în comunitatea de romi din Diosig
3 1/Oct/2019 Prof. Univ. Dr Comșa Mircea Diferențe de gen în productivitatea științifică sociologică. Analiză a publicațiilor sociologice, în context european și românesc
4 1/Oct/2019 Prof. Univ. Dr Albert – Lőrincz Enikő Analiza resurselor copiilor aflați în centru de plasament din Transilvania
5 1/Oct/2019 Prof. Univ dr. Valér Veres Migration of the Romanian Roma. Effects on origin communities
6 1/Oct/2019 Prof. Univ. Dr Roth Maria Impactul metodelor colaborative asupra soluțiilor de intervenție socială
7 1/Oct/2019 Prof. Univ. Dr Roth Maria Influența factorilor sociali asupra succesului și motivației școlare la elevii de etnie romă
8 1/Oct/2019 Prof. Univ. Dr Chiribucă Dan Florentin Digitalizarea comunicării politice. O analiză sociologică a ultimelor campanii electorale
9 2/Oct/2017 Conf. Univ. Dr. Mihai-Bogdan Iovu Percepții și atitudini privind integrarea pe piața muncii a studenților de la asistență socială
10 1/Oct/2018 Prof. Univ. Dr Culic Irina Relații de muncă în România. Imaginarul statului român dupa 2011
11 1/Oct/2018 Prof. Univ. Dr Roth Maria Importanța și impactul centrelor de zi în prevenirea abandonului școlar la copiii din mediile defavorizate
13 1/Oct/2018 Prof. Univ. Dr Maria-Carmen Pantea Meanings of internship among graduates and companies’s representative. A qualitative inquiry in Romania
14 1/Oct/2018 Prof. Univ. Dr Chiribucă Dan Florentin Asistența socială școlară în contextul actual al profesiilor și ocupațiilor din România
15 2/Oct/2017 Prof. Univ. Dr Albert – Lörincz Enikő Terapia ocupațională pe care o aplică asistenții sociali din Ardeal
16 2/Oct/2017 Prof. Univ. Dr Maria-Carmen Pantea Training young people for work. An extended case analysis of vocational schools in Romania: actors and policies
17 2/Oct/2017 Prof. Univ dr. Váler Veres Schimbarea orientărilor valorice în rândul liceenilor
18 2/Oct/2017 Prof. Univ. Dr Roth Maria The impact of restorative practices on school inclusion of children belonging to marginalized groups
19 1/Oct/2016 Prof. Univ. Dr Comșa Mircea Forme de producere a cunoașterii în domeniul sociologiei. Continuități și congruențe
20 1/Oct/2016 Prof. Univ. Dr Chiribucă Dan Florentin Efectele sociale ale instituționalizării beneficiarilor din unitățile de asistență medico – socială
21 1/Oct/2016 Prof. Univ. Dr Roth Maria Parentingul în familiile de romi
22 1/Oct/2016 Prof . Univ. Dr. Mureșan Cornelia Divorțul parental și consecințele lui de lungă durată
23 1/Oct/2016 Conf. Univ. Dr. Mihai-Bogdan Iovu Experince of divorce and educational outcomes for Arab children in Israel
24 2/Oct/2017 Prof. Univ. Dr Roth Maria The relation between the socio-economic status and the achievement of pupils in highschool in the Triangle Area of Israel
25 1/Oct/2016 Prof. Univ. Dr Roth Maria Efectele mediului rezidenţial din cadrul sistemului de protecţie a copilului asupra integrării sociale a tinerilor postinstituţionalizati

 


Regulamente - teze de doctorat:

Regulament doctorat UBB
Regulamentul Şcolii  Doctorale Sociologie
Ghidul de redactare a tezei de doctorat
HCA privind doctoratul european
HCA privind cooptarea noilor conducători de doctorat
Hotărâre privind accesarea grantului doctoral  – model memoriu justificativ
Modelul de referat de necesitate 
Procedură decontare grant doctoral
Regulament privind plagiatul
Regulament admitere
Regulament finalizare doctorat
Procedura de efectuare a analizei de similitudine la școala doctorală
Cerinţe minimale privind acordarea titlului de doctor

ANEXA 25

COMISIA DE SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

Standarde naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor 

În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

1. publicarea a cel puţin două articole în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI) sau a cel puţin două capitole de cărţi în volume publicate la o editură din categoria A1 (edituri cu prestigiu internaţional) sau A2 (edituri cu prestigiu recunoscut), din anexa nr. 25 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare;

2. bazele de date internaţionale (BDI) recunoscute sunt: ISI Web of Science, SCOPUS, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMEd, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, Jstor, SSRN, REPEC, Informa, Project MUSE şi HEIN Online.

 

Regulamente - teze de abilitare:
Ghidul de elaborare a tezei de abilitare
Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca privind susţinerea publică a tezelor de abilitare şi cooptarea conducătorilor de doctorat

Formularele și templaturile de la ISD se găsesc la link-ul următor: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/formulare/

Pagina ISD este un resursă utilă pentru studenții și cercetătorii interesați să urmeze un program de doctorat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, oferind acces facil la formularele necesare pentru derularea programului de doctorat. Ea furnizează formularele necesare pentru procesul de înscriere și derulare a studiilor doctorale la această universitate. Pe pagina se găsesc formulare pentru diverse etape ale programului de doctorat, cum ar fi înscrierea la admitere, confirmarea înscrierii la program, depunerea tezei de doctorat, solicitarea de înscriere la susținerea tezei și multe altele.

Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Babes-Bolyai, prin Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master. Pentru informatii privind examenul de admitere consultati secțiunea Admitere-Doctorat (tabelul cu comisiile și datele de derulare a examenului).

Evenimente organizate în cadrul Şcolii Doctorale, conferințe, burse

prof. dr. Dégi László Csaba - Directorul Școlii Doctorale de Sociologie
dr. Veronica Savu - Secretarul Școlii Doctorale de Sociologie