Şcoala doctorală de sociologie

DescriereCadre didacticeDoctoranziRegulamenteFormulareTaxeAdmitereAnunţuriContact

Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Universitatea Babeş-Bolyai şi au ca scop dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Ele permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Școala doctorală de Sociologie din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență socială organizează studii de doctorat cu frecvenţă şi cu frecvență redusă. Doctoranzii cu frecvenţă beneficiază de bursă doctorală pe o perioadă de trei ani. Toţi doctoranzii sunt invitaţi să se implice activ în proiectele de cercetare desfăşurate de membrii facultăţii, cât şi în sarcinile didactice curente: seminarii şi consultaţii pentru studenţi.

Programul de doctorat se planifică pentru o perioadă de 3 ani universitari (6 semestre) și include:

  • un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul unei şcoli doctorale şi alcătuit din activităţi de cursuri și seminarii (30 credite);
  • un program individual de cercetare ştiinţifică;
  • susținerea în fața comisiei de îndrumare a trei rapoarte de cercetare care acoperă tematica temei propuse;
  • susținerea lucrării de doctorat;
  • îndeplinirea standardelor naționale minime pentru acordarea titlului de doctor stabilite prin Anexa 25 a OMEN 5110/2018 pentru domeniul Sociologie

Școala Doctorală de Sociologie își propune stimularea cercetării fundamentale avansate, dar și a celei cu caracter aplicativ-intervențional pe subiecte diverse care privesc aria socială, atât la nivel mezosocial cât și macrosocial:

- radiografierea unor stări de fapt actuale (de exemplu situația delincvenței, a grupurilor marginalizate, - excluziunea socială, violența în familie, politicile sociale, dinamica cotidiană a relațiilor dintre micro-comunitățile locale etc.);

- descrierea unor procese din perspectivă dinamică (comparații longitudinale, comparații între medii socio-economice, etc.).

Planul de învățământ pentru anul universitar 2022-2023 include 4 discipline din care se aleg 3:

 

În cadrul Facultății de Sociologie și Asistență socială funcționează mai multe centre de cercetare în cadrul cărora doctoranzii se pot implica în activitățile derulate de acestea. De asemenea, Școala doctorală a încheiat protocoale de colaborare cu:

În conformitate cu OMEN 3131/2018 privind includerea în planurile de învățământ a cursurilor de etică și integritate academică, cele 14 ore sunt incluse în structura disciplinei Fundamente metodologice şi etice ale cercetării în științele sociale.

De asemenea, Universitatea Babeș-Bolyai stimulează implementarea Doctoratului European, ca mecanism de internaționalizare și asigurare a calității studiilor doctorale. Informații suplimentare sunt în HCA 1295/08.02.2021 disponibilă în secțiunea Documente sau la adresa https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/noutati-doctoratul-european/

 

Informații suplimentare privind organizarea și funcționarea studiilor de doctorat la UBB sunt disponibile pe site-ul Institutul de Studii Doctorale (http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/)


 

Activitățile din cadrul școlii doctorale sunt derulate de către cadre didactice universitare abilitate și de cercetare afiliate UBB, cu activitate relevantă pe plan național și internațional.

Abilitarea reprezintă certificarea calității unei persoane de a conduce lucrări de doctorat. Obținerea abilitării este reglementată de Regulamentul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat. În urma obținerii atestatului de abilitare, candidatul poate depune o cerere de cooptare în școala doctorală. Pentru a fi acceptat într-o școală doctorală, candidatul trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în HCA 21244/23.10.2017.

Informații suplimentare privind procesul abilitării pot fi găsite pe site-ul IOSD (http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/abilitarea/)


Coordonatori doctorate - membri titulari

prof. dr. Albert-Lőrincz Enikő (în cotutelă)
prof. abil. dr. Chiribucă Dan
prof. abil. dr. Comșa Mircea
prof. abil. dr. Culic Irina
prof. abil. dr. Mureșan Cornelia (în cotutelă)
prof. abil. dr. Pantea Maria Carmen
prof. dr. Roth Maria (în cotutelă)
prof. abil. dr. Veres Valér
prof. abil. dr. Dégi László Csaba
conf. abil. dr. Iovu Mihai-Bogdan

Consiliu

prof. dr. Dégi László Csaba (director școala doctorală)
prof. dr. Valér Veres
conf. dr. Mihai-Bogdan Iovu
prof. dr. István Horváth
drd. Eleonora Dobre (Dincă)

 

Membri afiliaţi

prof. dr. Bădescu Gabriel, prof. dr. Bălaș Delia, prof. dr. Benedek József, prof. dr. Horváth István, prof. dr. Hosu Ioan, prof. dr. Iluț Petru, prof. dr. Marian Cosmin, prof. dr. Opre Adrian, prof. dr. Popescu Livia,  prof. dr. Szentágotai Aurora, prof. dr. Vincze Enikő, conf. dr. Antal Imola, conf. dr. Baciu Cristina, conf. dr. Balogh Márton, conf. dr. Berszán Lidia, conf. dr. Gal Denizia, conf. dr. Hărăguș Paul Teodor, conf. dr. Lazăr Marius, conf. dr. Magyari Tivadar, conf. dr. Müller-Fábián Andrea, conf. dr. Neamțu Nicoleta, conf. dr. Rebeleanu Adina, conf. dr. Szabó Béla, conf. dr. Troc Gabriel, conf. dr. Ungvári-Zrinyi Imre, lect. dr. Csata Zsombor, lect. dr. Dávid-Kacsó Ágnes, lect. dr. Faludi Cristina, lect. dr. Gog Sorin, lect. dr. Goina Călin, lect. dr. Kiss Dénes, lect. dr. László Éva, lect. dr. Petrovici Norbert, lect. dr. Péter László, lect. dr. Pop Forina, lect. dr. Raț Cristina, lect. dr. Rusu Dan, lect. dr. Simionca Anca, CS II dr. Hărăguș Mihaela

Durata normală a studiilor de doctorat este de 3 ani. Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze sau să susțină public teza de doctorat în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat și eventualelor acte adiționale la acesta, el mai are la dispoziție o perioadă de maximum 4 ani (conf. legii 49/2013), cu acordul conducătorului de doctorat.
Pe parcursul studiilor, studenții-doctoranzi sunt membri activi ai Școlii doctorale, fiind implicați în activități didactice și de cercetare ale facultății.
În anul universitar 2023-2024 sunt înmatriculați 24 studenți-doctoranzi distribuiți astfel:
  • 15 în anul I
  • 4 în anul II
  • 5 în anul III

Temele de cercetare ale doctoranzilor acoperă arii diverse.

 

Anul I
Nume și prenume student/ă Coordonator Comisia de îndrumare Tema de cercetare
Alexe Vlad Prof. Comșa Mircea Conf. Petrovici Norbert Analiza Rețelelor de proprietate a firmelor din România
Conf. Man Titus
Conf. Litan Cristian
Bejinariu Vlad Prof. Culic Irina Conf. Petrovici Norbert Antropologia energiei
Lect. Poenaru Florin
Lect. Mateescu Oana
Cristea (Cristea-Mocian) Teodora-Aura Conf. Iovu Mihai Lect. Rusu Dan Calitatea vieții familiilor cu copii diagnosticați diagnosticați cu tulburarea de spectru autist
Lect. Șipoș Roxana
Lect. Trancă Loredana
Lingurar Claudiu Conf. Iovu Mihai Conf. Poledna Sorina Analiza și evaluarea comportamentelor delicvnete și deviante manifestate de tinerii din centrele de plasament în perioada de instituționalizare
Conf. Müller-Fabian Andrea
Lect. Palaga Cristine
Otto-Oszkar Csibi Prof. Veres Valér Prof. Horváth István  Etelfuatrok
Conf. Csata Zsombor
Lect. Péter László
Turoczki Emese Prof. Veres Valér Prof. Horváth István Analiza schimbărilor percepțiilor și imaginii comunității românești din județele Covasna și Harghita în presa locală din limba maghiară, în perioada 1990-2023
Prof. Vincze Hanna Orsolya
Lect. Pásztor Gyöngyi
Ursu Denisa Prof. Comșa Mircea Lect. Foldeș Ionuț Care drain și familii transnaționale din România: cei care pleacă și cei care rămân.
Cercet. șt. II Hărăguș Mihaela
Lect. Teodorescu Adriana
Veisa Mihaela Prof. Chiribucă Dan Prof. Comșa Mircea Școala și familia – instanțe de socializare și formare a competențelor democratice și interculturale din România
Lect. Teodorescu Adriana
Lect. Simionca Anca
Georgi Lily Prof. Chiribucă Dan Prof. Comșa Mircea Community streets art as a platform to enhace social cohesion. Art effects on belonging, social cohesion in a multicultural community
Lect. Teodorescu Adriana
Lect. Simionca Anca
Kuffler (Bakalo) Liat Prof. Chiribucă Dan Prof. Comșa Mircea Gender based diferences in the perception of basketball players, coaches and club managers
Lect. Teodorescu Adriana
Lect. Simionca Anca
Lăcătuș (Iakab) Bela-Olimpiu Prof. Roth Maria Conf. Hărăguș Teodor Paul Exploarea experiențelor traumei intergeneraționale ale familiilor rome din zona urbană marginalizată a Mun. Cluj-Napoca și impactul acestor traume asupra parentingului
Lect. Dávid-Kacsó Ágnes
Conf. Antal Imola
Radu (Roman) Ana-Maria Prof. Roth Maria Conf. Rebeleanu Adina Analiza comportamentului profesional al lucrătorilor sociali ca și subcultură distinctă în domeniul social care se vrea un studiu comparativ între isstemul social românesc și cel din Marea Britanie
Conf. Berszán Lídia
Conf. Baciu Cristina
Romaniuc Alexandru-Bogdan Prof. Dégi Csaba Prof. Tomiță Mihaela Criminalitatea transfrontalieră
Prof. Chiribucă Dan
Lect. Băican Eugen
Rivka (Morlevi) Ovadia Prof. Dégi Csaba Prof. Chiribucă Dan Environmental aspects affecting the well-being of patients after neurosurgery and the well-being of their primary caregiver.
Conf. Müller-Fabian Andrea
Conf. Iovu Mihai
Yeshouroune (Shoshan) Idit Prof. Chiribucă Dan Prof. Dégi Csaba Sociological and educational aspects of a hydrotherapy intervention programs influence on social skills, ADL skills and well being among children with special needs, a multicultural research
Prof. Comșa Mircea
Lect. Teodorescu Adriana
Anul II
Nume și prenume student/ă Coordonator Comisia de îndrumare Tema de cercetare
Koblicska Laura Julia Prof. dr. Chiribucă Dan Prof. Comșa Mircea Analiza relației profesionale beneficiar-consilier de probațiune în managementul de caz asupra desistării
Conf. Poledna Sorina
Conf. Iovu Mihai
Rațiu Mădălina Ioana Prof. dr. Chiribucă Dan Prof. Comșa Mircea Îmbătrânirea și munca în sistemul de educație în România
Lect. Simionca Anca
Lect. Teodorescu Adriana
Péter István Prof. dr. Valér Veres Conf. Csata Zsombor Plasarea studenților pe piața muncii în România – reducerea decalajului dintre mediul academic și piața muncii
Lect. Szabó Arpád Töhötöm
Conf. Lehel-Zoltán Györfy
Papp Olga Prof. dr. Csaba Dégi Lect. Geambașu Réka Mental Health Disorders, Workplace Loneliness and Behavioral Addictions
Lect. Dávid Kacsó Ágnes
Lect. Marsalkó Eszter Enikő
Anul III
Nume și prenume student/ă Coordonator Comisia de îndrumare Tema de cercetare
Stânea Codruța Bianca Prof. dr. Maria Pantea Prof. Chiribucă Dan Renegotiating Eastern queerness: Perspectives on social change back home of the Romanian LGBTQ+ diaspora
Prof. Culic Irina
Conf. Iovu Mihai
Varga Fernando Prof. dr. Maria Roth Prof. Bădescu Gabriel Accesul și traiectoria studenților romi în învățământul superior din România
Lect. Constantinescu Sorana
Lect. Telegdi Csetri Viorela
Sogor Árpád Prof. dr. Valér Veres Prof. Pozsony Ferenc Vocația de preot și analiza traiectoriei carierei de preot protestant în Transilvania
Conf. Péter István
Lect. Kiss Dénes-István
Dincă (Dobre) Eleonora Casandra Prof. dr. Valér Veres Conf. Kerekes Kinga Impactul schimbărilor demografice asupra managementului resurselor umane
Lect. Pásztor Gyöngyi
Lect. Daniel Botond
Pataki Erika Prof. dr. Csaba Dégi Conf. Müller-Fabian Andrea Lung Cancer Patients – Comprehensive Approach in examination, Quality of Life in Hungary
Lect. Kotta Ibolya
Lect. Kállay Eva
Studenți doctoranzi aflați în perioada de grație
Nr. crt. Dată înmatriculare Coordonator Tema de cercetare 
1 1/Oct/2019 Conf. Univ. Dr. Mihai-Bogdan Iovu Capitalul Social și jocurile video
2 1/Oct/2019 Prof. Univ dr. Valér Veres Viața religioasă și integrarea socială în comunitatea de romi din Diosig
3 1/Oct/2019 Prof. Univ. Dr Comșa Mircea Diferențe de gen în productivitatea științifică sociologică. Analiză a publicațiilor sociologice, în context european și românesc
4 1/Oct/2019 Prof. Univ. Dr Albert – Lőrincz Enikő Analiza resurselor copiilor aflați în centru de plasament din Transilvania
5 1/Oct/2019 Prof. Univ dr. Valér Veres Migration of the Romanian Roma. Effects on origin communities
6 1/Oct/2019 Prof. Univ. Dr Roth Maria Impactul metodelor colaborative asupra soluțiilor de intervenție socială
7 1/Oct/2019 Prof. Univ. Dr Roth Maria Influența factorilor sociali asupra succesului și motivației școlare la elevii de etnie romă
8 1/Oct/2019 Prof. Univ. Dr Chiribucă Dan Florentin Digitalizarea comunicării politice. O analiză sociologică a ultimelor campanii electorale
9 2/Oct/2017 Conf. Univ. Dr. Mihai-Bogdan Iovu Percepții și atitudini privind integrarea pe piața muncii a studenților de la asistență socială
10 1/Oct/2018 Prof. Univ. Dr Culic Irina Relații de muncă în România. Imaginarul statului român dupa 2011
11 1/Oct/2018 Prof. Univ. Dr Roth Maria Importanța și impactul centrelor de zi în prevenirea abandonului școlar la copiii din mediile defavorizate
13 1/Oct/2018 Prof. Univ. Dr Maria-Carmen Pantea Meanings of internship among graduates and companies’s representative. A qualitative inquiry in Romania
14 1/Oct/2018 Prof. Univ. Dr Chiribucă Dan Florentin Asistența socială școlară în contextul actual al profesiilor și ocupațiilor din România
15 2/Oct/2017 Prof. Univ. Dr Albert – Lörincz Enikő Terapia ocupațională pe care o aplică asistenții sociali din Ardeal
16 2/Oct/2017 Prof. Univ. Dr Maria-Carmen Pantea Training young people for work. An extended case analysis of vocational schools in Romania: actors and policies
17 2/Oct/2017 Prof. Univ dr. Váler Veres Schimbarea orientărilor valorice în rândul liceenilor
18 2/Oct/2017 Prof. Univ. Dr Roth Maria The impact of restorative practices on school inclusion of children belonging to marginalized groups
19 1/Oct/2016 Prof. Univ. Dr Comșa Mircea Forme de producere a cunoașterii în domeniul sociologiei. Continuități și congruențe
20 1/Oct/2016 Prof. Univ. Dr Chiribucă Dan Florentin Efectele sociale ale instituționalizării beneficiarilor din unitățile de asistență medico – socială
21 1/Oct/2016 Prof. Univ. Dr Roth Maria Parentingul în familiile de romi
22 1/Oct/2016 Prof . Univ. Dr. Mureșan Cornelia Divorțul parental și consecințele lui de lungă durată
23 1/Oct/2016 Conf. Univ. Dr. Mihai-Bogdan Iovu Experince of divorce and educational outcomes for Arab children in Israel
24 2/Oct/2017 Prof. Univ. Dr Roth Maria The relation between the socio-economic status and the achievement of pupils in highschool in the Triangle Area of Israel
25 1/Oct/2016 Prof. Univ. Dr Roth Maria Efectele mediului rezidenţial din cadrul sistemului de protecţie a copilului asupra integrării sociale a tinerilor postinstituţionalizati

 


Regulamente - teze de doctorat:

Regulament doctorat UBB
Regulamentul Şcolii  Doctorale Sociologie
Ghidul de redactare a tezei de doctorat
HCA privind doctoratul european
HCA privind cooptarea noilor conducători de doctorat
Hotărâre privind accesarea grantului doctoral  – model memoriu justificativ an I, model memoriu justificativ an II, III
Modelul de referat de necesitate materiale
Modelul de referat de necesitate deplasări interne
Procedură decontare grant doctoral
Regulament privind plagiatul
Prevenirea și combaterea fenomenului de plagiat la Universitatea Babeș-Bolyai
Regulament admitere
Regulament finalizare doctorat
Procedura de efectuare a analizei de similitudine la școala doctorală cu ajutorul software-ului Turnitin
Cerinţe minimale privind acordarea titlului de doctor

ANEXA 25

COMISIA DE SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

Standarde naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor 

În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

1. publicarea a cel puţin două articole în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI) sau a cel puţin două capitole de cărţi în volume publicate la o editură din categoria A1 (edituri cu prestigiu internaţional) sau A2 (edituri cu prestigiu recunoscut), din anexa nr. 25 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare;

2. bazele de date internaţionale (BDI) recunoscute sunt: ISI Web of Science, SCOPUS, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMEd, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, Jstor, SSRN, REPEC, Informa, Project MUSE şi HEIN Online.

Activitatea dvs. științifică, inclusiv îndeplinirea standardelor minimale, este obligatoriu de raportat în sistemul Universității Babeș-Bolyai, Managementul activității academice/științifice UBB, accesibil la link-ul următor: https://infocercetare.ubbcluj.ro/Account/ResetareCont

Regulamente - abilitare și cooptare de noi membri:
Ghidul de elaborare a tezei de abilitare
Hotărâre Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai privind susţinerea publică a tezelor de abilitare şi cooptarea conducătorilor de doctorat
Hotărâre cu privire la implementarea Sistemului de traiectorii flexibile de carieră academică pentru anul univ 2016-2017
Regulament de organizare și funcționare a Școlii doctorale de sociologie

 

Criteriile pentru cooptarea membrilor noi sunt: minimum trei publicații științifice obligatorii în trei ani, stabilite pentru toate cadrele didactice și de cercetare UBB prin Hotărârea Consiliului de Administrație al UBB, nr. 2882 din 17.02.2014 (HCA/2882), coroborate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al UBB, nr. 19350 din 21.07.2014 (HCA/19350), trebuie să fie articole în reviste internaționale indexate WoS (articles/reviews); cel puțin două din acestea trebuie să fie ca autor principal, și cel puțin două trebuie să fie în primele două quartile ale domeniului (după scorul de influență a articolului cf. WoS - Journal Citation Report). Aceste standarde cantitative pot fi înlocuite cu standarde calitative exprimate printr-o publicație (articles/reviews) în Science sau Nature (autor principal/co-autor) sau în Top 10 în domeniu ca autor principal (după scorul de influență al articolului cf. WoS Journal Citation Report), în trei ani. Pentru domeniile umaniste, se utilizează ca referință scientometrică (ex. quartile, Top-10) categoriile din aria Art Humanities, conform SCImago Journal Rank (SJR) relevant pentru anul apariției publicației. Pentru domeniile sociale și umaniste, capitolul/cartea reprezintă unul din vehiculele principale de diseminare a cunoașterii. În consecință, pentru aceste domenii, activitatea pe cei trei ani se poate exprima și în acumularea a minimum 100 de puncte din lucrări publicate din următoarele categorii (altele decât volume de conferințe/proceedings): 1. Cărți științifice publicate ca autor (100 de puncte/carte) sau coautor (50 de puncte/carte); 2. Capitole științifice publicate ca autor/autor principal (35 de puncte/carte) sau coautor în volume colective (20 de puncte/carte); vor fi luate în considerare numai capitolele/cărțile (a) indexate în Book Citation Index (WoS) sau (b) disponibile în cel puțin 50 de biblioteci ale unor instituții de învățământ superior din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, conform/indexate în catalogul internațional Karlsruher Virtueller Katalog (KVK). Cel puțin o lucrare trebuie să fie ca autor principal.

Formularele și templaturile de la ISD se găsesc la link-ul următor: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/formulare/

Pagina ISD este un resursă utilă pentru studenții și cercetătorii interesați să urmeze un program de doctorat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, oferind acces facil la formularele necesare pentru derularea programului de doctorat. Ea furnizează formularele necesare pentru procesul de înscriere și derulare a studiilor doctorale la această universitate. Pe pagina se găsesc formulare pentru diverse etape ale programului de doctorat, cum ar fi înscrierea la admitere, confirmarea înscrierii la program, depunerea tezei de doctorat, solicitarea de înscriere la susținerea tezei și multe altele.

Școala doctorală de Sociologie are următoarele taxe și tarife începând cu anul universitar 2023-2024:
Taxe de admitere
· Taxă procesare pentru cetățeni români, UE, SEE și CE: 50 RON
· Taxă de înscriere pentru cetățeni români, UE, SEE și CE: 300 RON
· Taxă de admitere (include atât înscrierea cât și procesarea) pentru cetățeni care studiază pe cont propriu, proveniți din state care nu sunt membre ale UE, SEE și CE: 250 EUR

Taxe de școlarizare
· Taxă de școlarizare pentru cetățeni români, UE, SEE și CE: 6000 RON/an
· Taxă de şcolarizare în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale UE, SEE și CE: 480 EUR/lună
· Taxă pentru susținerea tezei de doctorat pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE (IF, IFR şi FF (în lichidare): 6000 RON
· Taxă pentru susținerea tezei de doctorat în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale UE, SEE și CE: 1000 EUR

Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Babes-Bolyai, prin Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master. Pentru informatii privind examenul de admitere consultati secțiunea Admitere-Doctorat (tabelul cu comisiile și datele de derulare a examenului).

Evenimente organizate în cadrul Şcolii Doctorale, conferințe, burse

prof. dr. Dégi László Csaba - Directorul Școlii Doctorale de Sociologie
dr. Veronica Savu - Secretarul Școlii Doctorale de Sociologie

Tel: 0264 - 424 674