Înscriere proiect POCU 123793 pentru doctoranzi anul 2

Publicat în Noutăți
Școala doctorală de Sociologie organizează a doua etapă de selecție destinată doctoranzilor înmatriculați în anul II în cadrul proiectului POCU 123793 Cercetător, viitor antreprenor – Noua generație”. În cadrul acestei sesiuni, ȘDS are alocate 3 locuri. Beneficiile înscrierii în proiect constau în alocarea unei burse lunare de 1.500 de lei timp de 12 luni, la care se adaugă finanțarea unor mobilități naționale sau transnaționale de scurtă durată pentru participări la activități științifice cu o durată de 3-7 zile (cheltuieli de transport în limita sumei de 2.500 de lei și cheltuieli de cazare în limita sumei de 2.000 de lei și taxă de participare în limita a 1.000 de lei/participant), sprijin financiar de publicare în limita sumei de 900 de lei.
 
Calendarul înscrierii:
14.01-14.02.2020 primirea dosarelor de aplicație la Oficiul Programelor Europene (Str. M. Kogălniceanu, nr. 3, biroul 4)
17-29.02.2020  organizarea interviului
04.03.2020  rezultate înainte de contestații
05-06.03.2020 depunere contestații
09.03.2020 rezolvarea contestațiilor
10.03.2020 rezultate finale
11-13.03.2020 semnarea contractelor

Dosarul de înscriere cuprinde obligatoriu următoarele documente disponibile la adresa http://cercetator_antreprenor.granturi.ubbcluj.ro/grup_tinta/documente-metodologii-regulamente/
  1. Cerere de înscriere (atenție la încadrarea temei în tema obligatorie, stabilită de ORDINUL Nr. 5376/2017 din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potenţial de creştere în România) – pentru domeniul de doctorat Sociologie, tema trebuie încadrată obligatoriu la Bioeconomie
  2. Declarație de evitare a dublei finanțări
  3. Adeverință de doctorat de la Institutul de Studii Doctorale
  4. Copie carte de identitate
  5. Curriculum Vitae în format Europass – semnat și datat
  6. Raport de autoevaluare a activităţii științifice
  7. Plan de valorificare a rezultatelor cercetării – pe baza căruia va fi evaluat potențialul de inovare şi caracterul aplicativ al cercetării. Acesta va descrie modul de valorificare a rezultatelor cercetării prin integrarea acestora în produse/metode/servicii cu aplicabilitate în economie sau mediul social și va cuprinde și motivarea/argumentarea încadrării cercetării în domeniul/domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei CDI 2014/2020. (Conform prevederilor OM MEN 5376/19.10.2017). Planul trebuie să conțină indicații despre numele studentului, facultatea, identificarea mentorului/a conducătorului de doctorat și trebuie avizat de conducătorul de doctorat. Nu există un model impus al Planului de valorificare a rezultatelor cercetării. Tema trebuie să se încadreze într-o temă identificată conform prevederilor OM MEN 5376/19.10.2017! Planul de valorificare a rezultatelor cercetării trebuie să vizeze activitatea științifică pe perioada a 12 luni de zile, conform bursei oferite de proiectul POCU 123792.
  8. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
 

Informatii suplimentare sunt disponibile pe site-ul proiectului: http://cercetator_antreprenor.granturi.ubbcluj.ro/ și de asemenea pot fi solicitate lămuriri la adresa de e-mail career@ubbcluj.ro