Sesiunea de examene în context COVID

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, precum și deciziile Universității Babeș-Bolyai cu privire la suspendarea activităților didactice față în față și desfășurarea acestora în regim online, Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24048 din 10.12.2019 (denumit în continuare Regulamentul ECTS) va fi completat cu următoarele prevederi valabile până la reluarea activităților didactice față în față:

 1. Sesiunile de examene și de restanțe se vor desfășura după calendarul propus inițial de facultăți și aprobat de Rectorat prin structura anului universitar 2019-2020.

La FSAS sesiunea de restanțe are loc în perioada

 •  06.07.2020 – 12.07.2020 pentru anul I şi II
 •  08.06.2020 – 14.06.2020 pentru anii terminali
 • 15.06.2020 –21.06.2020 are loc sesiunea de lichidare (anii terminali)
 1. Examenele se vor desfășura online, prin intermediul unei platforme alese de cadrul didactic titular de disciplină dintre mai multe platforme propuse și puse la dispoziție în acest sens de către facultate sau universitate. Cadrele didactice stabilesc împreună cu studenții modalitatea de evaluare online. Orice formă identificată este valabilă, dacă este asigurată o evaluare la standarde academice corespunzătoare, în condițiile date.
 2. Schimbarea formei de evaluare sau structurii notei stabilite prin fișa disciplinei va fi comunicată studenților cu suficient timp înainte de termenele limită stabilite pentru predările de proiecte sau desfășurarea examenului. Schimbarea se comunică și directorului de departament până în data de 22 mai 2020.
 3. Evaluarea online se aplică pentru toate tipurile de examene (curente, restanțe, diferențe). Se recomandă flexibilitate și combinarea mai multor metode de evaluare (platforme, email, referate, portofolii, evaluări orale online, etc).
 4. Eventualele contestații privind notele obținute vor fi soluționate online conform procedurii în vigoare.
 5. Pentru practica de specialitate, coordonatorii de practică vor stabili împreună cu directorii de departament metoda de evaluare ținând cont de faptul că o parte a practicii a fost deja efectuată până la declanșarea stării de urgență.
 6. În cazul în care practica de specialitate nu se poate efectua în condițiile actuale, aceasta va fi reprogramată, fără plată, pentru anul universitar următor. Studenții aflați în această situație vor fi considerați integraliști, acumulând 30-x credite/semestru, unde x este numărul de credite alocate practicii. Așadar, mediile acestor studenți se vor calcula fără nota și creditele alocate practicii de specialitate.
 7. În cazul anilor terminali practica de specialitate se consideră munca de cercetare de teren (făcută înainte de perioada stării de urgență sau online) sau intervenția de teren sau planul de intervenție realizat sub coordonarea tutorilor de practică sau a coordonatorului de licență și va fi notată de către aceștia.
 8. La disciplinele care au prevăzute în planul de învățământ lucrări practice, lucrări de laborator sau proiecte ce nu pot fi înlocuite de modelare computerizată, proiectare, prelucrare de date, se vor evalua doar cunoștințele predate la cursuri și/sau la seminarii, urmând ca activitatea practică/de laborator să fie recuperată în anul universitar următor.
 9. Odată cu adoptarea prezentei anexe, rămân în vigoare toate celelalte prevederi ale Regulamentului privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24048 din 10.12.2019.

Anunţuri:

Programarea restanţelor anii I şi II – domeniul sociologie

Restanţe – Asistenţă Socială, anul I şi II

ATENŢIE! Plata taxelor în sesiunea de lichidare

Restanţe anul III – asistenţă socială

Programarea examenelor – anii I şi II

Programarea examenelor – anii terminali

Procedură examene restante în sesiunea de lichidare pentru absolvenţii 2020

Fişa de lichidare pentru absolvenţii 2020

Evaluarea practicii profesionale – specializarea asistenţă socială, anul II, semestrul II

Plata taxelor de școlarizare și a taxelor pentru examenele restante în semestrul 2 al anului universitar 2019-2020


Regulamente şi hotărâri:

Hotărâre privind suspendarea activităţilor didactice faţă în faţă

REGULAMENT privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS), aprobat prin Hotărârea Senatului cu nr. 24048/10.12.2019

Anexa 6 – Organizarea și desfășurarea sesiunilor de examene și de restanțe la UBB, în condițiile suspendării activităților didactice față în față