Structuri şi mecanisme de finanţare a proiectelor sociale

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 5
Cod: AMR 8033
Predare: curs 1h, seminar 1h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 3, Masteratul Asistenţă socială şi economie socială

Romana Cramarenco
lector universitar doctor
Facultatea de Studii Europene
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

1. Politica – program – proiect – delimitări conceptuale
2. De la nevoie la ideea de proiect
3. Managementul proiectelor și programelor – instrumente
4. Mecanisme de finanțare europene
5. Evaluarea proiectelor și programelor sociale EU – delimitări conceptuale
6. Evaluarea proiectelor și programelor sociale EU – instrumente
7. Evaluarea proiectelor și programelor sociale EU – modele
8. Evaluare și impact
9. Politici și programe europene în domeniul social
10. ESF 2007 – 2013 Mecanisme de finanțare (1)
11. ESF 2007 – 2013 Mecanisme de finanțare (2)
12. ESF – 2014 – 2020 Structuri și mecanisme de finanțare
13. Exemple de bune practici – ESF – Europa Centrală și de Est, România
14. Curs final – sinteză

 

 

Seminar

S1 – 4 : Activitate de grup – activitate de grup analiza nevoilor care stau la baza proiectării proiectelor și programelor și a finanțării acestora/ identificarea strategiilor de finanțare/analiza mecanismelor de definire a structurilor de finanțare
S5 – 8: Activitate de grup – analiza strategiilor și instrumentelor de evaluare utilizate în evaluarea programelor sociale la nivel internațional și național, dezbatere critica, sugestii de optimizare a procesului de evaluare a programelor sociale
S9 – 12: Activitate de grup și individuală – identificarea şi analiza principalelor mecanisme și structuri de finanțare a programelor sociale la nivel european, dezbatere critica
S13: Activitate de grup și individuală – discutare și selectare de modele de bună practică
S14: Activitate individuală – prezentări studii de caz

 

Bibliografie obligatorie

 1. Project Cycle Managementhttps://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf
 2. Manual Expert Implementare Fonduri Structuraleanfp.gov.ro
 3. Garboan R. (2006). Metode utilizate in evaluarea programelor – Analiza impactului social, Editura Accent, Cluj-Napoca
 4. Garboan R. (2007). Evaluarea programelor, Transylvania Review of Administrative Sciences, vol 19 pp. 134-144
 5. Sandor S.D., Garboan R. ( 2006). Metode calitative utilizate in evalaurea proiectelor, Transylvania Review of Administrative Sciences, vol. 16, pp. 56-70
 6. Hughes J., Niewenhuis L. (2005). A Project Managers Guide to Evaluation Evaluate Europe Handbook Series Volume 1 – http://www.pontydysgu.org/wp-content/uploads/2008/02/EvaluateEuropeVolume1final.pdf
 7. Baker J. L. (2000). Evaluating the impact of development projects on poverty – A hanbook for practitioners, The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK
 8. EU Commission (2005), Social Agenda, Communication from the Commission, COM (2005)33 final, Brussels
 9. EC ( 2004) . EVALUATING EU ACTIVITIES A PRACTICAL GUIDE FOR THE COMMISSION SERVICES, DG Budget, Evaluation Unit
 10. Cace S. & all (2010). ECONOMIA SOCIALĂ ÎN EUROPA, Editura Expert, Bucuresti
 11. Negut & all (2011), MONITORIZARE ŞI EVALUARE ÎN ECONOMIE SOCIALĂ, Manual de intervenţie, Editura Expert, Bucuresti
 12. Petrescu C. & all (2013). Economia sociala in contextul dezvoltarii locale, Editura Polirom, Bucuresti
 13. EC, ESF – Investing in people EU funding for employment and social inclusion, Social Europe guide | Volume 7, file:///C:/Users/CM/Downloads/KE-BC-14-001-EN-N.pdf
 14. http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en
 15. fse.ro

Bibliografie opţională

 1. Developing and Managing EU-Funded Projects, Technical Asssistance for Civil Society Organisations – TACSO, Regional Office, Bosnia and Herzegovina, tacso.org
 2. The 2002 User Friendly Handbook for Project Evaluation, NSF, USA – https://www.nsf.gov/pubs/2002/nsf02057/nsf02057.pdf
 3. EU Commission (1994), White Paper on Social Policy (COM(94) 333), Brussels
 4. EU Commission (1997), Modernising and Improving Social Protection in the European Union, Brussels
 5. EU Commission (1998), Social Action Program 1998-2000, COM(98) 259, Brussels, Commission of the European Communities
 6. http://www.social-inclusion-monitor.eu/survey/
 7. Joseph Valadez, Michael Bamberger (1994). Monitoring and Evaluating Social Programs in Developing Countries, A Handbook for Policymakers, Managers, and Researchers, World Bank
 8. Coalitia ONGurilor pentru Fonduri Structurale, Accesarea FSE in Romania – mecanisme de finantare, 2014
 9. http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=3&langId=en

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 70% evaluarea finală – prezentare proiect individuală – oral;  notă curs – notă examen oral la sfârșitul semestrului

Criterii de evaluare:

 • Cunoasterea și aplicarea conținuturilor predate

 

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 30 % evaluare individuală – activitate seminar

Criterii de evaluare

 • Evaluarea competenţelor de muncă individuală și în echipă

 

Obiective generale

 • să utilizeze și să aplice concepte la nivel interdisciplinar, pentru asigurarea incluziunii socială şi dezvoltării locale, generarea de măsuri integrate de prevenție şi intervenție socială, consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forței de muncă şi dezvoltarea serviciilor sociale

Obiective specifice

 • să analizeze critic diferitele abordări/perspective asupra mecanismelor de finanțare a proiectelor sociale;
 • să identifice diferențele, particularitățile aspectele pozitive și negative ale diferitelor structuri și mecanisme de finanțare a proiectelor sociale la nivel național și internațional;
 • să proiecteze strategii de finanțare a diferitelor tipuri de proiecte sociale;
 • să evalueze structuri și mecanisme deja implementate la nivel național sau internațional pentru adresarea anumitor nevoi specifice identificate de proiectele sociale implementate.