S1: Introducere în asistenţa socială şi deontologia profesiei

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: ALR2201
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: semestrul 1, nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială

Activităţi de curs: conf. univ. dr. Adina Rebeleanu
Activităţi seminar: lect. dr. Cristina Faludi,
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

Evolutia formelor şi a concepţiilor privind ajutorul acordat indivizilor. Definiţia, obiectivele, formele, nivele de intervenţie ale asistenţei sociale. Nevoile persoanelor asistate. Relaţia nevoi-resurse în asistenţa socială. Fundamentarea teoretică a asistenţei sociale. Principiile etice şi valorile asistenţei sociale. Competenţe profesionale. Deontologia profesională. Dileme etice. Relaţia dintre valorile individuale şi cele profesionale, identificarea propriilor valori. Relaţia de asistenţă socială. Roluri ale asistentului social

 

Săptămâna 1.

Definiţii şi obiective  ale asistenţei sociale. Rolul asistenţei sociale în societate

Definiţii şi obiective ale asistenţei sociale. Definiţia NASW a asistenţei sociale. Asistenţa socială în contextul protecţiei sociale. Asistenţa socială şi rolul ei în asigurarea bunăstării sociale. Rolul asistenţei sociale în societatea contemporană. Obiectivele asistenţei sociale.

Săptămâna 2.

Funcţii şi nivele de intervenţie ale asistenţei sociale. Roluri ale asistentului social

Funcţiile asistenţei sociale. Nivele de intervenţie – individual, familial, interpersonal, comunitar. Rolurile asistentului social. Definirea şi exemplificarea fiecărui concept nou introdus.

Săptămâna 3.

Introducere: scurt istoric al asistenţei sociale: De la munca de caritate şi filantropie spre profesionalizarea muncii de asistenţă socială. Mişcarea aşezămintelor sociale. Societăţile de organizare a carităţii. Alte modele semnificative în istoria asistenţei sociale. Asistenţa socială în prezent.

Săptămâna 4.

Forme ale asistenţei sociale. Clienţi, nevoi şi resurse. Forme ale asistenţei sociale: asistenţa socială preventivă, asistenţa socială de remediere, ajutorul social mandatat versus ajutorul social nemandatat. Domenii de acţiune ale asistenţei sociale. Categorii de clienţi. ale.

Săptămâna 5.

Relaţia nevoi – resurse în asistenţa socială. Cauzalitatea problemelor sociale. Unicitatea asistenţei socială. Suportul social.

Săptâmâna 6.

Relaţia de asistenţă socială. Competenţa profesională a asistentului social. Particularităţi ale sprijinului în asistenţa socială. Competenţă profesională: cunoştinţe teoretice, deprinderi, sistem valoric-motivaţional.

Săptămâna 7.

Interdisciplinaritatea asistenţei sociale- principii generale preluate din alte discipline

Săptămâna 8.

Interdisciplinaritatea asistenţei sociale. Fundamentarea ştiinţifică a asistenţei sociale. Teorii relevante pentru asistenţa socială.

Săptămâna 9.

Modelul sistemic în asistenţa socială

Săptămâna 10.

Valori în asistenţa socială. Importanţa valorilor în formarea profesională. Relaţia valori profesionale – resurse în munca cu clienţii

Săptămâna 11.

Principii etice ale muncii de asistenţă socială. Dileme etice.

Săptămâna 12.

Deontologia profesională. Importanţa deontologiei profesionale- repere generale asupra deontologiei profesiei de asistent social. Codului deontologic al asistenţilor sociali.

Săptămâna 14. Sinteze, clarificări..

 

 

SEMINAR

 

S1 – Seminar introductiv – prezentarea tematicii de seminar, a bibliografiei, a modalităţii de desfăşurare şi de notare, percepţii şi opinii asupra asistenţei sociale
S2 – Seminar: Domenii şi clienţi în asistenţa socială
S3 – Obiective ale asistenţei sociale. Nivele de intervenţie. Forme ale asistenţei sociale
S4 – Istoricul şi evoluţia asistenţei sociale
S5 – Relaţia de asistenţă socială. Atributele relatiei de asistare. Calităţile asistentului social
S6 – Rolurile asistentului social. Exemplificări
S7 – Relaţia nevoie-resurse. Studii de caz. Exemplificări
S8 – Interdisciplinaritatea asisteţei sociale. Modelul sistemic şi utilitatea lui în munca cu clienţii. Exemplificări.
S9 – Eco-harta şi utilitatea ei în munca cu clienţii. Studii de caz şi exemplificări pentru construirea eco-hărţii.
S10 – Valorile individuale. Valori profesionale. Importanţa conştientizării lor în formarea profesională. Relaţia valori-resurse. Studii de caz. Exemplificări
S11 – Conştientizarea importanţei valorilor în practica profesională
S12 – Predarea referatelor. Identificarea dilemelor etice
S13 – Rezolvarea unor dileme etice.
S14 – Clarificare punctaje finale

 

Obligatorie:

Barker, R.L. (1988). Social Work Dictionary, NASW Inc.

Egan, G., (1994), The Skilled Helper, Pacific Grove, California

Howe, D. (2001), Introducere în asistenţa socială, Bucureşti, UNICEF

Miley, Krogsrud M., O¢Melia, M., DuBois, B (2006), Practica asistenţei sociale, Ed. Polirom, p.23-44, 77-104

Neamţu, G. (coord) 2017. Enciclopedia asistenţei sociale, Ed. Polirom, Iaşi

Nistor, G. (2013) Etica şi valori în practica consilierii în asistenţa socială, Dumitraşcu, H. (coord.) Consilierea în asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, p:17-40

Payne, M.(2011) Teoria modernă a aistenţei sociale, Ed. Polirom, Iaşi, p:23-60, 163-181

Roth, M., Rebeleanu, A. (2007), Asistenţa socială. Cadrul conceptual şi aplicaţii practice, Presa Universitară Clujeană, p.38-41, 50-52, 61-67, 105-121, p.129-164, 242-248

Codul deontologic al profesiei de asistent social nr.1/2008, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr.  178/6 martie 2008

Roth-Szamoskozi, M. (2003), Perspective teoretice şi practice ale asistenţei sociale, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, p: 7-150

Şoitu, D.(2013) Formarea viitorilor asistenţi sociali, în Dumitraşcu, H. (coord.) Consilierea în asistenţă socială, Ed. Polirom, Iaşi, p: 43-64

 

Opţională

Alexiu, M (2011), „Valori şi faze ale acţiunii sociale”, în Neamţu, G.(coord.) Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, p.533

Alexiu, T.M. (2011) „Teorii şi aplicaţii în asistenţa socială”, în Neamţu, G., Tratat de asistenţă socială, Polirom, Iaşi, p:331-406

Bocancea, C. (2011), “Dimensiunea contextuală a asistenţei sociale”, în Neamţu, G., Tratat de asistenţă socială, Polirom, Iaşi, p: 75-131

Brill, N. (1990). Working with People, Longman, Forth Edition

Buzducea, D. (2005), Aspecte contemporane în asistenţa socială, Polirom, Iaşi, p: 17-70, 113-118, 131-144

Compton, B.R., Gallaway B. (1989). Social Work Processes, Wadsworth Inc.

Culley, S., (1991), Integrative counselling skills in action, Ed Sage Publications

Hurubean, A. (2011), „Investigare şi intervenţie în asistenţa socială individuală” în Neamţu, G. (coord.), Tratat de asistenţă socială, Ed. Polirom, p.503-

De Robertis, C., (1998), Methodologie de l’intervention en travail social, Editions Bayard, Paris

De Robertis, C., (1998), Le contract en travail social, Editions Bayard, Paris

Hoffman, K.S.& Salle, A.S. (1994). Social Work Practice, Allyn & Bacon.

Miley, Krogsrud M., O¢Melia, M., DuBois, B (2006), Practica asistenţei sociale, Ed. Polirom, p.191-222

Muchielli, R., (1991), L entretien face a face dans la relation d aide, ESF, Paris

Neamţu, G. (2011) „Introducere în teoria aistenţei sociale”, în Neamţu, G., Tratat de asistenţă socială, Polirom, Iaşi, p:271-302

Payne, M.(2011) Teoria modernă a aistenţei sociale, Ed. Polirom, Iaşi,

Roth, Rebeleanu A., (2011) „Modele teoretice în asistenţa socială”, Neamţu, G., Tratat de asistenţă socială, Polirom, Iaşi, p:303-328

Stan, D. (2011), “Fundamentarea asistenţei sociale în spaţiul românesc”, în Neamţu, G., Tratat de asistenţă socială, Polirom, Iaşi, p:31-72

 

 

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

  • 60% – test grilă

Criterii de evaluare

  •  6 p la testul grilă

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

  • 40% – Referat, teme, participare activă. Corectarea referatului de cadrul didactic titular de seminar. Notarea se face în funcţie de originalitatea materialului şi corectitudinea  bibliografiei folosite

Criterii de evaluare

  • 4 puncte: 1.5 p actvităţi gen teme (5 teme punctuale, aferente seminariilor 2, 4, 5, 6, 9); 1 p elaborarea unui referat cu caracter descriptiv pe o temă la alegere; 1.5 p participare activă la activităţile de seminar, jocuri de rol, consultarea şi prezentarea bibliografiei recomandate, traduceri, prezentări la seminarii, etc.

 

Standard minim de performanţă
• 10 prezenţe la seminar și 6 prezenţe la curs sunt necesare pentru intrarea în examenul scris şi luarea în considerare a punctajului acumulat în activităţile de seminar.
• Pentru nota minimă, studentul trebuie să acumuleze 2 puncte din punctajul de la nota examenului scris (grilei), respectiv să îi fie acceptate patru dintre temele de seminar. În cazul nerealizării acestor condiţii, studentul nu va putea promova examenul. În cazul realizării parţiale a referatelor şi temelor de casă, acestea vor putea fi luate în considerare la reînscrierea la examen, respectiv la curs.
• Plagiatul sau compilarea din diferite resurse atrage după sine neacceptarea referatului.

 

Obiective generale

  • Cursul urmăreşte să familiarizeze studenţii cu domeniul asistenţei sociale, respectiv rolul acesteia în societate, obiectivele, formele, profesionalizarea muncii de asistenţă socială, valorile şi deontologia profesională. Studenţii vor dobândi cunoştinţe generale care să le permită să înţeleagă fundamentarea interdisciplinară a asistenţei sociale, dar şi specificul acestui domeniu, aspecte privind sfera competenţelor profesionale ale asistentului social.

 

Obiective specifice

Prin absolvirea disciplinei, studentul va fi capabil:

  • să utilizeze în mod adecvat noţiunea de asistenţă socială şi să aibă capacitatea de a operaţionaliza corect conceptele subsumate acesteia: obiective, domeniile asistenţei sociale, clienţi, nivele de intervenţie, resurse, valori, etc.
  • să conştientizeze fundamentarea interdisciplinără a asistenţei socială şi să poată exemplifica aplicarea principiilor generale ale altor discipline în asistenţa socială
  • capacitatea studenţilor de a se raporta conştient şi responsabil la domeniul asistenţei sociale şi ceea ce această profesie incumbă
  • conştientizarea de către studenţi a valorilor şi principiilor fundamentale ale asistenţei sociale şi a modului corect de raportare la posibilele situaţii conflictuale