S1: Metode și tehnici de cercetare socială

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: ALR2105
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: semestrul 1, nivel licenţă, specializarea Asistenţă Socială

Mircea Comşa
profesor universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 

Săptămâna 1. Introducere.

 • tematică și obiective
 • resurse și bibliografie
 • evaluare

Săptămâna 2. Cunoaşterea socialului

 • cunoaştere comună vs. cunoaştere ştiinţifică; specificul cunoaşterii sociale
 • metodele de cercetare socială; calitativ şi cantitativ
 • etica şi politica cercetării sociale

Săptămâna 3. Pregătirea cercetării

 • tema de cercetare bibliografia
 • întrebările de cercetare ipotezele cercetării operaţionalizarea conceptelor
 • alegerea metodelor şi tehnicilor de cercetare construcţia instrumentelor
 • realizarea eşantionului
 • selecţia şi instruirea operatorilor

Culegerea datelor

 • studiul pilot culegerea propriu-zisă

Analiza şi interpretarea datelor verificarea datelor reducerea datelor

 • analiza primară analiza de profunzime
 • realizarea raportului de cercetare

Săptămâna 4. Conceptualizare, operaţionalizare, măsurare

 • analiza teoretică a conceptelor
 • dimensiuni, indicatori şi indici ai conceptelor
 • validitatea şi fidelitatea indicatorilor
 • evaluare vs. măsurare
 • scale de evaluare

Săptămâna 5. Indici, scale, tipologii:

 • definire
 • exemple
 • mod de construcție

Săptămâna 6. Ancheta

 • specificul metodei
 • sondajul de opinie
 • tehnici de anchetă (faţă în faţă, telefon, poştă, internet)
 • avantaje şi dezavantaje
 • critici aduse metodei anchetei

Săptămâna 7. Construcţia chestionarului:

 • logica chestionarului
 • tipuri de întrebări (în funcţie de conţinut, în funcţie de modalitatea de înregistrare a răspunsurilor)
 • formularea întrebărilor
 • numărul şi ordinea întrebărilor

Săptămâna 8. Acurateţea datelor: erori şi surse de erori în anchete şi sondaje:

 • erori legate de eşantionare
 • problema  non-răspunsului
 • erori legate de construcţia chestionarului
 • erori datorate operatorilor
 • erori datorate respondenţilor şi contextului social
 • erori legate de prelucrarea datelor

Săptămâna 9. Eşantionarea

 • populaţia de referinţă
 • definirea eşantionării
 • reprezentativitate
 • cadrul de eşantionare
 • tipuri de eşantioane (probabiliste vs. neprobabiliste)
 • aspecte practice ale eşantionării

Săptămâna 10. Analiza de conţinut

 • definire și obiective
 • unitatea de analiză
 • grila de analiză
 • codarea documentelor sociale
 • eşantionarea
 • avantaje şi dezavantaje

Săptămâna 11. Experimentul:

 • definire și obiective
 • logica experimentului
 • tipuri de experimente
 • selectarea respondenţilor
 • avantaje şi dezavantaje

Săptămâna 12. Observaţia structurată

 • definire și obiective
 • etapele realizării unei observaţii structurate
 • grila de observaţie
 • eşantionarea
 • avantaje şi dezavantaje

Săptămâna 13. Analiza secundară a datelor şi statisticilor oficiale

 • definire și obiective
 • avantaje şi dezavantaje

Săptămâna 14. Raportul de cercetare

 • structură
 • reguli de editare şi tehnoredactare
 • modalități de prezentare a datelor
 • prezentarea şi discutarea unor rapoarte de cercetare publice
 • surse de informare şi date (Internet, baze electronice cu reviste, cercetări naţionale şi comparative, etc.)

 

 

SEMINAR

 

Introducere

 • tematică și obiective
 • resurse și bibliografie
 • evaluare

Operaționalizarea conceptelor

 • oferirea de exemple diverse și discutarea lor
 • operaționalizarea unor concepte din științele sociale

Familiarizarea cu instrumentele de cercetare ale metodelor

 • chestionar
 • grilă de analiză
 • grilă de observație

Realizarea unor instrumente de cercetare

 • chestionar
 • grilă de analiză
 • grilă de observație

Proiectul de cercetare; structura unui proiect

Raportul de cercetare; structura unui raport

Prezentarea și discutarea rapoartelor de cercetare

Bibliografie curs

Suport de curs:
Rotariu, Traian şi Iluţ, Petru. 2006. Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Iaşi: Polirom.
Babbie, Earl. 2010. Practica cercetării sociale. Iaşi: Polirom.
Română:
Chelcea, Septimiu. 2001. Metodologia cercetării sociologice. Bucureşti: Editura Economică.
Chelcea, Septimiu. 2004. Iniţiere în cercetarea sociologică. Bucureşti: Comunicare.ro.
De Singly, Francois. 1998. Chestionarul. În de Singly, Francois; Blanchet, Alain; Gotman, Anne şi Kaufmann, Jean-
Claude. 1998. Ancheta şi metodele ei. Iaşi: Polirom. pp. 17-107.
Mărginean, Ioan. 1999. Proiectarea cercetării sociologice. Iaşi: Polirom.
Moscovici, Serge şi Buschini, Fabrice. 2007. Metodologia ştiinţelor socioumane. Iaşi: Polirom.
Rotariu, Traian. 1991. Curs de metode şi tehnici de cercetare sociologică. Cluj-Napoca: UBB.
Engleză:
Babbie, Earl. 2004. The Practice of Social Research. 10th ed. Wadsworth.
Bryman, Alan. Social Research Methods. 2nd ed. Oxford.
Alston, Margaret şi Bowles, Wend. 2003. Research for Social Workers. 2nd ed. Allen & Unwin.

 

Bibliografie seminar

Suport de curs:
Rotariu, Traian şi Iluţ, Petru. 2006. Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Iaşi: Polirom.
Babbie, Earl. 2010. Practica cercetării sociale. Iaşi: Polirom.
Română:
Chelcea, Septimiu. 2001. Metodologia cercetării sociologice. Bucureşti: Editura Economică.
Chelcea, Septimiu. 2004. Iniţiere în cercetarea sociologică. Bucureşti: Comunicare.ro.
De Singly, Francois. 1998. Chestionarul. În de Singly, Francois; Blanchet, Alain; Gotman, Anne şi Kaufmann, Jean-
Claude. 1998. Ancheta şi metodele ei. Iaşi: Polirom. pp. 17-107.
Mărginean, Ioan. 1999. Proiectarea cercetării sociologice. Iaşi: Polirom.
Moscovici, Serge şi Buschini, Fabrice. 2007. Metodologia ştiinţelor socioumane. Iaşi: Polirom.
Rotariu, Traian. 1991. Curs de metode şi tehnici de cercetare sociologică. Cluj-Napoca: UBB.
Engleză:
Babbie, Earl. 2004. The Practice of Social Research. 10th ed. Wadsworth.
Bryman, Alan. Social Research Methods. 2nd ed. Oxford.
Alston, Margaret şi Bowles, Wend. 2003. Research for Social Workers. 2nd ed. Allen & Unwin.

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50% – test grilă
 • bonus – discuţii

Criterii de evaluare

 • examen
 • evaluare pe parcurs

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 25% – proiect
 • 25% – discuţii

Criterii de evaluare

 • proiect final
 • discuţii

 

Obiective generale

 • Cunoașterea și utilizarea practică a principalelor metode de cercetare socială.

 

Obiective specifice

 • Dobândirea de cunoștințe teoretice şi practice despre metodele de cercetare cantitativă a socialului.
 • Identificarea şi descrierea principalelor elemente ale unui proces de cercetare în științele sociale.
 • Descrierea principalelor metode şi tehnici de cercetare cantitativă utilizate în științele sociale.
 • Capacitatea de a oferi exemple practice ale fiecărei metode şi tehnici de cercetare învățate.
 • Capacitatea de a aplica practic cunoștințele teoretice relativ la metode şi tehnici de cercetare.