Facultate
Caută
Close this search box.

Vizualizarea datelor

Informații utile

Număr de credite: 7

Cod: AMR0152

Predare: curs 2h, lucrări practice: 1h

Limba de predare: Română

Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Analiza Datelor Complexe

1. Prezentarea Interfeței Excel și a Funcțiilor de Bază

- Explicarea interfeței utilizatorului în Excel, inclusiv foile de lucru, celulele, barele de instrumente și meniurile.

- Demonstrarea funcțiilor de bază, cum ar fi introducerea datelor, formatarea și efectuarea calculului simplu în Excel.

- Exemple practice pentru a arăta modul în care Excel poate fi folosit pentru gestionarea și analiza datelor în cercetarea socială.


2. Distribuțiile Statistice și Introducerea Statisticilor Univariate

- Prezentarea conceptului de distribuție statistică și rolul său în analiza datelor.

- Detalii despre statisticile univariate, cum ar fi media, mediană, abaterea standard și cuartile.

- Exemple concrete de calcul și interpretare a acestor statistici în contextul datelor sociale.


3. Agregarea în Parametrii Uni-Variată de Dispersie și Forma Distribuției

- Explicarea parametrilor de dispersie, cum ar fi cvartilele și abaterea standard, și cum aceștia măsoară variabilitatea datelor.

- Discuție despre forma distribuției, inclusiv oblicitate și boltire, și semnificația acestor aspecte în analiza datelor sociale.

- Exemplificarea utilizării acestor parametri pentru a caracteriza și compara distribuțiile din domeniul științelor sociale.


4. Realizarea Graficelor Uni-Variate, Bi-Variate și Multi-Variate în Excel

- Prezentarea modalităților de creare a graficelor pentru vizualizarea datelor în Excel.

- Demonstrarea realizării de grafice uni-variate, cum ar fi histograma și diagrama cu bare.

- Abordarea graficelor bi-variate și a celor multi-variate pentru a evidenția relații și modele în datele sociale.


5. Transformarea Datelor în Power Query în Excel

- Introducerea conceptului de Power Query și modul în care poate fi folosit pentru manipularea datelor în Excel.

- Demonstrarea pașilor pentru transformarea și curățarea datelor utilizând Power Query.

- Exemple practice pentru a ilustra modul în care acest instrument poate fi aplicat la datele sociale.


6. Relaționarea Tabelelor cu Date Gestionate Celular în Excel

- Explicarea relaționării tabelelor de date în Excel și importanța acesteia în analiza datelor.

- Demonstrarea modului în care se creează și se utilizează legăturile între tabele pentru a extrage informații complexe din datele sociale.

- Exemple de analiză a datelor sociale cu ajutorul relaționării tabelelor.


7. Relaționarea Tabelelor cu Date folosind Data Modeler în Power BI

- Introducerea funcționalității Data Modeler din Power BI și modul în care se folosește pentru a relaționa și modela datele.

- Demonstrarea procesului de construire a unor modele de date complexe și interconectate în Power BI.

- Exemple de analiză a datelor sociale în Power BI cu ajutorul relațiilor între tabele.


8. Realizarea de Tabele și Grafice Interactive pentru Analiza Datelor

- Prezentarea abilităților de creare a tabelor și graficelor interactive în Excel și Power BI.

- Demonstrarea interactivității în vizualizările de date pentru explorarea și analiza datelor sociale.

- Exemple de dezvoltare a rapoartelor interactive și dashboards pentru cercetarea socială.


9. Calcul DAX (Data Analysis Expressions)

- Introducerea funcțiilor DAX și a modului în care acestea pot fi utilizate pentru calculuri avansate în Power BI.

- Demonstrarea funcțiilor DAX comune, cum ar fi CALCULATE, SUMX și AVERAGEX, pentru analiza datelor sociale.

- Exemple practice de aplicare a formulelor DAX în dezvoltarea de măsurători și calculuri complexe.


10. Raportare 

- Stuctura unui panou de bord

- Prezentare a rezultatelor analizei datelor în formate vizuale și narrative.

- Formatarea rapoartelor


11. Publicarea 

- Forme de prezentare a rezultatelor

- Discuție despre instrumentele de publicare și partajare a rapoartelor și analizelor în cadrul organizației sau cu publicul larg.

- Exemplificarea modalităților de comunicare eficientă a rezultatelor cercetării.


Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

- Dezvoltarea abilităților de comunicare vizuală: Acest curs va ajuta ca viitorii ingineri de date să dezvolte abilități solide de prezentare a datelor, ceea ce este esențial pentru comunicarea eficientă a rezultatelor și a descoperirilor către decidenții și colegii de echipă.

- Îmbunătățirea proceselor de raportare: Cursul ar putea îmbunătăți raportarea datelor, inclusiv prin utilizarea instrumentelor specializate precum PowerBI și Tableau, ceea ce ar facilita luarea de decizii informate și optimizarea operațiunilor companiei.

Manuale:  

Traian Rotariu, Irina Culic, Gabriel Bădescu, Elemér Mezei, Cornelia Mureșan, 2006. . Metode statistice aplicate în științele sociale, Iași: Polirom 

Marin Fotache, 2005. Proiectarea bazelor de date. Normalizare și post-normalizare. Implementări SQL și Oracle. Iași: Polirom 

 

Tutoriale:  

Power Query Excel: LeilaGharani, https://www.youtube.com/watch?v=6lBqYInBldk&list=PLmHVyfmcRKyyKV86N7i0q9TfYNN8bBjX-&ab_channel=LeilaGharani 

Power BI: LeilaGharani, https://www.youtube.com/watch?v=c7LrqSxjJQQ&list=PLmHVyfmcRKyzp9Mu-C-Zx8CsPSPelaDR8&ab_channel=LeilaGharani  

- 70% proiect colectiv final

- 30% 3 teme pentru acasă

- 10% prezență

Obiective Generale:

- Scopul principal al cursului "Baze de date și explorarea lor prin vizualizare" este de a dezvolta înțelegerea temeinică a conceptelor esențiale din domeniul bazelor de date și de a furniza cunoștințele necesare pentru construirea și implementarea soluțiilor eficiente de Business Intelligence.


Obiective Specifice:

- Extragerea Informațiilor din Structuri Complexe:Ș Dezvoltarea capacității studenților de a extrage informații esențiale din structuri și fluxuri de date complexe. Aceasta va implica abstragerea și analiza acestor date pentru a obține cunoștințe valoroase.

- Analiza Sistemelor Informaționale: Îmbunătățirea abilităților de analiză a sistemelor informaționale. Acest obiectiv implică identificarea nevoilor și oportunităților de optimizare în cadrul acestor sisteme, contribuind astfel la eficiența și performanța acestora.

- Lucrul cu soluții de baze de date și Business Intelligence: Dezvoltarea competențelor necesare pentru a lucra cu soluții de baze de date și Business Intelligence. Acest obiectiv vizează familiarizarea studenților cu tehnologiile și instrumentele utilizate în aceste domenii și capacitatea de a selecta tehnologii adecvate în funcție de cerințele specifice și obiectivele de afaceri.

- Construirea și Implementarea Soluțiilor Eficiente: Dezvoltarea abilităților necesare pentru construirea și implementarea soluțiilor eficiente de Business Intelligence, care pot ajuta organizațiile să extragă cunoștințe valoroase din datele lor și să ia decizii informate.


Competențe Profesionale:

- Cunoașterea temeinică a conceptelor esențiale din domeniul bazelor de date și a raportării vizuale.

- Abilitatea de a extrage informații esențiale din structuri și fluxuri de date complexe prin intermediul abstragerii și analizei acestora.

- Abilitatea de a analiza sistemele informaționale, inclusiv identificarea nevoilor și a oportunităților de optimizare.

- Capacitatea de a lucra cu soluții de baze de date și Business Intelligence, selectând tehnologii informaționale adecvate pentru implementarea acestor soluții în funcție de cerințe specifice și obiectivele de afaceri.


Competențe Transversale:

- Abilități de comunicare: Capacitatea de a comunica eficient și clar rezultatele analizei datelor într-un format vizual și narativ.

- Abilități de rezolvare a problemelor: Capacitatea de a identifica și de a rezolva problemele legate de gestionarea și analiza datelor.

- Gândire critică și analitică: Capacitatea de a evalua critic datele și de a formula argumente bine susținute în analiza datelor.

- Abilități de planificare și gestionare a timpului: Capacitatea de a organiza și gestiona eficient proiectele și sarcinile de lucru în domeniul analizei datelor.

Titular curs

Seminar

Program

Acest curs se studiază în următoarele programe:

person using MacBook Pro
Navigare rapidă

Discipline similare

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială