S2: Teoria şi analiza conflictelor – perspectiva medierii

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR9021
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 2, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Titular curs: conf. univ. dr. Adina Rebeleanu
Titular seminar: conf. univ. dr. Cristina Baciu
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

CURS

 1. Operaţionalizarea conceptului de conflict. Clasificarea conflictelor. Exemplificări
 2. Medierea: caracteristici generale. Rolul medierii în rezolvarea conflictelor
 3. Strategii de rezolvare a conflictelor: acomodarea, evitarea, compromisul, câştigul şi colaborarea. Discutarea în termeni de avantaje şi dezavantaje pentru fiecare stil de răspuns. Identificarea stiului de răspuns la conflict.
 4. Elemente de dinamica conflictului.
 5. Tipuri de conflict ce pot face obiectul medierii. Medierea conflictelor în materie de penal, civil, familie, medierea victimă-infractor,  malpraxis, etc.
 6. Rolul mediatorului în rezolvarea conflictelor. Sinteză asupra comunicării în mediere şi a tehnicilor de negociere.
 7. Identificarea şi analiza conflictelor. Gestionarea conflictelor. Exemplificări. Jocuri de rol.
 8. Rezolvarea conflictelor din perspectiva medierii. Jocuri de rol
 9. Abordarea integrativă a rezolvării conflictelor din perspectiva medierii
 10. Recapitulare şi susţinerea referatelor de grup

 

 

SEMINAR

 1. Definirea conflictului. Caracteristici ale conflictelor. Exemple
 2. Tipuri de conflicte funcție de starea obiectiva și percepția subiectiva: Conflicte reale, latente, false și inexistente. Discuții; exemple
 3. Alte criterii de clasificare a conflictelor
 4. Perspective de abordare a conflictelor. Perspectiva tradițională. Perspectiva relațiilor interumane. Perspectiva interacţionistă
 5. Surse ale conflictelor. Exemple. Discuții
 6. Etape ale conflictelor. Studiu de caz
 7. Modele rezolutive. Evitarea, adaptarea, competiția, compromisul, colaborarea.
 8. Abilități de a face față conflictelor. Discuții. Joc de rol
 9. Prezentarea temelor. Discuții. Concluzii

 

Teme pe parcursul semestrului:

Săptămâna 6: Gândiți-vă la un conflict recent în care aţi fost implicat şi scrieţi care credeţi că sunt principalele deosebiri dintre dvs. şi partea adversă.

 • Identificaţi cauzele conflictului
 • A avut o componentă de conflict latent?
 • Ce reacții adaptative aţi avut?
 • Care au fost indiciile situaţiei conflictuale?
 • Cum aţi defini tipul de conflict pe care l-aţi trăit?
 • Identificaţi stilul de răspuns pe care l-aţi utilizat în reolvarea conflictului.

Săptămâna 14. Prezentarea şi analiza din perspectiva medierii a unui tip de conflict (de exemplu medierea utilizată în conflictele de divoţ, în conflicte din sfera dreptului muncii, etc.). Activitate de grup (2-4 studenţi). Se va utiliza bibliografia recomandată.

Metode de predare: expunere, problematizare, exemplificări, jocuri de rol

 

 

Bibliografie obligatorie:

Călin, R., Lungu S., Călin D (coord.) 2012, Culegere de hotărâri judecătoreşti pronunţate în materia medierii. Note şi comentarii, Ed. Universitară, Bucureşti
Coadă C., 2013, Legislaţia medierii. Note, comentarii şi explicaţii, Ed. Universul Juridic, Bucureşti
Dănileţ, C. (coord) 2014, Ghid de mediere în penal, Ed. C.H.Beck, Bucureşti
Calcan M. (ed.) 2015, Să înţelegem medierea. Medierea, unealtă pentru societatea civilă, Bucureşti
Gorghiu A. (coord.) 2013, Medierea. Oxigen pentru o societate modernă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti
Heeper, A., Schmidt M., 2011, Tehnici de negociere. Pregătirea, strategiile folosite şi încheierea cu succes a unei negocieri, Ed. ALL, Bucureşti
Mitroi, M. 2010, Ghidul mediatorului profesionist, Ed. Consensus, Craiova
Poledna, S., Roth M., Baciu C., 2004, Medierea conflictelor, UBB
Stoica-Constantin A. 2004, Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare şi diminuarea efectelor, Ed. Polirom, Iaşi
Ury W., 2007, Remedierea lui NU. Negocierea între persoane dificile, ed. Consensus, Craiova

Resurse legislative:

Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediatori, cu modificările şi completările ulterioare
Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială
Codul civil
Codul de procedură civilă
Codul penal
Codul de procedură penală
Codul muncii şi legi conexe

Bibliografie facultativă:

Barett J.T., Barett J.A. 2004, A History of Alternative Dispute Resolution, Ed. Jossey-Bass, San Francisco
Bartos O.J., Wehr P., 2002, Using Conflict Theory, Cambridge University Press
Deutsch M., Coleman P., Marcus E. 2006, The Handbook of Conflict Resolution. Theory and Practice, Ed. Jossey-Bass, San Francisco
Hardin R., 1995, One for All. The logic of group conflict, Princeton University Press, New Jersey
Ho-Won Jeong, 2008, Understanding Conflict and Conflict Analysis, Sage Publications Ltd.
Moffitt M., Bordone R. (eds). 2005, The Handbook of Dispute Resolution, Ed. Jossey-Bass, San Francisco
Revista Medierea. Tehnică şi artă

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 50 % din nota finală (referat 30 %, sustinere 20%) – evaluare scrisă şi prezentare orală a materialului realizat

Criterii de evaluare:

 • verificare orală pe parcursul semestrului (referat) (activitate de grup 2-4 studenţi).

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 40% – teme oferite pe parcurs
 • 10% – participare şi implicare în jocuri de rol

Criterii de evaluare

 • evaluarea continua a activităţii studentului

Obiective generale

 • Cursul urmăreşte dobândirea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul analizei şi rezolvării conflictelor din perspectiva medierii. Prin exemplele şi aplicaţiile practice utilizate se urmăreşte creşterea capacităţii de identificare a strategiilor de rezolvare a conflictelor respectând principiile şi deontologia medierii.

Obiective specifice

 • Parcurgerea cursului îl va face pe student apt să demonstreze competenţe cognitive, aplicazive şi atitudinale. Astfel, studentul va avea capacitatea de a utiliza limbajul specific identificării şi analizei conflictelor din perspectiva medirii, va dobândi deprinderi de analiza şi rezolvare a diferitelor tipuri de conflicte din perspectiva medierii, va aplica tehnicile medierii în scopul rezolvării conflictelor şi va valoriza strategia de rezolvare a conflictelor de tip colaborativ

 

 

.