Facultate
Caută
Close this search box.

Adopție și plasament familial

Informații utile

Număr de credite: 4

Cod: ALR2412 

Predare: curs 2h

Limba de predare: Română

Tip: curs opțional, semestrul 4, 6, licență, Asistență Socială

Curs

1. Copiii şi nevoile lor

2. Diferite modele de practică comunitară privind adopţia şi plasamentul familial (paternalist, caritativ, al corectitudinii politice şi interacţionist) (suportul de curs).

3. Cadrul instituţional în adopţie şi plasament

4. Plasamentul familial – privire retrospectivă şi context internaţional

5. Plasamentul familial în România – aspecte legislative

6. Plasamentul la asistentul maternal

7. Abordarea clinică a plasamentului

8. Problematica adoptiei la nivel internaţional. Perspectiva istorica asupra acesteia

9. Adopţia internă. Adopţia internaţională – aspecte juridice

10. Perspective teoretice în domeniul adopţiei. Aspecte clinice ale adopţiei

11. Aspecte ale activităţii asistentului social în cazurile de adopţie şi plasament

12. Prezentarea si analiza referatelor

13. Prezentarea si analiza referatelor

14. Prezentarea si analiza referastelor. Studii de caz, sinteze, concluzii

 

Bibliografie obligatorie:

Adamec, C., & Miller, L. (2007). The Encyclopedia of Adoption. New York: Library of Congress Cataloging- in Publication Data.

Achiţei A. și colab, (2003), Asistenţa maternală pentru copilul seropozitiv HIV, Ed. Lumen, Iaşi,

alaturidevoi.ro/wp-content/uploads/2017/03/ghid_asistenta_maternala_2004.pdf

Bejenaru, A. (2009). Stigmatizarea socială a adoptaților și adoptivilor . Revista de Sociologie, 65-76.

Bejenaru, A. (2010). Adopția copiilor. In D. Buzducea, Asistența socială a grupurilor de risc (pp. 197-222). Iași: Editura Polirom.

Bejenaru A. (2011). Adopția copiilor în România, Editura Institutul European, Iași

Bercea, F., Roth, M. (2002): O nouă profesie: asistenţa maternală (contextul social şi structura motivaţională), In revista Copiii de azi sunt părinţii de mâine, 2002, Nr.11, p. 45-49

Buzducea, D., & Lazăr, F. (2011). Profilul părinților adoptivi din România și motivația adopției copiilor greu adoptabili. Calitatea Vieții, 313-334.

Fundaţia Alături de voi (2004) Asistenta maternală pentru copilul seropozitiv HIV. Metodologie, standarde, proceduri. Iaşi: Ed. Pim

Greenwell, F. (2002) Reforma bunăstării copilului in România: abandon şi dezinstitutionalizare, 1987-2000. Raportul a fost pregătit pentru Agentia S.U.A. pentru Dezvoltare Internationala (USAID), in România sub Acordul Interagenţii ENI-P-00-98-00009, intre USAID şi Departamentul S.U.A. pentru Sănătate şi Servicii Umanitare (DHHS).

Groze, V. (coord.). (2001). Un studiu referitor la familiile de plasament din judeţul Bistriţa. Raport de cercetare. Romanian Children's Relief/ Fundaţia Inocenti

Jewett, C. (1992). Helping children Cope with Separation and Loss, UK: B.T. Batsford Ltd.

Lupşan, G. (2003). Instituţii juridice în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, în G. Neamţu, Tratat de asistenţă socială, Iaşi: Polirom, p. 723-767.

Muntean, A. (2013) Adoptia si atasamentul copiilor separati de parintii biologici, Editura Polirom

Muntean, A., Stan, V., Tomiță, M., & Ungureanu, R. (2010). Factori de reziliență la adolescenții adoptați la vârstă mică. Copiii de azi sunt părinții de mâine, 13-26.

Munteanu, A., & Stan, V. (2010). Familii Adoptative din România: Câteva remarci preliminare bazate pe Cercetarea din Cadrul Proiectului Factori ce influențează Succesul Adopției Naționale (FISAN). Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România.

Pădureţ, A. (2004). Raport de evaluare finală a proiectului. "Asistenţa maternală a copilului seropozitiv HIV, cercetare finanţată de USAID, prin programul World-Learning Childnet, Fundaţia Alături de voi, Iaşi, http://www.alaturidevoi.ro/ro/php/studii.php.Ann Hartman, 1984, Working with adoptive families beyond placement, Child Welfare League of America, Inc., USA

Roth, M., Bercea, P. (2002): Plasamentul Familial – Standarde Comparate, in Revista Copiii de azi sunt părinţii de mâine, Nr. 11, p. 59-63.

Rosenthal, J., A., Groze, V. (1992) Special needs adoption. Praeger Pb, NewYork

***Legea 57/2016 (i n vigoare de la 12.08.2016) pentru modificarea si completarea Legii 273/2004

***Legea 272/ 21 iuni 2004, actualizata

*** Legea 273/21 iunie 2004, actualizata

***H.G. nr. 679/12 iunie 2003

***H.G. nr. 1432,1434,1437/ 2004


 Bibliografie suplimentară:

Baltimore, D. (2008). Understanding the concept of adoption: A qualitative analysis with adoptees and their parents. Human Development and Family Studies.

Bausch, R. (2006). Predicting Willingness to Adopt a Child: A Consideration of Demographic and Attitudinal Factors. Sociological Perspective, vol. 49.

Beke, Cs. (2004). Aprecierea profesiei de asistenţă maternală în rândul studenţilor din anii terminali de la secţii socio-umane, lucrare de dizertaţie la masterat, Cluj: UBB

Bowlby, J. (1982). Attachment and loss. Attachment (vol. 1), London: Tavistok IHR.

Brown, J. Calder, P (1999). Concept-mapping the challenges faced by foster-parents. In: Children and Youth Services Review, Vol. 21, No. 6, pp 481-495.

Colton, M. & Heath, A. (1999). The educational progress in long-term foster care, In: Colla, Gabriel, Millham, Muller-Teusler, Winkler (Eds). Handbook Residental and Foster-Care in Europe, Neuwied, Kriftel: Luchterhand.

Colton, M. & Hellincks, W. (1999). Foster and residential care in the EU, In: Colla, Gabriel, Millham, Muller-Teusler, Winkler (Eds). Handbook Residental and Foster-Care in Europe, Neuwied, Kriftel: Luchterhand.

Manual de instruire şi proceduri pentru asisteţii maternali, (1997), Organizatia Holt, Romania.

Puddy, R.W., Jackson, Y. (2003). The development of parenting skills in foster parent training. In: Children and youth service review, Vol. 25, No. 12, pp. 987-1013.

Roth, M. (1999). Protecţia copilului, dileme concepţii şi metode, Cluj: Presa Universitară.

Rovenţa-Micu, A. O. (2005). Comportamentul copilului aflat în plasament la un asistent maternal profesionist, lucrare de diplomă, Cluj: UBB. 

Seaberg, J. R., Harrigan, M. P. (1999). Fostering families' experience, functioning and views: variations by race. In Children and youth services review, Vol 21, no. 1, pp. 31-55.

C.R., Smith, 1993, Adopţie şi plasament familial. Cum şi de ce?, Alternative, Bucureşti

Triselotis, J. (1997). Foster care and adoption, In M. Davies (ed.) The Blackwell companion to social work, Blackwell Publications, p. 331-336.

 

Site-uri de internet:

Ames, Elinor. (1997) The Development of Romanian Children Adopted into Canada. Burnaby, Simon Fraser University. Accesat în 20.09.2006 din http://www.adoption.ca/research_summ/summ-Ames-97.htm

http://www.alaturidevoi.ro/ro/php/studii.php.Ann Hartman, 1984, Working with adoptive families beyond placement, Child Welfare League of America, Inc., USA

http: //www.copii.ro

http: //www.sos-satelecopiilor.ro/, 15 iul. 2005

http://www.oradea.ro/stire/15.iul.2005

http:// www.crisana.ro, 20 iul 2005   

 

Notare referat scris și susținere orală referat: 60%, din care 30% conținut referat scris și 30% calitatea prezentării/susținerii


Evaluare în presesiune: 30%


Punct oficiu: 10%

Obiectivul general al disciplinei - Cursul oferă noţiuni introductive cu privire la serviciile de plasament familial si adoptie nationala si internationala ca masuri speciale de protecite a copilului aflat in dificultate.


Obiectivele specifice

·        Înţelegerea problematicii adopţiei şi plasamentului din perspectiva societală, instituţională, parentală şi din perspectiva copilului.

·         Definirea adopţiei şi a plasamentului familial, compararea acestor forme, relevarea importanţei lor în contextul actual al sistemului bunăstării copilului.

·        Clarificarea legislaţiei actuale privitoare la adopţie şi plasament şi specificarea forurilor decizionale şi de control.

·        Cunoaşterea unor posibilităţi de organizare a serviciilor adoptive şi de plasament, analiza concretă a unor servicii de acest gen. Aplicarea cunoştinţelor de psihologia vârstelor şi protecţia copilului la managementul cazurilor de adopţie, respectiv de plasament.

·        Actualizarea tehnicilor de intervievare sistemică şi de evaluare deja cunoscute.

·        Învăţare experienţială, prin jocuri de rol şi analiza consecutivă a propriilor trăiri.

·        Formarea deprinderilor de scriere a rapoartelor privind evaluarea cazurilor si de planificare a muncii viitoare. Îmbogăţirea cunoştinţelor care privesc munca directă cu părinţii şi copiii, în situaţiile în care există dificultăţi de adaptare reciprocă.


Titular curs

Seminar

Program

Acest curs se studiază în următoarele programe:

Navigare rapidă

Discipline similare

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială