Metode cantitative avansate

InfoProfesorTematicaObiectiveBibliografieEvaluare
Număr de credite: 5
Cod: Sociologie: ALR1303, Resurse umane: ALR4403
Predare: curs 2h, laborator 2h
Limba de predare: Română
Tip: curs principal, semestrul 3, licență, Sociologie și Resurse umane
Regim opţional: materie opțională pentru Antropologie
Erasmus: profesorul oferă tutorat pentru studenți Erasmus
Cristian Pop
lector universitar doctor
Facultatea de Sociologie
Universitatea Babeş-Bolyai
E-mail: cristi.pop86@gmail.com
 • Recapitularea noţiunilor fundamentale: date, măsurare, variabilă. Descrierea unei distribuţii statistice. Corelaţia între două variabile cantitative (expunere cu ajutorul unei prezentări power-point, discuţii pe baza unor întrebări, problematizări şi exemplificări, proiectarea ecranului SPSS şi a unor materiale)
 • Ascocierea variabilelor calitative şi eşantionare (expunere cu ajutorul unei prezentări power-point, discuţii pe baza unor întrebări, problematizări şi exemplificări, proiectarea ecranului SPSS şi a unor materiale)
 • Analiza multivariată şi analiza de varianţă (ANOVA) (expunere cu ajutorul unei prezentări power-point, discuţii pe baza unor întrebări, problematizări şi exemplificări, proiectarea ecranului SPSS şi a unor materiale)
 • Regresia liniara simpla şi introducere în regresia multiliniară.  (expunere cu ajutorul unei prezentări power-point, discuţii pe baza unor întrebări, problematizări şi exemplificări, proiectarea ecranului SPSS şi a unor materiale)
 • Regresia multiliniară. Variabile dummy. Asumpţii, selecţia şi îmbunăţirea modelului (expunere cu ajutorul unei prezentări power-point, discuţii pe baza unor întrebări, problematizări şi exemplificări, proiectarea ecranului SPSS şi a unor materiale)
 • Analiza Path (expunere cu ajutorul unei prezentări power-point, discuţii pe baza unor întrebări, problematizări şi exemplificări, proiectarea ecranului SPSS şi a unor materiale)
 • Regresia logistică (expunere cu ajutorul unei prezentări power-point, discuţii pe baza unor întrebări, problematizări şi exemplificări, proiectarea ecranului SPSS şi a unor materiale)
 • Analiza cluster I. Metode de grupare ierarhice aglomerative (expunere cu ajutorul unei prezentări power-point, discuţii pe baza unor întrebări, problematizări şi exemplificări, proiectarea ecranului SPSS şi a unor materiale)
 • Analiza cluster II. Metode de grupare prin partiţie iterativă (expunere cu ajutorul unei prezentări power-point, discuţii pe baza unor întrebări, problematizări şi exemplificări, proiectarea ecranului SPSS şi a unor materiale)
 • Construcţia de indecşi sintetici (expunere cu ajutorul unei prezentări power-point, discuţii pe baza unor întrebări, problematizări şi exemplificări, proiectarea ecranului SPSS şi a unor materiale)
 • Analiza factorială I. Utilitatea şi logica analizei factoriale (expunere cu ajutorul unei prezentări power-point, discuţii pe baza unor întrebări, problematizări şi exemplificări, proiectarea ecranului SPSS şi a unor materiale)
 • Analiza factorială II. Realizarea unei analize factoriale şi interpretarea rezultatelor (expunere cu ajutorul unei prezentări power-point, discuţii pe baza unor întrebări, problematizări şi exemplificări, proiectarea ecranului SPSS şi a unor materiale)
 • Analiza de corespondenţă. Harta relaţiilor a două variabile categoriale asociate (expunere cu ajutorul unei prezentări power-point, discuţii pe baza unor întrebări, problematizări şi exemplificări, proiectarea ecranului SPSS şi a unor materiale)
 • Analiza de omogenitate. Reprezentarea relaţiilor dintre mai multe variabile categoriale (expunere cu ajutorul unei prezentări power-point, discuţii pe baza unor întrebări, problematizări şi exemplificări, proiectarea ecranului SPSS şi a unor materiale)

Obiective principale:

 • Cursul își propune să învețe studenții să utilizeze tehnici de cercetare cantitativă elementare şi avansate, să înțeleagă situațiile sociale care pot fi modelate cu ajutorul acestora şi care sunt beneficiile de cunoaștere aduse de acest tip de metodologie. Trebuie să înțeleagă logica și semnificația rezultatelor aplicării tehnicilor respective. Studenții vor învăța să folosească în mod avansat tehnicile de analiză multivariată de interdependență folosind programul SPSS.
 • Totodată, studenţii vor stăpâni mai bine tehnicile de dependenţă învăţate anterior, la care se vor adăuga şi altele noi de interdependenţă, şi vor putea să diferenţieze între ele. Vor învăța să manipuleze baze de date mari cu variabile multiple ce descriu o populație în mod complex şi să facă scurte rapoarte de cercetare analizând datele pe baza unor întrebări de cercetare specifice.
 • Studenții vor fi capabili să se raporteze în mod obiectiv la realitatea socială. Aceştia vor înțelege importanța datelor de sondaj și responsabilitatea comunicării complete și corecte a rezultatelor sondajelor. Vor învăţa abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a faptelor sociale, a proceselor sociale, a grupurilor și comunităților.
 • În plus, vor deprinde capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea şi autonomia în realizarea sarcinilor şi de a utiliza eficient resursele profesionale, educaționale și de timp folosind diferite modalități de învăţare.

Obiectivele secundare

 • Înţelegerea principiilor pe care se bazează analiza cantitativă şi realizarea analizelor cantitative de dependenţă şi interdependenţă folosind baze de date de sondaj
 • Familiarizarea cu metodele de analiza univariate şi multivariată; cu asocierea variabilelor ordinale; cu testele de semnificaţie; cu regresia simplă şi multiliniară; analiza path; cu analiza factorială, analiza cluster, analiza de corespondenţă şi de omogenitate.
 • Identificarea structurii interne a datelor şi a variabilelor și dezvoltarea capacităţii de a relationa şi a ştii ce tip de analiză poate fi realizată asupra tipurilor de date particulare.
 • Interpretarea rezultatelor în termeni substanţiali şi realizarea analizelor care le pun în legătură. Evaluarea relevanţeo-teoretică a rezultatelor analizelor empirice.
 • Utilizarea programelor de tabelare şi realizare de grafice; vor fi capabili să utilizeze pachetul de analiza statistică SPSS la un nivel mediu.
 • Conştientizarea utilității metodelor cantitative inserate în rutina practicienilor din domeniul ştiinţelor sociale.

Lecturi principale (obligatorii):

 • Culic, I. (2004) Metode avansate în cercetarea socială. Analiza multivariată de interdependenţă. Iaşi: Polirom.
 • Rotariu, T. et al. (1999) Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale. Iaşi: Polirom.
 • Agresti, A. şi B., Finlay (2009) (4nd ed.). Statistical Methods for the Social Sciences. London: Collier Macmillan Publishers
 • Tabachnick, B.G, L. S., Fidell (2006) Using Multivariate Statistics, Pearson 

Lecturi recomandate:

 • Aldenderfer, M. S.,  R. K., Blashfield, Roger K. (1984) Cluster Analysis. Newbury Park: Sage Publications.
 • Dunteman, G. H., (1989) Principal Components Analysis. Newbury Park, Ca.: Sage Publications.
 • Jaccard, J. şi R. Turrisi (2003) Interaction Effects in Multiple Regression. Second Edition. Sage.
 • Jae-On, K., C. W., Mueller (1978a) Introduction to Factor Analysis. What It Is and How to Do It. Newbury Park: Sage Publications.
 • Jae-On, K., C. W., Mueller (1978b) Factor Analysis. Statistical Methods and Practical Issues. Newbury Park: Sage Publications.
 • Sten-Erik, Clausen (1998). Applied Correspondence Analysis. An Introduction. Thousand Oaks,: Sage Publications

CURS:

 

Metode de evaluare:

 • 50% examen scris în sesiunea de examinare.

Criterii de evaluare:

 • Rezolvarea corectă și completă a problemei cerute; argumentație logică și coerență în exprimare, precizie în interpretarea datelor și rezultatelor statistice.
 • În sesiunea de restanțe se repetă doar examenul final.

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

 • 30% examen parțial.
 • 20% patru teme de laborator

Criterii de evaluare:

 • Pentru parțial: Rezolvarea corectă și completă a problemei cerute; precizie în interpretarea datelor și rezultatelor statistice.
 • Pentru teme: Rezolvarea corectă a cerinţelor şi dovedirea capacităţii de a face analize pe baza unor întrebări şi de interpretare a rezultatelor.
 • Plagiatul temelor şi a examenelor se penalizează prin anularea lucrării. Universitatea Babeş-Bolyai prevede exmatricularea în cazuri grave de plagiat.
 • Activitatea de la seminar, care are loc în timpul semestrului, nu poate fi recuperată în sesiune sau în sesiunea de restanțe.