S2: Teorii sociologice moderne

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: ALR1201
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul II, licenţă: antropologie, sociologie, resurse umane

Curs:
Marius Lazăr
profesor universitar doctor
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Seminar:

dr. Alexandru Cistelecan
lect. dr. Dana Domsodi
drd. Cristine Palaga

Curs

I.

Introducere: Perspectiva istorică asupra sociologiei şi teoria

Relaţiile sociologie-filosofie, sociologie-ştiinţă. Premisele istorice şi culturale ale apariţiei sociologiei. Legitimarea internă şi externă a discursului sociologic şi dezbaterile teoretice contemporane

II.

Principii de ordonare tipologică a teoriilor sociale

Criterii ontologice: holism vs individualism; nominalism vs realism sociologic; naturalism vs contractualism. Criterii epistemologice: Proiectul sociologiei ca ştiinţă a socialului. Contribuţiile pozitivismului secolului al XIX-lea; hermeneutica lui W. Dilthey, neokantienii şi originile istorice ale modelului anaturalist. Paradigme teoretice dominante: modelul naturalist şi modelul anaturalist al ştiinţelor socio-umane. Consecinţele metodologice.

III.

Etapa pre-ştiinţifică a sociologiei

Gîndirea socială a secolelor XVII-XVIII: Hobbes,    Rousseau, Montesquieu ; debutul secolului XIX : Tocqueville, gândirea socialistă, Comte.

IV.

Etapa fondatorilor – Karl Marx

Premisele teoretice ale operei marxiene; relaţia cu Hegel şi filosofia clasică germană; dialectica şi categoriile centrale ale marxismului ; filosofia istoriei şi specificul materialismului istoric. Conceptele cheie  şi teoria socială. Relaţia micro-macro în agregarea socială. Modul de producţie şi mecanismele schimbării. Teoria capitalului; marfă, plusvaloare, exploatare; legea acumulării şi necesitatea revoluţiei. Marx şi marxismul: proiect ştiinţific şi ideologie.

V.

Etapa fondatorilor – Emile Durkheim

Formaţia şi evoluţia spirituală. Nucleul problematic; solidaritatea socială; devianţa şi anomia; religia; “Regulile metodei” şi moştenirea sociologică a şcolii durkheimiene

VI.

Etapa fondatorilor – Max Weber

Formaţia, evoluţia, contextul politic; sursele teoretice şi istorice ale reflecţiei weberiene; neutralitate axiologică şi opţiune teoretică; interpretare şi explicaţie; capitalism şi protestantism în geneza lumii moderne; modernitate şi “desfermecare” a lumii; raţionalitate şi organizare; reţeaua de concepte sociologice; “Economie şi societate”; studiile de sociologie a religiei; influenţa weberiană aspra sociologiei secolului XX

VII.

Alți autori de la cunmpăna secolelor XIX – XX

Georg Simmel, Vilfredo Pareto

VIII.

Introducere: Perspectiva istorică asupra sociologiei şi teoria

Relaţiile sociologie-filosofie, sociologie-ştiinţă. Premisele istorice şi culturale ale apariţiei sociologiei. Legitimarea internă şi externă a discursului sociologic şi dezbaterile teoretice contemporane

IX.

Principii de ordonare tipologică a teoriilor sociale

Criterii ontologice: holism vs individualism; nominalism vs realism sociologic; naturalism vs contractualism. Criterii epistemologice: Proiectul sociologiei ca ştiinţă a socialului. Contribuţiile pozitivismului secolului al XIX-lea; hermeneutica lui W. Dilthey, neokantienii şi originile istorice ale modelului anaturalist. Paradigme teoretice dominante: modelul naturalist şi modelul anaturalist al ştiinţelor socio-umane. Consecinţele metodologice.

 

 

Seminar

Seminar 1. Introducere: Istoria și filosofia științelor sociale (I)

Text principal:

Martin Hollis. 2001 (1994). Introducere în filosofia științelor sociale. București, Editura Trei, pp.9-91.

Texte complementare:

Georges Gurvitch. 1972. Obiectul și metoda sociologiei. În Sociologie franceză contemporană, coord. Ion Aluaș și Ion Drăgan. București: Editura Politică, pp.3-11.

Robert K. Merton. 1968. On the History and Systematics of Sociological Theory. În Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, pp. 1-38.

Robert K. Merton. 1968. On Sociological Theories of the Middle Range. În Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, pp.39-72.

 

Seminar 2. Introducere: Istoria și filosofia științelor sociale (II)

       Texte principale:

Georg Henrik von Wright. 1995 (1971). Explicație și înțelegere. București: Humanitas, pp. 25-53.

Ion Aluaș. Istoria doctrinelor sociologice. An. Inst. De Ist. „G.Barițiu” din Cluj-Napoca, Seria Humanistica, tom. VII, 2009, pp.435-457

Texte complementare :

Armand Cuvillier. 1972. Obiectul și metodele sociologiei. În Sociologie franceză contemporană, coord. Ion Aluaș și Ion Drăgan. București: Editura Politică, pp.24-30.

Robert K. Merton. 1968. The Bearing of Sociological Theory on Empirical Research. În Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, , pp.139-155.

Robert K. Merton. 1968. “The Bearing of Empirical Research on Sociological Theory”. În  Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, , pp.156-174.

 

Seminar 3: Alexis de Tocqueville

         Text principal:

Alexis de Tocqueville. 2000 (1856). Vechiul regim și revoluția. București: Nemira.

         Texte complementare :

Jon Elster. 2009. Alexis de Tocqueville, the First Social Scientist. Cambridge: Cambridge University Press. Cap. 6 & cap. 7.

Jon Elster. 2009. Alexis de Tocqueville, the First Social Scientist. Cambridge: Cambridge University Press. Cap. 9 & Conclusion.

Alexis de Tocqueville. 2005 (1835). Despre democrație în America. București, Humanitas. Cartea I, capitolele 3 și 4.

 

Seminar 4: Marx – concepte de bază și analiză istorică

         Text principal:

Karl Marx, Prefața la Contribuții la critica economiei politice (relații de producție vs. forțe de producție; bază vs. Suprastructură), din Marx & Engels, Opere, vol. 13, pp. 7-11.

Karl Marx, Friedrich Engels, Manifestul partidului comunist.

Texte complementare:

Karl Marx, 18 Brumar al lui Ludovic Bonaparte, Marx & Engels, Opere, vol. 8, pp. 115-217.

Ernest Mandel, The Place of Marxism in History.

 

Seminar 5: Marx – structura de bază a Capitalului

        Text principal:

Karl Marx, Capitalul, vol. 1, cap. 1, pp. 49-98; cap. 4-7, pp. 160-241; cap. 10, pp.323-332.

         Texte complementare:

David Harvey, A companion to Marx s Capital, cap. 1-3 (parțial), pp. 15-135.

Anselm Jappe, Aventurile mărfii. Pentru o nouă critică a valorii, cap. 1-3, pp.9-124.

 

Toate titlurile menționate anterior.

 

 

 

CURS:

 

Metode de evaluare

  • 50% examinare scrisă

Criterii de evaluare:

  • însuşirea noţiunilor, cunoaşterea teoriilor, capacitatea de a construi un discurs argumentat, gramatical şi stil elaborat

 

SEMINAR:

 

Metode de evaluare:

  • 25% examinare scrisă
  • 25% dialog tematizat

Criterii de evaluare:

  • examen parțial
  • participare activă la seminar, lecturi

Obiective generale

  • Obiectivul cursului îl constituie formarea bagajului teoretic necesar tematizării cercetării sociale şi constituirea unui set fundamental de cunoştinţe despre principalele orientări teoretice din cadrul sociologiei.
  • Seminarul asociat acestui curs este destinat aprofundării conţinutului teoriilor celor mai relevanţi sociologi, fondatori ai disciplinei sau teoreticieni contemporani, fiind gândit totdată ca un exerciţiu de dezvoltare intelectuală cu finalitate în activitatea de cercetare

Obiective specifice

  • Dezvoltarea capacității analitice, capacitatea de a opera cu noțiuni complexe si abstracte, de a sesiza si conecta elementele unei teorii sociologice, înțelegerea teoriilor in context istoric; formarea unei gândiri epistemologice; formarea deprinderilor de lucru intelectual