Facultate
Caută
Close this search box.

Resurse Umane

Resursele umane constituie un program interdisciplinar de formare teoretică, metodologică și aplicativă în metode cantitative și calitative de cercetare socială de teren, analiza datelor economice și sociale, evaluare organizațională, strategii și metode de selecție și recrutare a personalului, dezvoltare organizațională, mediere și negociere a relațiilor de muncă.  Cunoștințele și abilitățile dobândite pot fi utilizate  pentru analiza, planificarea, administrarea și evaluarea proceselor organizaționale, precum și a procedurilor și standardelor de lucru în domeniul resurselor umane și al relațiilor de muncă.

Obiective

  1. dobândirea unor cunoștințe profunde privind forma și funcționarea societății, în special în domeniul organizării muncii, un evantai de concepte, teorii, idei și metodologii care să le permită să formuleze critic ontologii ale lumii sociale și epistemologii prin care să o înțeleagă, precum și familiarizarea și stăpânirea solidă a unui set coerent de metode și tehnici de cercetare care să le permită să obțină și analizeze date cantitative, date calitative și date etnografice; [relevanță]
  2. dezvoltarea de competenţe cerute pentru a lucra în calitate de specialist în resurse umane, recrutare, relații de muncă, referent de specialitate la forța de muncă și șomaj, consultant reconversie-mobilitate personal, inspector de specialitate pentru formare, evaluare și selecție personal, dar și la alte locuri de muncă cu un caracter tehnic, cum ar fi acela de referent de specialitate marketing, operator de interviu individual, moderator interviu colectiv, operator programe de analiză computerizată a datelor ș.a.; [relevanță]
  3. capacitatea de a iniţia, concepe, conduce şi finaliza anchete sau studii sociologice: problematizare, alegerea unui teren de cercetare (populație, eșantion, subiecți), conceptualizare, operaționalizare, culegere de date și analiză (e.g. evaluarea cantitativă sau calitativă a unui program ; identificarea resurselor şi obstacolelor în dezvoltarea unei comunităţi etc.); [relevanță]
  4. dezvoltarea un ansamblu de atitudini şi deprinderi transferabile (cognitive, de comunicare, interacţionale şi civice, de autocunoaştere şi autoorganizare), care pot fi utilizate în afara facultăţii, fiind apreciate de angajatori şi de membrii comunităţii, şi pe întreg parcursul vieţii; [perspectiva comunitară şi life-long]
  5. formarea unei baze de cunoştinţe şi deprinderi transferabile care să le permită orientarea şcolară şi în carieră, respectiv continuarea studiilor într-un masterat de resurse umane/sociologie/antropologie sau într-o disciplină conexă (psihologie, economie, ştiinte politice, ştiinte ale comunicării, ştiinte ale educaţiei, ştiinte juridice), în ţară sau în străinătate; [mobilitate şi perspectiva life-long]

Competențe dobândite

Competenţe profesionale: Proiectarea şi realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare şi analiză de date sociale) în organizaţii şi comunităţi, cercetări culturale, studii de piaţă etc. Gestionarea sistemelor de date sociale Diagnoza mediului organizațional Utilizarea adecvată a perspectivei sociologice aplicate Identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane din organizație prin aplicarea de metode specifice Analiza interacțiunii și a managementului resurselor umane Competenţe transversale: Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate şi răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesionala asistata (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on line etc) atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională

Discipline studiate

Discipline obligatorii

Discipline obligatorii de practică

No items found.

Discipline opționale

Cariere posibile

Analist piața muncii; Analist recrutare/integrare salariați; Analist sisteme salarizare; Asistent de cercetare în antropologie; Asistent de cercetare în sociologie; Cercetător de dezvoltare comunitară; Consilier administrație publică; Consilier forță de munca și șomaj; Consilier orientare privind cariera; Consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în comerț și marketing; Consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; Consultant reconversie-mobilitate personal; Evaluator de competențe profesionale; Inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională; Mentor; Profesor în învățământul gimnazial; Referent de specialitate forță de munca și șomaj; Referent de specialitate marketing; Sociolog; Specialist relații sociale; Specialist resurse umane; Specialist în recrutare; Specialist în relații de muncă.

Plan de învățământ

Navigare rapidă

Ce spun alumni

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială