Facultate
Caută
Close this search box.

Antropologie

Cunoscând lumea unor comunități ascunse privirilor superficiale, antropologul ajunge să înțeleagă mai bine propria cultură și să vadă cu alți ochi propriul mod de viață. La această secție studenții învață să pună sub semnul întrebării ceea ce este luat de la sine înțeles și să se implice în cercetări de teren, proiecte de dezvoltare comunitară și management cultural.

Obiective

  1. dobândirea unor cunoștințe profunde privind forma și funcționarea societății, un evantai de concepte, teorii, idei și metodologii care să le permită să formuleze critic ontologii ale lumii sociale și epistemologii prin care să o înțeleagă, precum și familiarizarea și stăpânirea solidă a unui set coerent de metode și tehnici de cercetare care să le permită să obțină și analizeze date cantitative, date calitative și date etnografice;
  2. dezvoltarea de competențe cerute de un loc de muncă tehnic, cum ar fi acela de documentarist, operator de interviu individual, moderator interviu colectiv, operator programe de analiză computerizată a datelor;
  3. capacitatea de a iniția, concepe, conduce şi finaliza anchete de teren sau studii antropologice: problematizare, alegerea unui teren de cercetare (populație, eșantion, subiecți), conceptualizare, operaționalizare, culegere de date și analiză (e.g. evaluarea cantitativă sau calitativă a unui program ; identificarea resurselor şi obstacolelor în dezvoltarea unei comunități etc.);
  4. dezvoltarea un ansamblu de atitudini şi deprinderi transferabile (cognitive, de comunicare, interacţionale şi civice, de autocunoaștere şi autoorganizare), care pot fi utilizate în afara facultății, fiind apreciate de angajatori şi de membrii comunităţii, şi pe întreg parcursul vieții;
  5. formarea unei baze de cunoștințe şi deprinderi transferabile care să le permită orientarea școlară şi în carieră, respectiv continuarea studiilor într-un masterat de sociologie/antropologie sau într-o disciplină conexă (psihologie, economie, științe politice, științe ale comunicării, științe ale educației, științe juridice), în ţară sau în străinătate;

Competențe dobândite

Competenţe profesionale Proiectarea şi realizarea de cercetări antropologice și sociologice (culegere, prelucrare şi analiză de date sociale) în organizaţii și comunităţi, studii etno-culturale, studiul dezvoltării comunitare etc. Cunoştinţe: – Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor utilizate în cercetarea organizaţiilor, comunităţilor, a diversității culturale și etnice, a dezvoltării comunitare; – Formularea de ipoteze și operaţionalizarea conceptelor cheie pentru explicarea şi interpretarea diferitelor fenomene sociale privind organizaţiile şi comunităţile; Abilităţi: – Identificarea metodelor, tehnicilor, procedeelor şi instrumentelor de cercetare adecvate scopului cercetării diferitelor fenomene sociale și culegerea datelor empirice; – Analiza datelor empirice si evaluarea critică şi constructivă a propriului demers de cercetare, a teoriilor şi metodologiilor utilizate în cercetarea comunităţilor şi organizaţiilor; – Elaborarea unor modele inovative de cercetare a fenomenelor sociale în organizaţii si comunităţi, a diversității culturale și etnice și a dezvoltării comunitare prin utilizarea metodologiilor consacrate; Gestionarea sistemelor de date sociale Cunoştinţe: – Descrierea procedurilor şi aplicaţiilor software specifice administrării bazelor de date construite cu indicatori sociali; – Utilizarea procedurilor şi soft-urilor specifice sistemelor de informaţii bazate pe indicatori sociali în scopul explicării şi interpretării unor variate tipuri de concepte, situaţii şi procese; Abilităţi: – Utilizarea soft-urilor specifice pentru a rezolva probleme tipice pentru administrarea bazelor de date cu indicatori sociali; – Construirea şi evaluarea indicatorilor sociali relevanţi pentru cercetările sociale. – Crearea şi gestionarea unor baze de date cu indicatori sociali. Competenţe transversale – Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate și răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională; – Aplicarea tehnicilor de relaţionare adecvată în grup, a capacităților empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă; – Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Discipline studiate

Discipline obligatorii

Discipline obligatorii de practică

No items found.

Discipline opționale

Cariere posibile

Agent de dezvoltare; Asistent de cercetare în antropologie; Asistent de cercetare în arte plastice-design industrial; Asistent de cercetare în sociologie; Cercetător de dezvoltare comunitară; Comentator publicist; Consilier administrație publică; Consultant reconversie-mobilitate personal; Corespondent special (țară si străinătate); Expert local pe problemele romilor; Mediator social; Mentor; Muzeograf; Organizator târguri și expoziții; Producător delegat film; Profesor în învățământul liceal, postliceal; Profesor în învățământul profesional şi de maiștri ; Referent de specialitate marketing; Reporter (studii superioare); Sociolog; Specialist marketing

Plan de învățământ

Navigare rapidă

Ce spun alumni

My experience at Sharda University is great and memorable. The mentors at Sharda University helped us enhance my academic and interpersonal skills.

smiling woman standing while holding orange folder
Jane Doe
Antropologie

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială