Mentálhigiéné a szociális munkában

A képzésrőlKarrierTantárgyakFelvételi kritériumokElérhetőség

A mentálhigiénés szakember az egyén fizikai, intra- és interperszonális világa, a család, a csoport és a közösség szintjén alkalmazza segítői tudását.

A mesteri program típusa: interdiszciplináris, alkalmazott, szakmai jellegű, négy féléves képzés.

A képzés hármas irányultságú: elméleti, önismereti és készségfejlesztő, kutatási.

Az elméleti képzés célja célja a pszichoszociális jelenségekre vonatkozó ismeretek átadása.

Az önismeret és készségfejlesztés célja olyan mentálhigiénés szemléletmód kialakítása, amely segíti a szakszerű mentálhigiénés projektek megtervezését, levezetését, kiértékelését. Támogatja a segítő személyiségének alkalmassá tétele a kliensekkel való munkára.

A kliensekkel való munkához szükséges készségek kialakítása vonatkozik a:

TÁJÉKOZÓDÁSI készségekre:

  • Mi a probléma?
  • Mit kell tudnom, hogy tudjak a kezeléséhez?
  • Hogyan tudom megoldani?

PROBLÉMAMEGOLDÁSI készségekre:

  • kérdésfelvetés, megoldás megtalálása, kivitelezése, beavatkozási modellek és technikák alkalmazása,
  • a kliens bevonása a megoldás keresésébe.

A kutatásmódszertan elméleti és gyakorlati oktatásának célja felkészíteni a szakosodásnak megfelelő beavatkozó jellegű kutatások kivitelezésére.

I félév

AMM3010 A mentálhigiéné elmélete és gyakorlata/
Teoria şi aplicaţiile sănătăţii mentale/
Theory and practice of mental health
AMM3011 Jó gyakorlat modellek a mentális egészségvédelemben/
Metode de bune practici în domeniul sănătăţii mentale/
Models of good practice in mental health
AMM3012 Segítő kapcsolat/
Relatia de ajutor/
Helping relationship
AMM3013 Életkrizisek kezelése: módszerek és gyakorlat/
Gestionarea crizelor de viata: metode şi aplicaţii/
Managing life crises: methods and practices
AMM3014 Mentálhigiénés tanácsadás I/
Consiliere în domeniul sănătăţii mentale I/
Mental health counseling I.

II félév

AMM3020 Közösségi szükségletek felmérése és tanácsadás/
Evaluare şi consiliere comunitară/
Community needs assessment and counseling
AMM3021 Kutatásmódszertan/
Metode avansate de cercetare/
Advanced research methods
AMM3022 Foglalkoztatási terápia tervezése/
Designul terapiei ocupaţionale/
Occupational therapy planning
AMM3023 Gyakorlat: mentálhigiénés projekt I/
Practică: Proiect de sănătate mentală I/
Application: Mental health project I.
AMM3024 Mentálhigiénés tanácsadás  II./
Consiliere în domeniul sănătăţii mentale II./
Mental health counseling II.

III félév

AME3030 Az egészség társadalmi meghatározoi (angolul)/
Condiţionarea socială a sănătăţii  (în lb. engleză)/
Social determinants of health (english)
AMM3031 Családi tanácsadás elmélete és gyakorlata/
Teoria si practica consilierii familiale/
Theory and practice of family counseling
AMM3032 Etika, szakmai és tudományos integritás/
Etică, integritate profesională şi academică/
Ethics, professional and scientific integrity
AMM3033 Coaching és szupervízió/
Coaching şi supervizare/
Coaching and supervision
AMX1401 Opcionális tantárgy 1./
Disciplină opțională 1./
Optional discipline 1.
AMX1402 Opcionális tantárgy 2./
Disciplină opțională 2./
Optional discipline 2.

IV félév

AME3040 Trauma feldolgozás (angol nyelven)/
Prelucrarea traumei (în lb. engleză)/
Processing of trauma (english)
AMM3041 Emberi erőforrás management/
Managementul resurselor umane/
Human resources management
AMM3042 Gyakorlat: mentálhigiénés projekt II/
Practică: Proiect de sănătate mentală II/
Application: Mental health project II.
AMX1403 Opcionális tantárgy 3./
Disciplină opțională 3./
Optional discipline 3.
AMX1404 Opcionális tantárgy 4./
Disciplină opțională 4./
Optional discipline 4.

 

  • A záróvizsga átlaga –  a végső felvételi jegy 40%-át képezi
  • A CV és motivációs levél alapján készült interjú – a végső felvételi jegy 60%-át képezi

A mesteri program felelőse:
dr. Berszán Lídia
e-mail: lidia.berszan@ubbcluj.ro