ÎnscriereCalendarCriteriiLocuriRegulamenteTaxeContact

Înscrierea la concursul de admitere 2023 se realizează online, 10 – 14 iulie (în 14 iulie, până la ora 16:00), pe platforma Admitere2023.ubbcluj.ro.

În perioada admiterii se oferă suport tehnic la sediul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială (B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128, intrarea de pe str. Anghel Saligny) între orele 9:00 şi 15:00, sala 6, parter.

Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai pentru anul universitar 2022-2023, conform OM nr. 3102 din 08.02.2022, cu modificările și completările ulterioare, aprobat în baza Hotărârii Senatului Universității Babeș-Bolyai nr. 31 din 14.03.2022, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Paşi de urmat:

Pasul 1 Crearea unui cont

Pasul 2 Autentificare

Pasul 3 Completarea datelor persoanale

Pasul 4 Completarea datelor despre studii

Pasul 5 Alegerea facultăţii

Pasul 6 Alegerea opţiunilor

Pasul 7 Confirmarea datelor

Pasul 8 Încărcarea documentelor (fişa tip se semnează olograf după care se generează în platformă)

Pasul 9 Achitarea taxei

Pasul 10 Trimite dosar

Actele necesare scanate în format .pdf:

 • Fișă tip de înscriere semnată – se descarcă din aplicaţia de înscriere
 • Scrisoare de motivație
 • Certificat de competență lingvistcă
 • În funcție de criteriile de admitere ale masteratului ales (vedeți secțiunea Criterii), se încarcă Curriculum Vitae, proiectul de cercetare sau sinteza lucrării de licență. În cazul în care candidați la mai multe masterate, trebuie încărcate documentele corespunzătoare criteriilor de admitere ale tuturor masteratelor la care candidați (vedeți secțiunea Criterii). 
 • Diploma de bacalaureat și foaie matricolă
 • Certificatul de naştere
 • Carte de identitate
 • Adeverinţă medicală tip; cu menţiunea apt pentru facultate
 • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru absolvenţii de dinainte de 2022; adeverinţa de licenţă pentru absolvenţii 2022
 • Actul care dovedește scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul
 • Două fotografii color: 3cm/4cm – se vor depune la secretariat la începerea anului universitar
 • Cerere pentru înscriere pentru candidaţii de etnie romă

În vederea înscrierii la facultate, candidaţii de etnie romă, trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.

Sesiunea iulie 2023

 • 10 – 14 iulie (în 14 iulie, până la ora 16:00) – înscrierea online pe Admitere2023.ubbcluj.ro 
 • 14 – 18 iulie – evaluarea proiectelor/dosarelor/interviu pentru masteratele de asistenţă socială
 • 20 iulie – anunţarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere pe site-ul facultăţii
 • 20 – 24 iulie – confirmarea locului obţinut prin completarea, semnarea contractului de studiu şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii. Pentru cei admişi cu taxă este obligatorie dovada plăţii a primei rate de şcolarizare.
 • 27 iulie – depunerea la rectorat a listelor finale cu candidaţii admişi la master

Planificarea interviurilor:

 • Masterat european în drepturile copiilor – 
 • Asistenţă socială şi economie socială (IRF) – (interviul se va ține online)
 • Managementul serviciilor sociale –  
 • Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere – 

Sesiunea septembrie 2023

 • 04 – 07 septembrie (în 07 septembrie, până la ora 16:00) – înscrierea online pe Admitere2023.ubbcluj.ro 
 • 08  septembrie – evaluarea proiectelor/dosarelor/interviu pentru masteratele de asistenţă socială
 • 11 septembrie – anunţarea rezultatelor
 • 11 – 13 septembrie (în 13 septembrie, până la ora 16:00) – confirmarea locului obţinut prin completarea, semnarea contractului de studiu şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii. Pentru cei admişi cu taxă este obligatorie dovada plăţii a primei rate de şcolarizare.
 • 15 septembrie – depunerea la rectorat a listelor finale cu candidații admiși

Planificarea interviurilor:

 • Masterat european în drepturile copiilor – 8 septembrie
 • Asistenţă socială şi economie socială (IRF) – 8 septembrie (interviul se va ține online)
 • Managementul serviciilor sociale – 8 septembrie
 • Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere – 8 septembrie

Este obligatorie deţinerea unui certificat de competenţă lingvistică conform regulamentului de admitere UBB. (Echivalarea certificatelor lingvistice)

Criterii de departajare la medii egale de admitere

 • Media de licenţă
 • Nota de la proba scrisă din cadrul examenului de licenţă.

Analiza datelor complexe

 • 60% – Media de licență
 • 40% – Proiect de cercetare sau sinteza lucrării de licență (maxim 15 pagini) și Scrisoare de motivație

Proiectul poate fi bazat pe metode cantitative sau calitative, iar obiectivul principal pentru candidat este să demonstreze că înțelege cum să realizeze o cercetare științifică. Barem de evaluare (comun masteratelor din domeniul Sociologie)

Asistenţă socială şi economie socială IFR (învăţământ cu frecvenţă redusă)

 • 60% – Media de licenţă 
 • 40% – Curriculum Vitae,  Scrisoare de motivaţie şi un interviu pe baza acestora

Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

 • 60% – Media de licenţă 
 • 40% – Curriculum Vitae,  Scrisoare de motivaţie şi un interviu pe baza acestora

Cercetare sociologică avansată

 • 60% – Media de licenţă
 • 40% – Proiect de cercetare (teme de cercetare din domeniul ştiinţelor sociale) SAU sinteza lucrării de licenţă (în cazul absolvenţilor din domeniul ştiinţelor sociale) (maxim 15 pagini) şi Scrisoare de motivaţie

Proiectul poate fi bazat pe metode cantitative sau calitative, iar obiectivul principal pentru candidat este să demonstreze că înțelege cum să realizeze o cercetare științifică. Barem de evaluare (comun masteratelor din domeniul Sociologie)

Managementul serviciilor sociale

 • 60% – Media de licenţă 
 • 40% – Curriculum Vitae,  Scrisoare de motivaţie şi un interviu pe baza acestora

Managementul serviciilor de asistenţă socială(la Reşiţa)

 • 60% – Media de licenţă 
 • 40% – Scrisoare de motivaţie

Managementul strategic al resurselor umane

 • 60% – Media de licenţă
 • 40% – Proiect de cercetare (teme de cercetare din domeniul ştiinţelor sociale) SAU sinteza lucrării de licenţă (în cazul absolvenţilor din domeniul ştiinţelor sociale) (maxim 15 pagini) şi Scrisoare de motivaţie

Proiectul poate fi bazat pe metode cantitative sau calitative, iar obiectivul principal pentru candidat este să demonstreze că înțelege cum să realizeze o cercetare științifică. Barem de evaluare (comun masteratelor din domeniul Sociologie)

Masterat European în drepturile copiilor

 • 60% – Media de licenţă 
 • 40% – Curriculum Vitae,  Scrisoare de motivaţie şi un interviu pe baza acestora

 

IULIE

LOCURI PROPUSE

SEPTEMBRIE

La finalul admiterii (după sesiunea din luna septembrie),  specializarea va funcționa dacă sunt înscriși cel puțin 50% din numărul locurilor bugetate aprobate la acea specializare. 

Excepție va face  masteratul de Asistență socială și economie socială – IFR unde numărul minim de studenți înscriși trebuie să fie 8. . 

Studentului admis la o specializare care nu se va ține din  lipsa numărului minim de studenți i se va da posibilitatea de a alege  un alt master din facultatea noastră unde el va fi admis tot pe loc bugetat sau la taxă – depinde de ce loc a ocupat la prima specializare. 

Taxa de înscriere este 200 lei (taxa de procesare 50 RON şi taxa de admitere de 150 RON). Se achită online  prin platforma de înscriereTaxa de procesare este obligatorie şi nereturnabilă. 

Sunt scutiţi de taxa de admitere următoarele categorii de candidaţi: copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, a Bibliotecii Centrale Universitare Cluj, a Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, orfanii de ambii părinţi şi copiii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial, candidaţii cu handicap senzorial/locomotor.

Candidatul scutit de plata taxei de admitere trebuie să facă dovada scutirii, încărcând pe platformă o copie scanată după acest act (adeverinţă că unul din părinți e cadru didactic, adeverință că  provine din centru de plasament, certificate de deces al ambilor părinți, certificat de încadrare ca persoană cu handicap, etc.). De taxa de procesare sunt scutiţi NUMAI următoarele categorii de candidaţi: orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial.

Taxa de şcolarizare este 3.000 RON/an. La confirmarea locului se achită prima rată de 750 RON sau se poate achita integral (în acest caz se beneficiază de o reducere de 10%).

Taxa de şcolarizare pentru masteratul Managementul serviciilor de asistenţă socială (la Reşiţa) este 3.000 RON/an.

 

Modalităţi de plată:

 • online pe platforma de admitere

E-mail: admitere.socasis@ubbcluj.ro

Telefon: +40 264-424.674


Descrierea programelor de studiu la nivel masterat oferite de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Asistență socială

Asistenţă socială şi economie socială (Învățământ cu Frecvență Redusă)

Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

Managementul serviciilor sociale

Managementul serviciilor de asistenţă socială (program oferit de extensia Reşiţa)

Masterat European în drepturile copilului

Sociologie

Analiza datelor complexe

Cercetare sociologică avansată

Managementul strategic al resurselor umane