Home Programul Erasmus PLUS
Programul Erasmus PDF Print E-mail

 

Programul ERASMUS+

2017-2018

 

REZULTATELE SELECȚIEI ERASMUS+  -  MOBILITĂȚI CADRE DIDACTICE
Detalii ....

SELECŢIE MASTERANZI ŞI DOCTORANZI 
3 NOIEMBRIE 2017, ORA 12:30, MĂRĂŞTI 215
Detalii ....
Rezultate selecție ....

 


 

Programul ERASMUS+

2016-2017

MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI - DE STUDIU ŞI DE PRACTICĂ

Concurs de selecţie pentru mobilităţile de studiu ERASMUS - nivel licenţă

Detalii ...

MOBILITĂȚI CADRE DIDACTICE ȘI ADMINISTRATIVE

Selecţie Erasmus – Cadre didactice – 2016-2017

În vederea realizării selecţiei pentru mobilităţile de predare Erasmus, vă rog, să transmiteţi următoarele documente: scrisoarea de invitaţie din partea universităţii partenere şi CV-ul în format Europass, până cel târziu marţi, 20 Decembrie, ora 12, la adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Conform criteriilor Centrului de Cooperări Internaţionale al UBB, prioritate în angajarea de mobilităţi vor avea cadrele didactice ce nu au angajat asemenea stagii.

În eventualitatea în care acesta nu va fi un criteriu suficient de departajare, vor avea prioritate în angajarea de mobilităţi cadrele didactice care îşi propun să efectueze stagii la instituţii partenere cu care Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a desfăşurat sau desfăşoară colaborări de tip “double-degree” sau “joint-master”. Aceasta deoarece asemenea colaborări reprezintă elemente importante în eforturile de internaţionalizare ale Facultăţii şi Universităţii.

Informaţii privind mobilităţile de predare sunt disponbile la adresa: http://www.cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php, în secţiunea “Outgoing Teaching Staff”.

Comisia de selecţie va fi compusă din: Conf. Univ. Dr. Teodor Paul Hărăguş, Conf. Univ. Dr. Veres Valer şi Lect. Univ. Dr. Florin Faje.

Afişat azi: 6 Decembrie 2016

Condițiile de participare la mobilitățile de staff training și teaching

Finanțarea mobilităților în cadrul Erasmus

Listă parteneri și mobilități - Erasmus

Rezultat concurs de selecţie mobilităţi cadre didactice - 2016-2017

 

MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI - DE STUDIU ŞI DE PRACTICĂ

Regulamentul procesului de selecţie privind mobilitățile Erasmus de studiu si plasament

BENEFICIILE CALITĂŢII DE "STUDENT ERASMUS"

- perioada de studiu în străinătate (între 3 luni şi un an academic) se consideră parte integrantă a programului de studiu din universitatea de origine şi se înscrie în Foaia Matricolă ce însoţeşte Diploma finală;
- studentul beneficiază de recunoaşterea academică a perioadei de studiu încheiate la universitatea parteneră precum şi a rezultatelor obţinute la examene şi alte forme de verificare;
- studentul ERASMUS este scutit de plata taxelor de şcolarizare la universitatea parteneră;

-
studenţii bursieri în universitatea de origine vor continua să primească
bursa naţională pe parcursul perioadei de studiu ca student ERASMUS launiversitatea parteneră.

ELIGIBILITATE  

Pentru a putea participa la concursul de selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş-Bolyai pentru studii nivel licenţă (L), masterat (M) sau programe doctorale (D), indiferent de statut bugetat sau cu taxă; pot participa și studenții care NU au cetățenie română - în cazul în care vor fi selectați, ei au obligația de a obține viza de studiu pentru țara în care se va desfățura mobilitatea
- să fi absolvit cel puţin anul I de studii pentru nivelul licenţă
- să fie integraliști după ultima sesiune
- să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea la care candidează.

CARACTERUL DE SUPLIMENT FINANCIAR

Trebuie subliniat că unul dintre principiile Programului ERASMUS este complementaritatea surselor de finanţare. Grantul ERASMUS reprezintă, de fapt, un supliment care se poate adăuga bursei naţionale a studentului selectat. Acest suport financiar este destinat acoperirii parţiale a cheltuielilor pe care le implică perioada de studiu în străinătarte şi nu poate, sub nici o formă, să acopere toate cheltuielile legate de activitatea normală de studiu în instituţia respectivă.

Durata mobilităţilor, data începerii şi conţinutul programului de studiu în cadrul schimburilor studenţeşti vor fi stabilite de către cadrele didactice responsabile în funcţie de calendarul şi structura academică precum şi de condiţiile de schimb prevăzute în acordurile bilaterale de cooperare ERASMUS.

 

PLASAMENTE  STUDENŢEŞTI

Obiectivele şi descrierea acţiunii

Plasamentul este perioada de practică profesională (durata minimă - 2 luni) desfăşurată într-o întreprindere, centru de formare, centru de cercetare sau alte tipuri de organizaţii profesionale, din altă ţară participantă la Programul Erasmus*, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.

Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:
- trebuie asigurată recunoaşterea academică completă, de către instituţia de învăţământ superior de origine pentru perioada petrecută în străinătate;
- trebuie să i se asigure studentului un contract de studiu (Learning Agreement) referitor la programul perioadei de plasament; acest acord trebuie aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine şi de către organizaţia gazdă.
- plasamentul se face în baza unui contract aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine, organizaţia gazdă şi de beneficiar.

 

INSCRIEREA LA CONCURSUL DE SELECŢIE

Conţinutul dosarului:

- Fişa candidatului - Descarcă ...

- Declaraţie pe proprie răspundere - Descarcă ...

- Curriculum Vitae, model european

- Scrisoare de motivaţie

- Adeverinţă / foaie maticolă în adeverință să fie menționată media anului universitar anterior și media sesiunii de iarnă, dina anul universitar curent. Studenții anului I, nivel licență, vor prezenta o adeverință cu media sesiunii de iarnă a primului semestru de studiu.

- Certificat de compentenţă lingvistică; sunt acceptate certificate eliberate de Centrul Lingua, Alpha, alte certificate internaționale, Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE etc.

- Schiță de proiect

- Dosar

Curriculum Vitae, scrisoare de motivaţie și schița de proiect vor fi redactate în limba în care se va studia la universitatea primitoare.

Dosarele de candidatură se depun la sediul Facultăţii, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, et II, Sala 203

Coordonator ERASMUS – Lect.univ.dr. FLORIN FAJE -  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

CRITERII DE SELECŢIE

Concursul urmează să verifice şi să confirme:
a.) stăpânirea limbii de studiu a universităţii primitoare (exprimare scrisă şi orală, de specialitate), corespunzător cel puţin nivelului “BINE” – condiţie prealabilă
b.) un nivel de cunoştinţe de specialitate, corespunzător şi adaptat exigenţelor universităţii gazdă
c.) capacitatea de a folosi cunoştinţele şi de a efectua muncă de cercetare.

Concursul va cuprinde următoarele probe:
a.) prezentarea schiţei de proiect
b.) interviu

Probele se vor desfăşura in limba de studiu a universităţii primitoare.

Candidaţii admişi pot opta pentru locurile disponibile în ordinea descrescătoare a mediilor. Candidaţii admişi fără loc sunt considerate rezerve. In cazul necompletării locurilor disponibile, se va organiza, în timp util, un nou concurs de selecţie.

Pentru bursele nivel master şi doctoral, depunerea dosarelor şi selecţia candidaţilor se va desfăşura în toamnă, după examenul de admitere, la aceste nivelr de studiu. Comisia de examinare, domeniile de studii, respectiv informaţiile despre data şi locul selecţiei vor fi anunţate în timp util

PRECIZARE:

NU sunt eligibili pentru finanţare:

- studenţii care nu sunt înmatriculaţi la UBB

 

MAI MULTE INFORMAŢII ...

 

Lista universităţilor partenere - 2016-2017

DOMENIUL: ŞTIINŢE SOCIALE (Sociologie, Asistenţă Socială, Antropologie, Resurse Umane)

University of Applied Sciences, Nordhausen, Germania

Evagenlische Fachhochschule, Darmstadt , Germania

HafenCity University, Hamburg, Germania

Universitat Duisburg-Essen, Germania

University of Technology and Economics, Budapesta, Ungaria

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapesta, Ungaria

Corvinus University, Budapesta, Ungaria

Zsigmond Kiraly Foiskola, Budapesta, Ungaria

Charles University Prague, Cehia

University of Ostrava, Cehia

University of Life Science, Varsovia, Polonia

Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugalia

Mobilităţi studenţeşti - număr şi nivel de studiu ...

 

DOMENIUL: SOCIOLOGIE

Lund University, Suedia

Université de Nantes, Franța,

Université Lumière2 Lyon, Franța

Universität Wien, Austria

Martin Luther Universitat Halle, Germania

Goethe Universitat, Frankfurt, Germania

Georg-August Universitat, Gottingen, Germania

Universita degli Studi di Padova, Italia

Universita degli Studi di Roma la Sapienza, Roma, Italia

Pazmany Peter, Katholic University, Budapesta, Ungaria

Eszterhazy Karoly Foiskola, Eger, Ungaria

VIA University College, Risskov, Danemarca

Volda University College, Volda, Norvegia

Nicolaus Copiernicus University, Torun, Polonia Detalii program ...

Cankiri Karatekin University, Cankiri, Turcia

Mobilităţi studenţeşti - număr şi nivel de studiu ...

 

DOMENIUL: PLANIFICARE URBANĂ

HafenCity Universität Hamburg, Germania

Mobilităţi studenţeşti - număr şi nivel de studiu ...

 

DOMENIUL: DEMOGRAFIE

Charles University in Prague, Cehia

Mobilităţi studenţeşti - număr şi nivel de studiu ...

 

DOMENIUL: ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Ecole Superieure en Travail Educatif et Social, Strasbourg, Franța

Institut Regional du Travail Social, Poitou-Charentes, Poitiers, Franța

Institut d'Enseignement Superieur de Travail Social, Nice, Franţa

Haute Ecole Groupe ICEC - ISC Saint Louis - ISFSC, Bruxelles, Belgia

University of Applied Sciences, Wien, Austria

University of Applied Sciences Upper, Linz, Austria

Latvian Christian Academy, Jurmala, Lituania

Hochschule Braunschweig / Wolfenbuttel, Ostfalia, Germania

Fachhoschule Merseburg, Germania

Evanghelische Hochschule Dresda, Germania

Katolische Fachhoschule Frieburg, Germania

University of Applied Sciences and Art, Coburg, Germania

Universidade Complutense de Madrid, Spania

Universidadede Minho, Braga, Portugalia

Universidade De Tras-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugalia

University College UCC, Copenhaga, Danemarca

University of Worcester, Regat Unit

John Moores University, Liverpool, Regat Unit

University of Ljubljana, Slovenia

Windesheim University of Allied Sciences, Zwolle, Olanda

Mobilităţi studenţeşti - număr şi nivel de studiu ...

 

Partener în cadrul programului: Masterat european în drepturile copilului

Freie Universitat Berlin, Germania

Mobilităţi studenţeşti - număr şi nivel de studiu ...

 

REZULTATUL CONCURSULUI DE SELECŢIE - aprilie 2016

Delibaş Hestia Ioana - Universitatea Fernanodo Pessoa, Porto, Portugalia

Percă Adriana - Universitatea College UCC, Copenhaga, Danemarca

Cărăvan Andreea - Universitatea Padova, Italia

Pricope Ramona Cosmina - Universitatea Lund, Suedia

Ropan Caius Alexandru – Universitatea Charles, Praga, Cehia

Simon Kerekes Boroka - Universitatea Eotvos Lorand, Budapesta, Ungaria

Focze Bernadette - Universitatea Eotvos Lorand, Budapesta, Ungaria

Gyorgy Szende Karolina - Universitatea Eotvos Lorand, Budapesta, Ungaria

Nyakas Egbuzobi Ildiko - Universitatea Corvinus, Budapesta Ungaria

 

 

 

▫▫▫▫▫▫▫▫


Program ERASMUS PLUS  2015-2016 - Mobilităţi studenţeşti

Lista universităţilor partenere in anul universitar 2015-2016 ...

REZULTATELE CONCURSURILOR DE SELECŢIE - OCTOMBRIE 2015 ...

REZULTATELE CONCURSURILOR DE SELECŢIE - MAI 2015 ...

 

Programul ERASMUS PLUS 2014-2015 - Mobilităţi studenţeşti

Lista universităţilor partenere in anul universitar 2014-2015 ...

REZULTATELE CONCURSURILOR DE SELECŢIE ...

 

 


 

 

Last Updated on Friday, 08 December 2017 13:27