S1: Drept penal procesual

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 6
Cod: AMR9010
Predare: curs 2h, seminar 1h
Limba de predare: română
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Asistenţă socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere

 Doina Docolina

CURS

 

1. Curs introductiv. Prezentare tematică, obiective, cerinţe minimale. Definiţia procesului penal şi definirea dreptului procesual penal. Principiile directoare ale procesului penal
2. Organele procesului penal. Organele judiciare, Organele extrajudiciare. Fazele procesului penal. Principalele momente procesuale şi procedurale. Gradele de jurisdicţie internă.
3. Locul probaţiunii în sistemul sancţionator. Probaţiunea – set de sancţiuni şi măsuri comunitare. Definiţia europeană şi constructele din dreptul intern. Tipologia sancţiunilor şi măsurilor comunitare (reglementări actuale şi reglementări anterioare)
4. Rolul asistentului social în probaţiune. Principalele atribuţii ale consilierului de probaţiune
5. Medierea penală. Rolul mediatorului. Consecinţe în cadrul procesului penal. Elemente de justiţie restaurativă

 

 

SEMINAR

1. Prezentarea tematicii de seminar, a bibliografiei, a modalităţii de desfăşurare şi de notare
Ştiinţa procedurii penale: obiect de studiu; legături cu alte ştiinţe; perspective privind internaţionalizarea
Noţiunea procesului penal: fazele procesului penal; obiectul procesului penal; rolul educativ; modele procedurale

Principii: stricta legalitate, prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la tăcere, aflarea adevărului, oficialitatea, rolul activ al organelor judiciare penale, nemijlocirea, garantarea libertăţii şi siguranţei persoanei, respectarea demnităţii umane, garantarea dreptului la apărare, egalitatea persoanelor în faţa legii, echitatea procedurii, operativitatea (termenul rezonabil), dreptul la respectarea vieţii private şi familiale, limba în care se desfăşoară procesul penal, folosirea limbii oficiale prin interpret

2. Organele judiciare. Organele extrajudiciare.
Faza de urmărire penală, de judecată, de executare a măsurilor şi pedepselor
Momente procesuale, procedurale şi căi de atac împotriva soluţiilor procesuale

3. Inventarul sancţiunilor şi măsurilor comunitare
Serviciul de probaţiune ca autoritate de implementare. Autoritatea decizionala; Autoritatea de implementare; Comunitatea
Cooperarea judiciară în materia executării hotărârilor judecătoreşti, precum şi a măsurilor de probaţiune şi a sancţiunilor alternative

4.Referatul/raportul de evaluare a infractorilor
Supravegherea în comunitate a infractorilor
Asistarea și consilierea infractorilor
Asistarea şi consilierea victimelor
Participarea la procedurile speciale de audiere (minori, victime, martori protejaţi)
Studii de caz

5. Proceduri şi tehnici de lucru în mediere. Analiză comparativă între costurile şi beneficiile justiţiei retributive faţă de justiţia restaurativă

 

Bibliografie curs:

 1. Noul Cod Penal, Editura Hamangiu, 2014
 2. Noul Cod de Procedură Penală, Editura Hamangiu, 2014
 3. Legea 253/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 4. Hotararea nr. 604/2016 pentru adopratea Regulamentului de aplicare a Legii 253/2013
 5. Legea 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 6. Hotararea nr. 603/2016 pentru adopratea Regulamentului de aplicare a Legii 252/2013
 7. Groza D., Probaţiunea ca ansamblu de măsuri şi sancţiuni comunitare. Autoritatea de implementare. Dificultăţi de asimilare a probaţiunii în procedurile penale române, în „Caiete de drept penal nr.2-3/2007”, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2007
 8. McGuiree,J., What works? Reducing Reoffending. Guidliness from Research and Practice, John Wiley and Sons Ltd, West Sussex, Chichester, 1997
 9. Burnett, R., Roberts, C., What Works in Probations and Youth Justice? Developing evidence-based practice, Willan Publishing, 2004
 10. Schiaucu, V., Canton, R. (coord.) (2008). Manual de probaţiune. EuroStandard: Bucureşti

 

 

Bibliografie seminar:

 1. Noul Cod Penal, Editura Hamangiu, 2014
 2. Noul Cod de Procedură Penală, Editura Hamangiu, 2014
 3. Legea 253/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 4. Hotărârea nr. 604/2016 pentru adoptarea Regulamentului de aplicare a Legii 253/2013
 5. Legea 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 6. Hotărârea nr. 603/2016 pentru adoptarea Regulamentului de aplicare a Legii 252/2013
 7. Groza D., Probaţiunea ca ansamblu de măsuri şi sancţiuni comunitare. Autoritatea de implementare. Dificultăţi de asimilare a probaţiunii în procedurile penale române, în „Caiete de drept penal nr.2-3/2007”, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2007
 8. McGuiree,J., What works? Reducing Reoffending. Guidliness from Research and Practice, John Wiley and Sons Ltd, West Sussex, Chichester, 1997
 9. Burnett, R., Roberts, C., What Works in Probations and Youth Justice? Developing evidence-based practice, Willan Publishing, 2004
 10. Schiaucu, V., Canton, R. (coord.) (2008). Manual de probaţiune. EuroStandard: Bucureşti

 

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 70% – examen scris final din tematica de curs

Criterii de evaluare:

 • organizarea/structura lucrării, capacitatea de analiză şi sinteză, utilizarea exemplelor în susţinerea argumentelor ştiinţifice, claritatea şi coerenţa exprimării

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 30% – prezentarea a 2 lucrări de semestru

Criterii de evaluare

 • elaborarea și predarea a două lucrări pe teme date, pe parcursul semestrului

 

Obiective generale

 • Familiarizarea studenţilor cu spaţiul procesual penal român (faze procesuale, momente procedurale şi grade de jurisdicţie). Familiarizarea studenţilor cu rolul unor actori extra-judiciari (consilierul de probaţiune, mediatorul, asistentul  social,  psihologul), pe lângă rolul actorilor judiciari consacraţi (procurorul, judecătorul libertăţilor, instanţa de judecată, judecătorul delegat cu executarea, avocatul)

Obiective specifice

A. Obiective cognitive

 1. cunoaşterea şi utilizarea în mod corect a terminologiei de specialitate juridică, cunoaşterea instituţiilor penale şi procesual penale asociate probaţiunii şi medierii;
 2. înţelegerea instrumentelor de lucru utilizabile de către consilierul de probaţiune sau mediator în relaţia sa cu infractorul sau/şi cu victima, în toate fazele procesului penal şi contribuţia la diversificarea sau eficientizarea acestor instrumente de lucru;

B. Obiective procedurale

 1. Identificarea unor situaţii concrete de aplicare a modelelor şi principiilor învăţate în activitatea de probaţiune şi/sau mediere;
 2. Aplicarea unor instrumente sau proceduri specifice de lucru (evaluare şi intervenţie) din spaţiul probaţiunii;
 3. Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activităţi de învăţare;

C. Obiective atitudinale

 1. Respectarea normelor de deontologie profesională, specifice asistentului social;
 2. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învăţare;

 

.