A kar
Keresés
Close this search box.

Tudnivalók a mesteri disszertáció elkészítéséhez – Tanácsadás szak

A disszertáció megírásának kritériumai:

 Szakmai kritériumok:

A dolgozat tagolása: elméleti rész, és saját, tudományosan, szakmailag megalapozott beavatkozási rész. A beavatkozás módszere kötelezően a tanácsadás valamelyik formája: egyéni-, család, csoportos-, szervezeti-tanácsadás. A záró dolgozatból ki kell tűnnie, hogy a végzős hallgató ismeri a tanácsadás módszereit és alkalmazni is tudja azt.

A mesteri szintű dolgozatban a hangsúly a beavatkozási részen van.

Terjedelmi kritériumok: A szakdolgozat tartalmi fejezeteinek terjedelme: minimum 25 oldal (függelék nélkül). Felső határ 40 oldal + függelékek +mellékletek

Formai tudnivalók:

A dolgozat a következő fejezetekre, elemekre tagolódhat:

 • Címlap 1,2
 • Tartalomjegyzék
 • Rövid összefoglalás (Abstract)
 • Bevezető + Témaválasztás indoklása
 • Dolgozat
 • Bibliográfia
 • Ábrák és táblázatok jegyzéke
 • Mellékletek: tesztek, kérdőívek, rajzok, egyéb felhasznált anyag

 

A  dolgozat felépítése során célszerűen betartandó arányok:

 • Abstract: 1 oldal (a dolgozat témájának előzetes bemutatása)
 • Bevezetés: 1-2 oldal (a fejezetek tartalmának áttekintő ismertetése, a téma kifejtése során alkalmazott gondolatmenet felvázolása, a témaválasztás indoklása)
 • Elméleti rész: 1/3
 • Kutatási rész + Beavatkozás: 2/3
 • Konklúziók: 2-3 oldal
 • Ajánlások, javaslatok: 1 oldal

 

A szakdolgozatot 2 példányban kell benyújtani + elektronikus formában

 

A dolgozat fedőlapján az alábbi információkat kell elhelyezni:

 

első oldal magyarul második oldal  románul
* Egyetem, kar, szak neve

*  Dolgozat címe
*  Dolgozatíró neve
Konzulens/ek/neve
*  Hely
*  Év

*  Egyetem, kar, szak neve

*  Dolgozat címe
*  Dolgozatíró neve
Konzulens/ek/neve
*  Hely
*  Év

A dolgozatot a szokásos A4-es papíron készüljön.  Egyoldalas kivitelben könnyebb olvasni a bekötött példányt.

 

 • Margók: baloldali max. 4,5 cm, jobboldali max 3 cm felső max. 3 cm, alsó max. 3 cm. A kötés miatt a baloldali margó 1 cm-el növelhető.
 • Sortávolság: 1,5
 • Betűméret: 12-es
 • Betűtípus: Times New Roman CE, Arial CE, Helvetica
 • Oldalszámozás: kötelező
 • Szövegszerkesztővel: kb. 60-65 karakter x 28 – 30 sor/oldal

A helyesírási ellenőrzés kötelező!  Letölthető magyar helyesírási szabályzat: http://mek.oszk.hu/01500/01547
A dolgozat elméleti része  

 • A kulcsfogalmak meghatározása és részletes, lényegre törő bemutatása
 • A vizsgált témával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalom bemutatása, a legfontosabb elméleti modellek ismertetése
 • Egy ‘jó-gyakorlat’ modell a választott témában

Tudományosan, szakmailag megalapozott beavatkozási rész

A tanácsadás szükségességét a beavatkozás előtti állapot bemutatásával kell igazolni (anamnézis, előzetes kutatási adatok, pre-teszt, helyzetfelmérési módszerek). Előzetes kutatási adatokként elemezhet:

 

 1. saját felmérésből származó adatokat (a kutatási populáció vizsgálata standardizált mérőeszközök felhasználásával), itt elfogadott a minőségi elemzés is (pl. narratíva-, metafora, interjúelemzés)
 2. a beavatkozás alanyairól rendelkezésére álló információkat (pl. dokumentum vizsgálat stb.),
 3. felhasználhat olyan metaanalízisből származó adatokat, amelyeket nem ő vett fel, de az illető területre vonatkoznak.

 

A beavatkozási rész felépítése: (tanácsadás projekt + kivitelezés)

 • A beavatkozási rész lehet egyénnel, családdal/párral vagy csoporttal való munka.
 • Az egyénnel végzett tanácsadási munkának legalább 3 klienssel 6-6 találkozásból, a családokkal/párokkal való munkának legalább 6 találkozásból, a csoportokkal való munkának pedig 8 ülésből kell állnia. Családdal való munka esetén az ülések történhetnek egyetlen családdal/párral (6 ülés), két családdal/párral (3-3 ülés) vagy három családdal (2-2 találkozó), a tanácsadás céljának megfelelően. Az ülések hanganyagát CD-n a vezető tanárnak kell leadni. Ha a hanganyag rögzítése nem kivitelezhető, akkor az ülések anyagát jegyzőkönyv formájában kell leadni.
 • Szisztematikusan felépített tanácsadási projekt: mit kíván elérni, mi indokolja, milyen tanácsadási technikát választ és miért;
 • A tanácsadás folyamata: megtervezés, a beavatkozás lépéseinek strukturált, lényegretörő leírása. Ott, ahol több klienssel történt az egyéni/pár/család beavatkozás, ismertetni kell a folyamatot mindegyik esetben és mindegyik klienssel bemutatni egy-egy ülést, ami a tanácsadás szempontjából kiemelt jelentőséggel bírt.
 • Eredmények: hogyan mérte a beavatkozás hatékonyságát;
 • Önreflexió: hogyan tapasztalta meg saját tanácsadói munkája erősségeit és korlátait az elvégzett munka során; szakmai értékelése a tanácsadás folyamatáról “ott és akkor” valamint “itt és most”, vagyis a munkafolyamatban és az elemzés készítésekor; a tanácsadó munkájának, szerepének, a folyamat kapcsán benne végbement változásoknak, felismeréseknek az összegzése. Reflektáljon a hibalehetőségekre, hiányosságokra is.

 

Konklúziók: mutasson rá a tanácsadás által elért eredményekre és reflektáljon arra, hogyan jelentek meg az elméleti részben bemutatott ismeretek a konkrét, gyakorlati tanácsadási folyamat során.

Ajánlások: mutasson rá a kutatási és beavatkozási eredmények és az ezáltal leszűrt konklúziók eredetiségére,  tudományos és gyakorlati felhasználhatóságra.

 

Bibliográfia:

 • legalább 15 címet kell tartalmaznia
 • ne legyen 10 évnél régebbi a témaspecifikus szakmai irodalom; kerülni kell a másodhivatkozásokat, az eredeti, alapkiadványokat kell idézni; az elméleti előzmények szakirodalma lehet régebbi
 • szaksajtóból 2-3 évfolyam áttekintése lehet érdekes, új ötletet adó
 • fontos lehet a társszakterülethez tartozó témakörökről írt művek áttanulmányozása is
 • idegen nyelvű szakirodalom is legyen, ez külön pontszámot jelent
 • az internetes forrás esetében meg kell jelölni az anyag elérési útját és a letöltés dátumát (a könyvészet egy harmadánal nem lehet több az internetes hivatkozás)
 • a dolgozat szövegében megjelenő valamennyi szerző nevének szerepelnie kell a bibiliográfiában is

 

Mellékletek: a kutatási és beavatkozási munka során használt valamennyi felmérőeszközt csatolni kell mellékletként.

 

A dolgozat szövege

 • Szerkezetét könnyítsék alcím Alcím után egy sorközt, fejezet és következő alcím között két sorközt kell hagyni.
 • Ábra és táblázat. Minden ábrának és táblázatnak legyen címe és külön-külön sorszáma. A dolgozat végén legyen Ábrák jegyzéke és Táblázatok jegyzéke a táblázatok, ábrák címével, sorszámával és oldalszámmal.

 

Hivatkozások (Részletes információk a  következő cimen: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01)

Könyv – Szerző, évszám,  a könyv címe, a kiadó neve, a kiadás helye. Ha nem a teljes könyvre hivatkozik, akkor a kérdéses rész első és utolsó oldalszámát kell feltünteni (127-133. oldal vagy pp. 127-133).

Pl.: Buda Béla (1986): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Folyóiratcikk – Szerző, évszám, a cikk pontos címe, a folyóirat címe, évfolyama és száma, illetve a cikk első és utolsó oldalszáma, a kiadás helye.

Pl. Berszán Lídia (2005): Újrakezdeni nap mint nap: családterápia fogyatékos gyermekek szüleivel. in. Család- Gyermek -Ifjúság, 2005/IV. szám: 28-35., Budapest

Internet források – Szerző, évszám, a cikk pontos címe, az internetes elérhetőség címe, dátuma.

Pl. Alexandrescu, Raluca (2003): Interviu cu Paul Sthal, [Interjú Paul Sthallal]  Sfera Politicii, http://www.sfera.50megs.com, martie 2004.

Dokumentumok: – a dokumentum pontos neve, megjelenési száma és helye.

Pl. Románia Hivatalos Közlönye, 2004 október18/XXIV szám, Bukarest

Adevarul [Igazság]  Országos napilap1990, 1991-es évfolyamai, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár Arhívuma

 

A DISSZERTÁCIÓ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI:

 

 • Témaválasztás, a dolgozat stílusa (max. 1 pont)
 • Bibliográfiai anyag (max. 1 pont)
 • Elméleti felvezetés (max. 2 pont)
 • A kutatás-beavatkozás módszertana, a kutatási eredmények bemutatása és elemzése illetve a beavatkozás ismertetése és értékelése (max. 3 pont)
 • Helyesírás, grafikai szerkesztés (max. 1 pont)
 • Konklúziók (max. 1 pont)

+    Hivatalból 1 pont.

 

A dolgozat szövegének meghamisítása: másolt szövegrészek beiktatása, a bibliográfiai forrás fel nem tüntetése, a kutatási és beavatkozási adatok improvizálása a dolgozat érvénytelenítését és a vizsgához való jog elvesztését vonja maga után.  (Lásd a plagizálásra vonatkozó törvényt: LEGEA nr.8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Textul actului publicat în M.Of. nr. 60/26 mar. 1996)

 

Esettanulmány a tanácsadásban

 

 

 

Share

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială