Home Licenţă
Licenţă PDF Print E-mail

 

 

"Pentru a schimba lumea, mai întâi trebuie să o înţelegem."

 

INFORMAŢII  pentru candidaţii de ETNICI ROMÂNI DE PRETUTINDENI

REGULAMENT ADMITERE 2017

 

* Fişa de înscriere * Opţiunea candidatului * Model scrisoare de motivaţie

 

CALENDARUL ADMITERII - NIVEL LICENȚĂ - 2017

SESIUNEA IULIE 2017

Preînscrierea candidaţilor

Prin poştă*

1 iulie 2017

 

Personal

1 iulie 2017

 

Înscrierea candidaţilor

Prin poştă*

01.03 – 05.07 2017

 

Personal

17–22 iulie 2017
luni-vineri: 9–15
sâmbătă: 9–12

 

 

Anunţarea rezultatelor după prima
fază a concursului de admitere

La sediul facultăţii

24 iulie 2017

 

Pe internet**

24 iulie 2017

 

 

Confirmarea locului obţinut după
prima fază a concursului de
admitere

Personal,
la sediul facultăţii

24 iulie–26 iulie 2017

 

 

Depunerea cererilor de
redistribuire

La sediul facultăţii

24 iulie–26 iulie 2017

 

 

Anunţarea rezultatelor după
redistribuire

La sediul facultăţii

27 iulie 2017

 

Pe internet**

27 iulie 2017

 

 

Confirmarea locului obţinut după redistribuire

Personal,
la sediul facultăţii

27 iulie–28 iulie 2017

 

 

 

Depunerea la Rectorat a listelor finale cu candidaţii admişi la secţiile facultăţii

31 iulie 2017

 

 

Dacă rămân locuri neconfirmate, se organizează un NOU concurs de admitere - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

 

Înscrierea candidaților

Personal,
la sediul facultăţii

6–9 septembrie 2017
luni-vineri: 9–15
sâmbătă: 9–12

 

 

Anunţarea rezultatelor concursului
de admitere

La sediul facultăţii

11 septembrie 2017

 

Pe internet**

11 septembrie 2017

 

 

Confirmarea locului obţinut la
sesiunea din septembrie 2017

Personal,
la sediul facultăţii

11 – 15 septembrie 2017

 

 

Depunerea la Rectorat a listelor finale cu candidaţii admişi la
secţiile facultăţii

18 septembrie 2017

*Data poștei
**
http://socasis.ubbcluj.ro

 

 

 


CIFRE DE ȘCOLARIZARE APROBATE

Învățământ de zi - 3 ani

Specializarea

Linia de studiu

Buget

Taxă

Domeniul Sociologie

Sociologie

Română

60

63

Locuri pt etnici Republica Moldova

2

-

Maghiară

7

23

Resurse Umane

Română

72

53

Maghiară

15

15

Antropologie

Română

24

26

Maghiară

8

17

Domeniul Asistență Socială

Asistență socială

Română

88

55

Locuri pt etnici Republica Moldova

2

-

Locuri pt. Romi

* Rectorat

-

Locuri pt persoane cu dizabilități senzoriale sau motorii, sau proveniți din Case de Copii / Centre de plasament

5

-

Maghiară

12

23

Locuri pt. Romi

* Rectorat

-

Locuri pt persoane cu dizabilități senzoriale sau motorii, sau proveniți din Case de Copii / Centre de plasament

-

-

 

La învățământul deschis la distanță, durata studiilor este de 3 ani, iar numărul locurilor propuse pentru admiterea 2017, este de:

Specializarea

Limba/Linia

Buget

Taxă

Domeniul Asistență Socială

Asistență socială

Română

125

Maghiară

30

 

N O U   !

Incepând cu anul universitar 2017-2018, studenții de la învățământul la distanță, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, vor putea primi burse; studenților înmatriculați în anul I de studiu, bursele, pe semestru întâi, se vor acorda pe baza mediei de admitere.

 

Avantajele sistemului de învăţământ deschis la distanţă: AICI ...

 


REGULAMENTUL DE ADMITERE

 

0. ORGANIZAREA ADMITERII PE DOMENII, SPECIALIZĂRI ŞI LINII DE STUDIU

La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială admiterea se organizează pe 4 specializări din două domenii : Sociologie şi Asistenţă Socială. Pentru fiecare domeniu există două linii de studiu : română şi maghiară. În cadrul domeniului Sociologie sunt trei specializări şi anume : Antropologie, Resurse Umane, Sociologie, iar în cadrul domeniului Asistenţă Socială este o singură specializare : Asistenţă Socială. Toate aceste specializări există atât la linia română de studiu cât şi la linia maghiară de studiu.

În cadrul celor 4 specializări există locuri finanțate de la bugetul de stat separate pentru candidaţii de etnie romă - pe universitate (în jur de 60) şi la specializarea Asistență socială (în jur de 5 locuri) pentru persoanele cu handicap senzorial sau motor şi pentru candidaţii proveniţi din Casele de Copii sau din plasament familial.

La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială admiterea este comună pentru ambele domenii, dar separat pe linii de studiu, candidatul are o singură fişă de înscriere, numită fișă de admitere şi plăteşte o singură taxă de procesare şi de înscriere. Pe formularul intitulat «Fișa de admitere», scos din programul de înscriere, sunt trecute datele personale ale candidatului, mediile necesare pt. calcularea mediei de admitere și opţiunile în ordinea dorită de candidat.

 

I. ÎNSCRIEREA

Pot candida la admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, cetăţeni ai României. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile abilitate. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Candidaţii vor face, înainte de a veni să se înscrie PERSONAL, o preîncriere pe site-ul facultății – socasis.ubbcluj.ro la Admitere – Preînscrire online.   Preinscrierea online se poate face fie acasă, fie la sediul facultății – cam. 3. Candidații se pot preinscrie la toate specializările, dar la o singură linie de studiu. Înscrierea efectivă va avea loc în perioada 17-22 iulie 2017 și se  face personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului sau de către o altă persoană (în numele candidatului) pe bază de procură.

Candidatul trebuie să aibă dovada plăţii taxei de admitere, care este formată din : taxă de procesare şi taxă de înscriere. Taxa de procesare este de 30 RON, iar taxa de înscriere este de 100 RON, şi se achită direct la sediul facultăţii Birou Taxe, parter cam.2 sau se poate achita prin mandat poştal (la orice oficiu poştal din ţară) în contul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, cu menţiunea Admitere Fac. Sociologie. Taxa de procesare este obligatorie şi nereturnabilă. Sunt scutiţi de taxa de înscriere (100 RON) următoarele categorii de candidaţi: copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, a Bibliotecii Centrale Universitare Cluj, a Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, candidaţii cu handicap senzorial/locomotor. Sunt scutiţi de ambele taxe : orfanii de ambii părinţi şi copiii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial.

Candidatul scutit de plata taxei de admitere trebuie să facă dovada scutirii, ataşând formularului de înscriere actele corespunzătoare (adeverinţă în original sau copie xerox a actului ce dovedeşte faptul că solicitantul este orfan de ambii părinţi etc.). De taxa de procesare sunt scutiţi NUMAI următoarele categorii de candidaţi : orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi de la casa de copii sau din plasament familial.

Perioada de înscriere prin poştă este până la 1 iulie 2017 (data poştei); după această dată înscrierile se pot face numai direct la sediul facultăţii, nu mai târziu de 22 iulie 2017.

Nu se organizează înscrieri după data legal stabilită de fiecare facultate. La înscriere candidatul este obligat să declare dacă s-a mai înscris la o altă facultate/specializare la Universitatea Babeş-Bolyai sau la o altă instituţie de învăţământ superior.

Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a romilor (semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Rectorat conform solicitării candidaţilor la înscriere.

Înscrierea, admiterea, înmatricularea candidaţilor cetăţeni străini din Uniunea Europeană sau din ţările terţe UE, respectiv candidaţilor etnici români din alte ţări şi a candidaţilor din Republica Moldova se desfăşoară conform dispoziţiilor M.E.N.

Facultatea dă un număr de înregistrare fiecărui formular însoţit de dovada plăţii taxei de procesare şi taxei de admitere.

Candidaţii care sunt scutiţi de taxa de înscriere (indiferent de care) sunt obligaţi să depună actul doveditor în original şi să completeze o declaraţie pe proprie răspundere, că utilizează acest drept numai la această înscriere şi la o singură instituţie de învăţământ superior de stat

 

II. CRITERIUL DE SELECŢIE

A. Pentru locurile subvenţionate de la bugetul de stat, cu taxă şi la învăţământul de la distanţă (locuri cu taxă)

La facultatea noastră admiterea este comună, pentru toate specializările, iar criteriile de admitere sunt următoarele:

CRITERII DE ADMITERE:
1. Media generală de BAC – 100% din media finală de admitere
2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va primi calificativul „admis” sau „respins”

CRITERII DE SELECŢIE PENTRU LICENŢIATI:
1) Media examenului de licenţă – 100% din media finală de admitere
2) Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul  „admis” sau „respins”

CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE DE ADMITERE:
1) Notele de la 2 probe de bacalaureat din următoarea listă: Matematică, Informatică,  Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie, Logică, Lb şi literatura română, Lb şi literatura maghiară, Lb. Engleză, Lb. Franceză, Lb.germană, Istorie, Pedagogie, la alegerea candidatului.

NOTĂ : A) Candidaţii care au obţinut în ultimii 4 ani premiile I,II,III, la faza internaţională a Olimpiadelor şcolare:
1. Media de admitere 10,00 
2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul  „admis” sau „respins”

B) Candidaţii care au obţinut în ultimii 4 ani premiile I,II,III, la faza naţională a Olimpiadelor şcolare la următoarele discipline : Matematică, Informatică,  Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie, Logică, Lb şi literatura română, Lb şi literatura maghiară, Lb. Engleză, Lb. Franceză, Lb.germană, Istorie, Pedagogie.
1. Media generală de BAC -25% şi nota 10,00 – 75%
2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul  „admis” sau „respins”

C)Candidaţii care în ultimii 4 ani, au participat la faza naţională a Olimpiadelor şcolare la disciplinele menţionate mai sus vor avea media de admitere :
1. Media generală de BAC -50% şi nota 10,00 – 50%
2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul  „admis” sau „respins”

D) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ADMITEREA LA ANTROPOLOGIE – LINIA ROMÂNĂ

Facultatea organizează Concursul de Antropologie „Ion Aluaş” care realizează preselecția candidaților pentru specializarea Antropologie prin probe relevante acestei specializări, ce se desfășoară anterior admiterii și, pentru cei care participă la concurs, înlocuiesc probele admiterii pentru anul în curs. Regulamentul concursului este prezentat în Anexa 1.

Candidaţii care au obţinut cel puţin nota 8 la Concursul de Antropologie „Ion Aluaş” organizat în 2017 au prioritate în ocuparea locurilor bugetate la Antropologie – linia română faţă de candidaţii care se prezintă la sesiunea de admitere din 2017.

La sesiunea de admitere se pot înscrie şi candidaţi care nu au participat la Concursul de Antropologie „Ion Aluaş”, în cazul lor criteriile de admitere fiind cele prezentate mai sus.

E) Candidații care au obținut Premiul I la Concursul de Sociologie şi Antropologie organizat de facultate în anul 2016 vor avea media de admitere pentru specializarea Sociologie sau Antropologie, aleasă la câștigarea concursului, calculată astfel: 
1. Media de admitere: 10,00
2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

F) Candidații care au obținut Premiul II sau III la Concursul de Sociologie şi Antropologie organizat în anul 2016 vor avea media de admitere pentru specializarea Sociologie sau Antropologie calculată astfel: 
1. Media generală de BAC -50% şi nota 10,00 – 50%
2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau „respins”

Pentru domeniul Asistență Socială:

Candidații care au participat la un concurs pe tema voluntariatului în domeniul psiho-social, denumit „Olimpiada Voluntarilor”, organizat de facultatea noastră, vor avea următoarele facilități:

G) Candidaţii care au obţinut premiile I,II,III la acest concurs vor avea :
1. Media de admitere : 10,00
2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul  „admis” sau „respins”

H) Candidaţii care au obținut Mențiune la acest concurs vor avea media de admitere :
1. Media generală de BAC -50% şi nota 10,00 – 50%
2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul  „admis” sau „respins”

 

I) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ADMITEREA LA SOCIOLOGIE ȘI ANTROPOLOGIE – LINIA MAGHIARĂ

- Candidații care au obținut Premiul I, Premiul II sau Premiul III la Concursul Jozsef Venczel sunt declarați admiși la specializarea Sociologie și  Antropologie (limba maghiară) cu nota de admitere 10 (zece) la sesiunea admiterii din anul în curs, cu condiția să confirme locul obținut prin Concurs în perioada de înscriere prin prezentarea diplomei de Bacalaureat, completarea formularelor de înscriere și plata taxei de admitere

- Participanții care au obținut cel puțin nota 8 (opt) la concurs sunt declarați admiși la specializarea Sociologie și Antropologie (limba maghiară), în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să confirme locul obținut prin concurs în perioada de înscriere prin prezentarea diplomei de Bacalaureat, completarea formularelor de înscriere și plata taxei de admitere. Nota de admitere a participanților menționați va fi nota obținută la concurs sau, în cazul în care media de la Bacalaureat (proba întâi la Admitere, vezi http://socasis.ubbcluj.ro) este mai mare, se va lua în considerare aceasta, spre avantajul candidatului.

- Premianții concursului și participanții care au obținut cel puțin nota 8 (opt) la concurs și au confirmat locul obținut conform art. de mai sus au prioritate pentru locurile bugetate ale specializării Sociologie și Antropologie (limba maghiară față de candidații la admitere care nu au participat la concurs.

 

Menţiuni : 1) Pentru dovedirea acestor calităţi, candidaţii vor prezenta  la înscriere o copie xerox a diplomei cu premiul obţinut sau după caz, o adeverinţă eliberată de Inspectoratul Şcolar Judeţean, care dovedeşte participarea la faza naţională a Olimpiadei Şcolare la o disciplină menţionată mai sus.

2) Pentru înscrierea pe locurile speciale , candidaţii vor prezenta la înscriere după caz:

- Adeverinţă care atestă naţionalitatea de ROM, eliberată de un partid al romilor sau o organizaţie a romilor

- Adeverinţă că provin din Casa de Copii sau din plasament familial

- Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap senzorial sau locomotor eliberată de Comisia Judeţeană de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap Adulţi și o adeverință medicală în care să fie specificat DIAGNOSTICUL.

 

Conform Ordinului Ministrului nr. 3404/07.03.2006, candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, beneficiază de dreptul de a urma, fără taxe de şcolarizare, la buget, cursurile a două facultăţi în instituţii de învăţământ superior de stat.

 

III. REZULTATUL ADMITERII (PRIMA FAZĂ)

În vederea sortării candidaţilor pe liste de admişi, ei vor fi ordonaţi în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

După terminarea sortării se va obţine un prim rezultat al admiterii: listele cu candidaţii declaraţi admişi la fiecare specializare. Ele vor fi afişate la sediul facultăţii, în data de 24 iulie 2017 şi vor putea fi consultate şi pe site-ul facultăţii. (http:/socasis.ubbcluj.ro).

 

IV. CONFIRMAREA LOCULUI OBŢINUT PRIN CONCURS

În perioada 24 iulie–26 iulie 2017 se operează confirmarea locului obţinut în prima fază a concursului de admitere. Confirmarea locului obţinut prin concurs se face personal de către cel în cauză şi constă din:

a) depunerea dosarului cu acte;

b) plata primei rate a taxei de şcolarizare (pentru loc cu taxă).- 625 RON

La confirmarea locului, candidatul admis va depune următoarele acte:

Pentru loc bugetat : Diploma de bacalareat şi foaia matricolă în original.

Pentru loc cu taxă : copie xerox de pe diploma de Bac și foaia matricolă

– Diploma de participare sau de premiu (în original) pentru participanţii şi premianţii la faza naţională a Olimpiadelor şcolare;

– Certificatul de naştere (în copie xerox);

– Adeverinţă medicală tip (în original);cu menţiunea apt pentru facultate.

- Două fotografii color 3x4cm;

Buletin/Carte de identitate (în copie xerox) sau pașaport

– Diploma de licenţă (în copie xerox) pentru licenţiaţi;

– Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare).

Cu această ocazie se verifică exactitatea datelor din formularul de înscriere, iar dacă se descoperă o inexactitate, candidatul pierde locul obţinut.

OUG 41/2016 elimină cerința depunerii copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana desemnată din cadrul fiecărei facultăți.

 

V. REDISTRIBUIREA (FAZA A DOUA)

Candidaţii nereuşiţi sau care nu confirmă locul obţinut prin concurs pot participa la faza următoare a concursului de admitere, completând la sediul facultăţii o cerere (CERERE DE REDISTRIBUIRE) până la data 26 iulie 2017. Opţiunile din această cerere pot să difere faţă de opţiunile din formularul de înscriere.

După terminarea perioadei de primire a cererilor de redistribuire (26 iulie 2017) se trece la procesarea acestora şi la sortarea candidaţilor pe locurile rămase disponibile după confirmarea locurilor şi examinarea dosarelor cu acte. Regulile de sortare şi de afişare a rezultatelor acestei faze sunt identice cu cele de la prima fază (punctul III.). În data de 27 iulie 2017 se vor afişa rezultatele după redistribuire la avizierul facultăţii şi pe site-ul facultăţii.Candidaţii admişi trebuie să confirme locul obţinut prin concurs, în modul descris la punctul I. Perioada confirmărilor se încheie la 28 iulie 2017, data terminării concursului de admitere.

 

VI. CONCURS NOU PENTRU LOCURILE NEOCUPATE

Dacă după 28 iulie 2017 au rămas locuri neocupate, se organizează un nou concurs, deschis pentru orice candidat. Înscrierea se face direct la sediul facultăţii (completarea formularului de înscriere – fip.doc, a formularului cu opţiunile candidatului – op.doc, achitarea taxelor de procesare şi de admitere), între 6 septembrie – 9 septembrie 2017. Rezultatele acestui concurs se afişează la sediul facultăţii  în 11 septembrie 2017, confirmarea locurilor putându-se face până în 15 septembrie 2017.

 

VII. DISPOZIŢII FINALE

Listele finale cu candidaţii admişi şi confirmaţi pentru anul universitar 2017-2018 se depun la Rectoratul Universităţii în data de 18 septembrie 2017, dată după care nu se mai admit modificări. Aceste liste constituie actul de bază pe care se va opera înmatricularea.

Nu se admite trecerea unui candidat admis de la o linie de studiu la alta.

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE

OPȚIUNEA CANDIDATULUI

MODEL SCRISOARE DE MOTIVAŢIE

 Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 08:35