S1: Economie socială şi asistenţă socială

InfoTitularTematicaBibliografieEvaluareObiective

Număr de credite: 8
Cod: AME8010
Predare: curs 2h, seminar 2h
Limba de predare: engleză
Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Asistenţă socială şi economie socială

conf. univ. dr. Adina Rebeleanu
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Universitatea Babeş-Bolyai

Curs

1. Aspecte teoretice în domeniul asistenţei sociale; misune, scop, obiective, nivele de intervenţie. Exemplificări
2. Sistemul naţional de asistenţă socială; servicii sociale integrate. Exemplificări
2.Integrarea unor discipline economice şi formularea punctelor de conexiune între cele două domenii, asistenţa socială şi economia;
3.Perspective în conceptualizarea economiei sociale; principiile şi valorile economiei sociale
4. Conceptualizări vulnerabilitate, persoane vulnerabile, incluziune socială, excludere socială
5.Dezvoltarea economiei sociale în mediul social-politic; exemple din ţări UE
6.Evoluţia şi afirmarea economiei sociale ca nouă disciplină/perspectivă şi domeniu profesional. Competenţe profesionale în economia socială.
7.Limbaje de specialitate în domeniile asistenţei sociale şi ale economiei sociale
8. Voluntariat, sector nonprofit, relaţia cu asistenţa socială şi economia socială
9-10. Entităţi de economie socială. Exemplificări şi studii de caz în context european şi naţional.
11. Antreprenoriatul social. Roluri în instituţiile de asistenţă socială
12. Management şi marketing în practica organizaţiilor sociale şi nonprofit
13. Modele de bună practică în proiecte de economie socială derulate în context naţional
14. Recapitulare

 

 

Seminar

 

Teme aferente seminariilor:

 1. Săptămâna 5. Argumentarea vulnerabilităţii pentru una dintre categoriile de populaţie incluse în sintagma „populaţii vulnerabile” utilizată în legea cadru a asistenţei sociale şi în proiectul de lege privind economia socială
 2. Săptămâna 7. Responsabilitate socială corporatistă – prezentarea şi realizarea unui studiu de caz
 3. Săptămâna 9. Discutarea datelor privitoare la întreprinderile de economie socială înregistrate în registre oficiale aferente

 

Bibliografie obligatorie:

Cace, S. 2010, Economia socială în România. Două profiluri regionale, Expert, Bucureşti
Cace, S.2010, Economia socială în Europa, Expert, Bucureşti
Cotoi, C. Mateescu, O. 2013, Economie socială, bunuri şi proprietăţi comune în România, Polirom Evans, S. et al. (2007), Generating Social Capital? The Social Economy and Local Economic Development, in European Urban and Regional Studies 14(1).
Greffe, X. (2007), Social economy building inclusive economies, OECD
Gonzales, V. (2007), Globalization, Welfare Reform and the Social Economy: Developing an Alternative Approach to Analyzing Social Welfare Systems in the Post-Industrial Era, Journal of Sociology & Social Welfare, June 2007, volume XXXIV, number 2
Harris, T. (1999), International Fund Raising for Not-for-profits, NY: John Wiley&Sons, Inc.
Lambru, M. 2013, Organizaţiile de ajutor reciproc, Polirom, Iaşi
Larionescu, M. 2013, Economia socială şi cooperaţia în România, Polirom, Iaşi
Petrescu, C. 2013, Economia socială în contextul dezvoltării locale, Polirom, Iaşi
Rebeleanu A., Popescu L. (2016). Development of social economy in Romania, in Fabian G., Toldi A. (etd) The changing faces of social economy across Europe: a perspective from 7 countries, Debrecen University Press, 167-197Roth, M., A. Rebeleanu (2007), Asistenta sociala. Cadru conceptual si aplicatii practice, Cluj: PUC
Vlăsceanu, M. 2010, Economie socială şi antreprenoriat, Iaşi: Polirom (Partea I, pp 17-78 şi Partea III, pp. 139-203).

Revista de Economie socială
Revista de Asistenţă Socială
Journal of Community Positive Practices, Nr.3/2011
Bibliografie facultativă:

Cace, S. 2010,  Cele mai bune practici în sectorul economiei sociale în Grecia şi în alte state ale Uniunii Europene, Expert, Bucureşti
Hausner, G-P, (2008), The Social Economy in Poland: Achievements, Barriers to Growth,and Potential in Light of Research Results, Foundation for Social and Economic Initiatives.
Guvernul României, CADI, ACRR, UNDP, 2012, Social economy and roma communities – challenges and opportunities, Bucureşti
Petrescu, C.. 2013, Cooperativele din România. Actori ai dezvoltării socio-economice, Polirom, Iaşi
Petrescu, C. 2013, Organizaţiile colective ale proprietarilor de terenuri agricole şi forestiere. Profil, evoluţie, tendinţe, Polirom, IaşiRebeleanu A., 2013, “The present and importance of social economy in ensuring the equity of the access to health services, Revista de economie sociala, vol. III nr.1, 2013, p.100-119Vlăduţ M., Seprodi L. 2013, „Antreprenoriatul – soluţie disponibilă şi fezabilă pentru creşterea motivaţiei şi satisfacţiei în muncă a asistenţilor sociali”, în Revista de economie sociala, vol. III nr.5, 2013, p.78-122

 

Resurse legislative:

Legea 292/2011 privind asistenţa socială
Proiectul de lege privind economia socială
Social Package Investment, 2013  http://www.easpd.eu/en/content/social-investment-package
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European and Social Commitee and the Committee of the Regions, 2011, Social Business Initiative, Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation, SEC (2011) 1278
COM(2007) 725 (Comunicarea Comisiei “Servicii de interes general, inclusiv servicii sociale de inters general: un nou angajament european”
Recomandarea Consiliului Europei 224 (2007)“Asigurarea continuităţii teritoriale a serviciilor sociale în zonele rurale”
Com (2010)2020 (Comunicarea Comisiei “Europa 2020: o strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”)
Raport bienal privind serviciile sociale de interes general (SEC(2008)2179 şi SEC(2010)1284)
Recomandarea Comisiei din 3 oct 2008 privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piaţa muncii (COM(2008)5737)
Raportul “Un cadru european de calitate pe bază voluntară pentru serviciile sociale” (Comitetul de protecţie socială 2010)
Raportul Comisiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Parlamentul European cu privire la viitorul serviciilor sociale de interes general (2009/2222(INI) (raportul De Rossa)
EC Communication, Modernising social protection for greater social justice and economic cohesion: taking forward the active inclusion of people furthest from the labour market, 2007

 

CURS

 

Metode de evaluare

 • 60% evaluarea finală: scris (20%) + susţinere orală a proiectului (40%)

Criterii de evaluare:

Prezentarea unui eseu final conform următoarei structuri:  Titlu, Introducere: motivarea temei/opţiunii tematice, Perspective teoretice în analiza economiei sociale: definiţii, relaţia economia de piaţă-incluziunea socială, teorii (explicaţii sociologice şi economice) privind sectorul cel de-al treilea sector/nonguvernamental/nonprofit. Relaţia cu asistenţa socială, O componentă reprezentativă a economiei sociale în România: asociaţii şi fundaţii, cooperaţia, întreprinderi sociale, întreprinderi familiale s.a.  Se va prezenta una din componente, la alegere. Se va include şi comparaţia cu situaţia dintr-o altă ţară membră UE. Studiu de caz: o entitate/proiect de economie socială. Se va urmări măsura în care sunt satisfăcute principiile economiei sociale, cu date/detalii concrete. Bibliografie . Lista va include numai textele citate în lucrare. Minimum 5 lucrări.

Lungime: 8-10 pagini pt. eseu individual, 16-18 pentru eseu de grup (2 persoane), 23-25 pagini pentru eseu de grup (3 persoane).

 

SEMINAR

 

Metode de evaluare

 • 40% – Evaluarea continua a activităţii studentului în cadrul cursului (rezolvarea  temelor oferite pe parcurs)

Criterii de evaluare

Teme oferite pe parcurs:

1. Argumentarea vulnerabilităţii pentru una dintre categoriile de populaţie incluse în sintagma „populaţii vulnerabile” utilizată în legea cadru a asistenţei sociale şi în proiectul de lege privind economia socială
2. Responsabilitate socială corporatistă – prezentarea şi realizarea unui studiu de caz
3. Discutarea datelor privitoare la intreprinderile de economie socială înregistrate în registre oficiale aferente

 

Obiective generale

 • Studierea raportului dintre asistenţa socială şi economia socială, formarea competenţelor în economie socială şi în metodologia asistenţei sociale.

Obiective specifice

La sfârşitul acestui curs studentul trebuie să:

 1. Să poată operaţionaliza conceptul de economie socială, să înţeleagă principiile economiei sociale şi diversele structuri de economie socială ce pot funcţiona în context european şi naţional
 2. Să conştientizeze rolul economiei sociale în contextul măsurilor integrate de asistenţă şi incluziune socială
 3. Să devină un consumator a literaturii profesionale din domeniul economiei sociale
 4. Să devină un producător critic de literatură profesională în domeniul economiei socială.
 5. Să fie pregătit pentru a gândi critic, mai ales cand vine vorba despre producerea, analiza si interpretarea datelor relevante pentru practica asistenţei sociale şi integrarea socială a persoanelor vulnerabile.