Facultate
Caută
Close this search box.

Sociologia comunicării și mass media

Informații utile

Număr de credite: 7

Cod: ALR1602

Predare: curs 2h, seminar 2h

Limba de predare: Română

Tip: curs principal, semestrul 6, licență, Sociologie, Resurse umane

Curs

1. Introducere în tematica disciplinei. Prezentarea tematicii și a obiectivelor.Prezentarea resurselor bibliografice, a cerinţelor privind activităţile studenţilor în timpul semestrului şi a criteriilor de evaluare. Circumscrieri paradigmatice ale comunicării. 

2. Comunicarea umană - definitie si clarificari conceptuale. Aspectele definitorii ale comunicării sociale. Limitele paradigmelor mecaniciste. Specificul abordărilor semiotice. Comunicarea ca ritual. Elementele interacţiunii comunicaţionale: participanţi, mijloace, conţinuturi.

3. Tipuri de comunicare. Criterii şi dimensiuni relevante. Participanţi, limbaje şi coduri, situaţii, contexte, domenii de utilizare. Tipologii ale mass-media. Noile media, internetul și redefinirea mediilor tradiționale.

4. Comunicarea non-verbală. Limbaje nonverbale și caracteristicile comunicării non-verbale. Paralimbajul şi limbajele corporale. Proxemica. Artefactele. Limbajul timpului.

5. Funcţiile comunicării. Modelul lui Jakobson. Funcţii instrumentale versus funcţii persuasive. Cerinţe şi roluri asociate interacţiunilor comunicaţionale: nevoi indentitare, nevoi sociale. Mizele comunicării conform teoriei proceselor comunicaţionale. Funcțiile comunicării de masă

6. Comunicarea ca proces de influență. Tipuri de abordări. Factori ce determină influența. Tipuri de efecte. Efectele mass-media.

7. Comunicarea politică. Actorii comunicaţionali: organizaţiile politice, mass media, publicul. Publicitatea politică, comunicarea politică de partid. Activităţi de relaţii publice specifice comunicării politice: managementul media, managementul imaginii, managementul informaţiilor, comunicarea internă. Studiu de caz.

8. Campanii comunicaţionale. Atribute definitorii. Obiectivele campaniilor de comunicare. Factori care influenţează eficienţa unei campanii comunicaţionale. Prezentarea unui studiu de caz

9. Comunicarea socială şi mizele ei. Atribute definitorii. Tipuri de comunicare publicitară. Roluri și funcții. Strategii persuasive. Metode şi tehnici de analiză a comunicării publicitare:analiza imaginilor publicitare; cercetarea evaluativă: memorabilitatea, persuasivitatea, teste comunicaţionale.

10. Cultura media, politică şi ideologie. Şcoala de la Frankfurt. Studiile culturale britanice. Ideologia şi cultura media. Lectura politică a produselor media: filmul de ficţiune, ştirile.

11. Comunicarea – instanță structurantă a spațiului social: audiența. Definiții și tipuri; obiectivele cercetărilor publicului. Abordări structurale, behavioriste şi socioculturale în cercetarea audienţei. Audienţa definită de instanţele media şi de conţinuturile acestora. Dimensiunea spaţială şi temporală a circumscrierii audienţei. Noile media şi influenţa acestora asupra redefinirii audienţei

12. Metode de cercetare a comunicării și mass-media. Elemente specifice cercetărilor comunicaționale. Abordări cantitative și calitative. Analiza conținuturilor vizualeSeminar

1. Introducere. Tematică și obiective. Resurse și bibliografie. Evaluare

2. Comunicarea umană - definitie si clarificari conceptuale. Aspectele definitorii ale comunicării sociale. Modele teoretice majore ale comunicării: modelul liniar, modelul producerii și schimbului de semnificații, modelul socio-cultural. Exerciții de identificare a unor probleme de comunicare, a asumpțiilor despre ce înseamnă și cum funcționează comunicarea, conținute în diverse texte și imagini din mass-media și din new-media.

3. Tipuri de comunicare. Criterii şi dimensiuni relevante. Participanţi, limbaje şi coduri, situaţii, contexte, domenii de utilizare. Caracteristicile comunicării competente. Tipologii ale mass-media. Noile media, internetul și reconfigurarea comunicării de masă.

4. Limbajele non-verbale. Caracteristicile comunicării non-verbale; complementaritatea verbal-nonverbal; tipuri de comunicare non-verbală. Analiza unor situaţii de interacţiune comunicaţională nonverbală.

5. Comunicarea ca proces de influență. Efectele mass-media. Impactul social al CMC, noilor media si internetului. Determinism tehnologic si constructivism social.

6. Comunicarea publicitară. Tipuri de comunicare publicitară. Rolurile şi funcţiile publicităţii. Strategii persuasive utilizate în comunicarea publicitară. Metode şi tehnici de analiză a comunicării publicitare. Campanii de comunicare

7. Ideologia și cultura media. Analiză, interpretare și comentariu critic al conținuturilor ideologice din mass-media. Vizionare film

8. Metode de cercetare a comunicării și mass-media. Abordări cantitative și calitative. Analiza conținuturilor vizuale.Aplicații în contexte sectoriale: comunicarea și cultura corporatistă; reprezentări de gen în mass-media și new media

9. Prezentarea proiectelor de cercetare


Bibliografie obligatorie:

Dan Chiribucă, Communication:theories, frameworks and processes, Eikon, 2013

Manuel Castells, Communication power, Oxford University Press, 2009

John Fiske, Introducere în ştiinţele comunicării, Polirom, 2003

Alex Muchielli, Arta de a comunica, Polirom, 2005

Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, PublicAffairs New York, 2019

Robert S. Fotner, P. Mark Fackler, The Handbook of Media and Mass Communication Theory, Willey Blackwell, 2014

Denis McQuail, Mass Communication Theory, Sage, 2010

Curs

10% - Intervenții și comentarii pe baza unor lecturi, referate, proiecte, analize personale

50% - Examen scris


Seminar

10% - Calitatea prezentărilor și a intervențiilor realizate

30% - Prezentarea unui proiect de cercetare


Obiectivul general al disciplinei: Familiarizarea studenţilor cu principalele paradigme utilizate la ora actuală în analiza comunicării, a comunicării de masă și mass media


Obiectivele specifice: Dezvoltarea capacității de a utiliza concepte, teorii, paradigme și metodologii specifice disciplinei în contexte aplicate.

Dezvoltarea capacității de a analiza și evalua strategii și procese de comunicare ce au loc în mediul social real

Dezvoltarea capacității  de a elabora proiecte de cercetare și intervenție în domeniul comunicării și mass-media

Titular curs

Seminar

Program

Acest curs se studiază în următoarele programe:

Navigare rapidă

Discipline similare

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială