Facultate
Caută
Close this search box.

Examen de licenţă – sociologie

Ghidul pentru înscrierea la examenul de licență – sesiunea februarie 2024

Tematica

 

1. Teorii sociologice moderne: paradigme, perspective, autori şi lucrări reprezentative. Exemplificarea modului în care aceste teorii pot fi folosite pentru cercetări sociologice proprii. Autori de referință: Max Weber, Karl Marx, Emile Durkheim, Georg Simmel, Alfred Schutz, Robert Merton etc.

2. Teorii sociologice contemporane: paradigme, perspective, autori şi lucrări reprezentative. Exemplificarea modului în care aceste teorii pot fi folosite pentru cercetări sociologice proprii. Autori de referință: C.Wright Mills, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, Erving Goffman, Peter Berger, Thomas Luckman, George Ritzer, Anthony Giddens, Loic Wacquant etc.

3. Etapele cercetării sociologice: delimitarea temei de cercetare şi a perspectivei teoretice, stabilirea obiectivelor/interogaţiilor de cercetare şi a ipotezelor, operaţionalizarea conceptelor, alegerea metodelor şi a tehnicilor adecvate obiectivelor cercetării. Exemplificarea proiectării/planificării unei cercetări sociologice proprii.

4. Metodologia cercetării sociologice: metode calitative versus metode cantitative, problema eşantionării şi a reprezentativităţii eşantionului, instrumente de culegere a datelor, problema validităţii şi a fidelităţii, surse de eroare în culegerea şi interpretarea datelor, etica cercetării, prezentarea rezultatelor cercetării. Exemplificarea metodologiei alese pentru o cercetare sociologică proprie.

Bibliografie minimă:  

Babbie, Earl (2010). Practica cercetării sociale. Iași: Polirom.
Bauman, Zygmunt şi May, Tim. (2008). Gândirea sociologică. Bucureşti: Humanitas.
Berger, Peter L. şi Luckmann, Thomas (2008). Construirea socială a realităţii. Bucureşti: Ed.Art.
Chelcea, Septimiu (2001). Metodologia cercetării sociologice. Bucureşti: Editura Economică.
Giddens, Anthony (2004). Sociologia. Bucureşti: Ed. All.
Iluţ, Petru. 1997. Abordarea calitativă a socioumanului. Iaşi: Editura Polirom.
Rotariu, Traian şi Iluţ, Petru (coord.) (1996). Sociologia. Cluj-Napoca: Mesagerul
Rotariu, Traian și Iluț, Petru (2006). Ancheta sociologică și sondajul de opinie. Teorie și practică. Iași: Polirom.
Singly, Francois; Blanchet, Alain; Gotman, Anne şi Kaufmann, Jean-Claude. 1998. Ancheta şi metodele ei: chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv. Iaşi: Polirom.
Vlăsceanu, Lazăr (coord.) (2011). Sociologia. Iaşi: Polirom. Doar Cap. 6 – Gen si societate (L.Grunberg).

I. Teorii sociologice si antropologice

 1. Sociologia ca stiinta, intre explicativ si interpretativ.
 2. Antropologia socio-culturală – aspecte generale: transformări ale obiectului de cercetare: de la omul “primitiv” la diferența culturală. Ramuri și subramuri ale antropologiei generale.
 3. Principalele curente teoretice ale antropologiei: evoluționismul social, difuzionismul, particularismul istoric american, funcționalismul britanic, structuralismul, materialismul cultural, ecologismul cultural, antropologia simbolică și interpretativă.
 4. Individ, grup, societate.
 5. Socializare, familie, educație.
 6. Stratificare, inegalitate si mobilitate
 7. Tabuul incestului, căsătoria, familia, grupul de descendență; rudenie și organizare socială: lineajul, clanul, fratria.
 8. Organizarea politică a societăților arhaice: banda, tribul, șeferia, statul.
 9. Ritual, mit, magie, totemism, religie.

Bibliografie minimă:  

Babbie, Earl (2010). Practica cercetării sociale. Iași: Polirom.
Bauman, Zygmunt şi May, Tim. (2008). Gândirea sociologică. Bucureşti: Humanitas.
Berger, Peter L. şi Luckmann, Thomas (2008). Construirea socială a realităţii. Bucureşti: Ed.Art.
Chelcea, Septimiu (2001). Metodologia cercetării sociologice. Bucureşti: Editura Economică.
Giddens, Anthony (2004). Sociologia. Bucureşti: Ed. All.
Iluţ, Petru. 1997. Abordarea calitativă a socioumanului. Iaşi: Editura Polirom.
Rotariu, Traian şi Iluţ, Petru (coord.) (1996). Sociologia. Cluj-Napoca: Mesagerul
Rotariu, Traian și Iluț, Petru (2006). Ancheta sociologică și sondajul de opinie. Teorie și practică. Iași: Polirom.
Singly, Francois; Blanchet, Alain; Gotman, Anne şi Kaufmann, Jean-Claude. 1998. Ancheta şi metodele ei: chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv. Iaşi: Polirom.
Vlăsceanu, Lazăr (coord.) (2011). Sociologia. Iaşi: Polirom. Doar Cap. 6 – Gen si societate (L.Grunberg).

Ghid de licenţă

Barem

Baremul de evaluare al prezentării şi susţinerii lucrării de licenţă în domeniul sociologiei, linia română – proba a doua a examenului de licenţă specializările: sociologie, antropologie, resurse umane

În baza Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel
licență și master, completat și republicat în baza Hotărârea Senatului UBB nr. 152 din 11.12.2022,
Secțiunea D – Evaluarea, anume:
“Art. 15. Media fiecărei probe a examenului de licență/diplomă, precum și media examenului de
disertație, se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de membrii comisiei de
examen și se determină cu două zecimale, fără rotunjire. Notele acordate de membrii comisiei de
examen pentru susținerea lucrării sunt numere întregi de la 1 la 10. Media examenului de
licență/diplomă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv în baza mediei probelor.”
și
“Art. 17. Nota acordată pentru lucrarea de licență/diplomă/disertație va reflecta atât conținutul
ideatic al acesteia cât și modul de prezentare a candidatului. În caz de diferențe mai mari decât două
puncte între calificativele membrilor comisiei, președintele dispune reevaluarea lucrării de
licență/diplomă/disertație.”

Evaluarea Probei 2 – Prezentarea și susținerea lucrării de licență se realizează după următorul
barem:

(1) Conținul ideatic al lucrării
de licență
(50% din nota la proba 2)
Evaluarea lucrării de licență se realizează în baza Ghidului
lucrării de licență pentru domeniul Sociologie.
Dimensiunile principale evaluate:
1.1 Perspectiva teoretică, sinteza literaturii de specialitate
relevante, formularea întrebării de cercetare și definirea
conceptelor (30%);
1.2 Design-ul metodologic: precizarea obiectivelor cercetării,
operaționalizarea conceptelor, elaborarea metodologiei de
cercetare – metode, instrumente, eșantionare etc. (30%)
1.3 Studiul empiric realizat, analiza și interpretarea datelor,
concluzii (30%);
1.4 Calitatea redactării textului academic, claritatea și coerența
argumentării, calitatea vizualizării datelor în tabele și grafice,
folosirea corectă a citării și redactarea bibliografiei (10%).
(2) Modul de prezentare al
candidatului – susținerea orală
(50% din nota la proba 2)
2.1 Prezentarea orală clară și coerentă a lucrării de licență,
dovada bunei cunoașteri a demersului teoretic și metodologic
al lucrării (50%)
2.2 Adecvarea răspunsurilor la întrebările comisiei, capacitatea
de reflecție critică asupra lucrării realizate (50%)
Fiecare membru al comisiei va acorda câte o notă sub forma unui număr întreg între 1 și 10 atât
pentru (1), cât și pentru (2). Nota probei 2 se calculează ca media aritmetică a celor două note.

Nota finală la Proba 2 – Prezentarea și susținerea lucrării de licență este media aritmetică a
notelor acordate de către membrii comisiei.

Înscriere

Perioada de înscriere la examenul de licență – 9 – 14 februarie 2024, orele 23:59

Licență Proba 1 – evaluarea cunoștințelor fundamentale – luni, 19 februarie, ora 10, lab. 401

Licență Proba 2 – prezentarea și susținerea lucrării de licență – miercuri, 21 februarie, ora 10, sala 215

Studenţii care au cont de MSO365 se loghează cu contul instituţional de student (adresa de mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola).
Cei care nu au cont, pot să îşi genereze un cont alternativ. Vor primi pe e-mail parola de autentificare. Aceste conturi sunt valabile numai pentru această platformă (NU şi pentru susţinerea examenului de licenţă).
După autentificare se poate depune cererea de înscriere.
Pas 1: generarea cererii de înscriere
Pas 2: încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

 • cerere (generată la pas 1) – obligatoriu
 • copie certificat de naştere – obligatoriu
 • certificat lingvistic – în cazul în care nu este la facultate. Lista certificatelor și atestatelor lingvistice acceptate la UBB
 • dovada de plată – dacă este cazul
 • acte studii  – se vor încărca în aplicaţie într-un fişier .pdf

Pas 3: încărcarea lucrării de licenţă/master, declaraţia pe proprie răspundere, acordul coordonatorului ştiinţific

Documente scanate necesare pentru înscrierea la examen

 • cerere tip de înscriere – se descarcă din platforma de înscriere (semnată);
 • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă;
 • certificatul de naştere;
 • cartea de identitate;
 • două fotografii 3cm/4cm – acestea vor fi duse ulterior  la ridicarea diplomei de licenţă de la Biroul Acte de Studii;
 • atestat de competenţă lingvistică pentru absolvenţii din promoţiile anterioare (pentru promoţia 2023 atestatele sunt la facultate);
 • lucrarea de licenţă (în format .pdf) însoţită de acordul coordonatorului ştiinţific;
 • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 • declaraţie – antropologie, sociologie, resurse umane;

ATENȚIE! Încărcarea lucrărilor pe MSTeams nu mai este necesară! Vă rugăm să vă asigurați că ați trimis coordonatorului varianta finală a lucrării în format editabil (fișier cu extensia .doc sau .docx), împreună cu eventualele anexe.

Toate informațiile privind desfășurarea examenului de licență vor fi anunțate în timp util pe pagina Internet a facultății. Vă rugăm să urmăriți cu regularitate aceste anunțuri!

Navigare rapidă

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială