Facultate
Caută
Close this search box.

Economie socială şi asistenţă socială

Informații utile

Număr de credite: 8

Cod: AME8010

Predare: curs 2h, seminar 2h

Limba de predare: engleză

Tip: curs principal, semestrul 1, Masteratul Asistenţă socială şi economie socială

Curs

1.Prezentarea cursului – obiective, criterii de evaluare, conținutul temelor. Prezentarea structurii eseului final:

Realizarea în formă redactată şi oral a unui eseu final conform următoarei structuri:         

Titlu, Introducere: motivarea temei/opţiunii tematice, Perspective teoretice în analiza economiei sociale: definiţii, relaţia economia de piaţă-incluziunea socială, teorii (explicaţii sociologice şi economice) privind sectorul cel de-al treilea sector/nonguvernamental/nonprofit. Relaţia cu asistenţa socială, O componentă reprezentativă a economiei sociale în România: asociaţii şi fundaţii, cooperaţia, întreprinderi sociale, întreprinderi familiale s.a. Se va prezenta una din componente, la alegere. Se va include şi comparaţia cu situaţia dintr-o altă ţară membră UE. Studiu de caz: o entitate/proiect de economie socială. Se va urmări măsura în care sunt satisfăcute principiile economiei sociale, cu date/detalii concrete. Bibliografie . Lista va include numai textele citate în lucrare. Minimum 5 lucrări.

Lungime: 8-10 pagini pt. eseu individual, 16-18 pentru eseu de grup (2 persoane), 23-25 pagini pentru eseu de grup (3 persoane).

Asistența socială – conceptualizare, obiective, nivele de intervenție. Incluziune socială


2. Economia socială. Operaționalizare, obiective, tendințe la nivel european. Dimensiunea economică și dimensiunea socială


3. Servicii sociale de interes general. Servicii sociale integrate. Rolul economiei sociale în dezvoltarea serviciilor sociale


3-4.Vulnerabilitatea – construct social. Populații vulnerabilitate


5.Economia socială – cadrul legal în România


6-9.Forme de organizare ale economiei sociale: intreprindre socială, intreprindere de inserție socială. Sector non-profit. Asociații, fundații, cooperative, case de ajutor reciproc. Unitățile protejate.


10-11.Antreprenoriatul social. Caracteristici. Antreprenoriat social vs antreprenoriat economic.


12. Formarea deprinderilor antreprenoriale. Stimulare economică vs misiune socială


13.Responsabilitate socială corporatistă. Conceptualizare, dezirabilitatea RSC, forme ale RSC.


14. Recapitulare, clarificări, sinteze

Seminar / laborator

1-2. Exemplificări, modele de bună practică în asistența socială. Exemple de intreprinderi sociale. Expectanțe, criterii de evaluare a temelor.

3. Obiectivele economiei sociale – Obiectivele asistenței sociale. Conexiuni. Modele, exmplificări la nivel european


4.Studiu de caz _România (de la furnizor acreditat de servicii sociale la promovarea și dezvoltarea structurilor de economie socială)


5-6.Argumentarea vulnerabilităţii pentru una dintre categoriile de populaţie incluse în sintagma „populaţii vulnerabile” utilizată în legea cadru a asistenţei sociale şi în legea privind economia socială (temă redacțională, se va încărca pe MT si se va susține/argumenta sintetic oral)


7. Discutarea datelor privitoare la intreprinderile de economie socială înregistrate în registre oficiale aferente. Reluarea și discutarea structurii eseului final (în cadrul ultimului seminar, termenul de predare)


8-9. Discutarea unor modele de bună practică din context internațional/național pe diferite forme de organizare a economiei sociale


10. Exemple de antreprenoriat social


11. Exemple de responsabilitate socială corporatistă (context internațional și național)


12. Responsabilitate socială corporatistă – prezentarea şi realizarea unui studiu de caz (poate fi activitate de grup)


13. Recapitulare, sinteze, clarificări


14. Predarea eseului final. Discuții.

Curs

Barna, Rebeleanu, 2021, Challenges of Impact measurement in an emergent social economy. An Exploratory Reaserach In Romania, CIRIEC No.2021/07, RePEC

Cace, S.2010, Economia socială în Europa, Expert, Bucureşti

Caritas Europa (2018). Oamenii mai important decat profiturile [Putting people before profits]. Manual de economie sociala [Social economy handbook]. Written by Julia Sonnleitner (Caritas Vienna) and Antonio Fantasia (Caritas Europa Secretariat), and edited by Shannon Pfohman (Caritas Europa Secretariat). (https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Social_Economy_Handbook_RO_FINAL_Singles_web.pdf)

Chaves R., Monzon J.L. 2019. Recent evolution of the Social Economy in the European Union, CIRIEC No.2019/02

Lambru, Petrescu, 2019, Social Enterprises and their Ecosystems in Europe. Country Report Romania, EU

Lambru, M. 2013, Organizaţiile de ajutor reciproc, Polirom, Iaşi

Lambru M., Petrecu C. 2019. Social enterprises role whithin the Romanian Welfare State, https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-17.pdf

Larionescu, M. 2013, Economia socială şi cooperaţia în România, Polirom, Iaşi

Opincaru I.S., Crangasu D. 2019. Measuring the Impact of a social enterprises – Case study Concordia Bakery Romania, CIRIEC No.2019/15

Petrescu, C. 2013, Economia socială în contextul dezvoltării locale, Polirom, Iaşi

Rebeleanu A., Popescu L. (2016). Development of social economy in Romania, in Fabian G., Toldi A. (etd) The changing faces of social economy across Europe: a perspective from 7 countries, Debrecen University Press, 167-197

Fabian G. & Toldine A (Eds), The changing faces of social economy across Europe: A perspective from 7 countries, Debrecen University

Rebeleanu, Demian, 2019, Spcial Innovation – Need or Resouces for Providers of Social Services, in Bratianu, Zbuchea, Hrib, Vitelar, Anghel (edits). Upscalling Digital Transformation in Business and Economics, Tritonic Publishing House, p: 625-635

Vlăsceanu, M. 2010, Economie socială şi antreprenoriat, Iaşi: Polirom (Partea I, pp 17-78 şi Partea III, pp. 139-203).

 

Resurse legislative și resurse online:

Legea 292/2011 privind asistenţa socială

OU 33/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 219/2015

Legea 240/2022 privind aprobarea OU 33/2022

HG 876/2022 pentru modificarea și completarea normelor de aplicare a prevederilor Legii 219/2015 (aprobate prin HG 585/2016)

Social Economy Action Plan, 2021, ec..europa.eu/social

Sustainable Development Goals, UN, 2015, https://sdgs.un.org/goals

Social Package Investment, 2013 http://www.easpd.eu/en/content/social-investment-package

European Commission. Recommendation of 3 October 2008 on the active inclusion of people excluded from the labor market (C(2008)5737)( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0867&from=EN)

European Commission, (COM(2007) 725 Communication from the Commission “Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment” ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0725&from=HR)

European Commission, COM (2010)2020 Communication from the Commission “Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth” (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=en)

European Commission, COM(2013) 83 final Towards Social Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 2014-2020. (https://ec.europa.eu/eip/ageing/file/751/download_en%3Ftoken=x_2Aat9C)

European Commission.The Biennial Report on social services of general interest SEC(2008)2179 and SEC(2010)1284) (https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10183&langId=en)

Social economy Action Plan (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=en)

 Sustainable Development Goals (https://www.undp.org/sustainable-development-goals)

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (https://dezvoltaredurabila.gov.ro/strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-romaniei-2030-i)

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European and Social Commitee and the Committee of the Regions, 2011, Social Business Initiative, Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation, SEC (2011) 1278

Recomandarea Consiliului Europei 224 (2007)“Asigurarea continuităţii teritoriale a serviciilor sociale în zonele rurale”

Com (2010)2020 (Comunicarea Comisiei “Europa 2020: o strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”)

Raport bienal privind serviciile sociale de interes general (SEC(2008)2179 şi SEC(2010)1284)

Recomandarea Comisiei din 3 oct 2008 privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piaţa muncii (COM(2008)5737)

Raportul “Un cadru european de calitate pe bază voluntară pentru serviciile sociale” (Comitetul de protecţie socială 2010)

Raportul Comisiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Parlamentul European cu privire la viitorul serviciilor sociale de interes general (2009/2222(INI) (raportul De Rossa)

EC Communication, Modernising social protection for greater social justice and economic cohesion: taking forward the active inclusion of people furthest from the labour market, 2007

Bibliografie facultativă:

Cace, S. 2010, Economia socială în România. Două profiluri regionale, Expert, Bucureşti

Cace, S. 2010, Cele mai bune practici în sectorul economiei sociale în Grecia şi în alte state ale Uniunii Europene, Expert, Bucureşti

Cotoi, C. Mateescu, O. 2013, Economie socială, bunuri şi proprietăţi comune în România, Polirom

Evans, S. et al. (2007), Generating Social Capital? The Social Economy and Local Economic Development, in European Urban and Regional Studies 14(1).

Greffe, X. (2007), Social economy building inclusive economies, OECD

Gonzales, V. (2007), Globalization, Welfare Reform and the Social Economy: Developing an Alternative Approach to Analyzing Social Welfare Systems in the Post-Industrial Era, Journal of Sociology & Social Welfare, June 2007, volume XXXIV, number 2

Harris, T. (1999), International Fund Raising for Not-for-profits, NY: John Wiley&Sons, Inc.

Hausner, G-P, (2008), The Social Economy in Poland: Achievements, Barriers to Growth,and Potential in Light of Research Results, Foundation for Social and Economic Initiatives.

Guvernul României, CADI, ACRR, UNDP, 2012, Social economy and roma communities – challenges and opportunities, Bucureşti

Petrescu, C.. 2013, Cooperativele din România. Actori ai dezvoltării socio-economice, Polirom, Iaşi

Petrescu, C. 2013, Organizaţiile colective ale proprietarilor de terenuri agricole şi forestiere. Profil, evoluţie, tendinţe, Polirom, Iaşi

Rebeleanu A., 2013, “The present and importance of social economy in ensuring the equity of the access to health services, Revista de economie sociala, vol. III nr.1, 2013, p.100-119

Vlăduţ M., Seprodi L. 2013, „Antreprenoriatul – soluţie disponibilă şi fezabilă pentru creşterea motivaţiei şi satisfacţiei în muncă a asistenţilor sociali”, în Revista de economie sociala, vol. III nr.5, 2013, p.78-122

Revista de Economie socială

Revizta Calitatea vieții XXXI, nr. 1/2020

Revista de Asistenţă Socială

Journal of Community Positive Practices, Nr.3/2011

CIRIEC Working Paper, ciriec.uliege.be/en/publications/wp


Seminar

Obligatorie

Barna, Rebeleanu, 2021, Challenges of Impact measurement in an emergent social economy. An Exploratory Reaserach In Romania, CIRIEC No.2021/07, RePEC

Cace, S.2010, Economia socială în Europa, Expert, Bucureşti

Caritas Europa (2018). Oamenii mai important decat profiturile [Putting people before profits]. Manual de economie sociala [Social economy handbook]. Written by Julia Sonnleitner (Caritas Vienna) and Antonio Fantasia (Caritas Europa Secretariat), and edited by Shannon Pfohman (Caritas Europa Secretariat). (https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Social_Economy_Handbook_RO_FINAL_Singles_web.pdf)

Chaves R., Monzon J.L. 2019. Recent evolution of the Social Economy in the European Union, CIRIEC No.2019/02

Lambru, Petrescu, 2019, Social Enterprises and their Ecosystems in Europe. Country Report Romania, EU

Lambru, M. 2013, Organizaţiile de ajutor reciproc, Polirom, Iaşi

Lambru M., Petrecu C. 2019. Social enterprises role whithin the Romanian Welfare State, https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2019/10/WP2019-17.pdf

Larionescu, M. 2013, Economia socială şi cooperaţia în România, Polirom, Iaşi

Opincaru I.S., Crangasu D. 2019. Measuring the Impact of a social enterprises – Case study Concordia Bakery Romania, CIRIEC No.2019/15

Petrescu, C. 2013, Economia socială în contextul dezvoltării locale, Polirom, Iaşi

Rebeleanu A., Popescu L. (2016). Development of social economy in Romania, in Fabian G., Toldi A. (etd) The changing faces of social economy across Europe: a perspective from 7 countries, Debrecen University Press, 167-197

Fabian G. & Toldine A (Eds), The changing faces of social economy across Europe: A perspective from 7 countries, Debrecen University

Rebeleanu, Demian, 2019, Spcial Innovation – Need or Resouces for Providers of Social Services, in Bratianu, Zbuchea, Hrib, Vitelar, Anghel (edits). Upscalling Digital Transformation in Business and Economics, Tritonic Publishing House, p: 625-635

Vlăsceanu, M. 2010, Economie socială şi antreprenoriat, Iaşi: Polirom (Partea I, pp 17-78 şi Partea III, pp. 139-203).

 

Resurse legislative și resurse online:

Legea 292/2011 privind asistenţa socială

OU 33/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 219/2015

Legea 240/2022 privind aprobarea OU 33/2022

HG 876/2022 pentru modificarea și completarea normelor de aplicare a prevederilor Legii 219/2015 (aprobate prin HG 585/2016)

Social Economy Action Plan, 2021, ec..europa.eu/social

Sustainable Development Goals, UN, 2015, https://sdgs.un.org/goals

Social Package Investment, 2013 http://www.easpd.eu/en/content/social-investment-package

European Commission. Recommendation of 3 October 2008 on the active inclusion of people excluded from the labor market (C(2008)5737)( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0867&from=EN)

European Commission, (COM(2007) 725 Communication from the Commission “Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment” ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0725&from=HR)

European Commission, COM (2010)2020 Communication from the Commission “Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth” (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=en)

European Commission, COM(2013) 83 final Towards Social Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 2014-2020. (https://ec.europa.eu/eip/ageing/file/751/download_en%3Ftoken=x_2Aat9C)

European Commission.The Biennial Report on social services of general interest SEC(2008)2179 and SEC(2010)1284) (https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10183&langId=en)

Social economy Action Plan (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=en)

 Sustainable Development Goals (https://www.undp.org/sustainable-development-goals)

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (https://dezvoltaredurabila.gov.ro/strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-romaniei-2030-i)

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European and Social Commitee and the Committee of the Regions, 2011, Social Business Initiative, Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation, SEC (2011) 1278

Recomandarea Consiliului Europei 224 (2007)“Asigurarea continuităţii teritoriale a serviciilor sociale în zonele rurale”

Com (2010)2020 (Comunicarea Comisiei “Europa 2020: o strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”)

Raport bienal privind serviciile sociale de interes general (SEC(2008)2179 şi SEC(2010)1284)

Recomandarea Comisiei din 3 oct 2008 privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piaţa muncii (COM(2008)5737)

Raportul “Un cadru european de calitate pe bază voluntară pentru serviciile sociale” (Comitetul de protecţie socială 2010)

Raportul Comisiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Parlamentul European cu privire la viitorul serviciilor sociale de interes general (2009/2222(INI) (raportul De Rossa)

EC Communication, Modernising social protection for greater social justice and economic cohesion: taking forward the active inclusion of people furthest from the labour market, 2007

Bibliografie facultativă:

Cace, S. 2010, Economia socială în România. Două profiluri regionale, Expert, Bucureşti

Cace, S. 2010, Cele mai bune practici în sectorul economiei sociale în Grecia şi în alte state ale Uniunii Europene, Expert, Bucureşti

Cotoi, C. Mateescu, O. 2013, Economie socială, bunuri şi proprietăţi comune în România, Polirom

Evans, S. et al. (2007), Generating Social Capital? The Social Economy and Local Economic Development, in European Urban and Regional Studies 14(1).

Greffe, X. (2007), Social economy building inclusive economies, OECD

Gonzales, V. (2007), Globalization, Welfare Reform and the Social Economy: Developing an Alternative Approach to Analyzing Social Welfare Systems in the Post-Industrial Era, Journal of Sociology & Social Welfare, June 2007, volume XXXIV, number 2

Harris, T. (1999), International Fund Raising for Not-for-profits, NY: John Wiley&Sons, Inc.

Hausner, G-P, (2008), The Social Economy in Poland: Achievements, Barriers to Growth,and Potential in Light of Research Results, Foundation for Social and Economic Initiatives.

Guvernul României, CADI, ACRR, UNDP, 2012, Social economy and roma communities – challenges and opportunities, Bucureşti

Petrescu, C.. 2013, Cooperativele din România. Actori ai dezvoltării socio-economice, Polirom, Iaşi

Petrescu, C. 2013, Organizaţiile colective ale proprietarilor de terenuri agricole şi forestiere. Profil, evoluţie, tendinţe, Polirom, Iaşi

Rebeleanu A., 2013, “The present and importance of social economy in ensuring the equity of the access to health services, Revista de economie sociala, vol. III nr.1, 2013, p.100-119

Vlăduţ M., Seprodi L. 2013, „Antreprenoriatul – soluţie disponibilă şi fezabilă pentru creşterea motivaţiei şi satisfacţiei în muncă a asistenţilor sociali”, în Revista de economie sociala, vol. III nr.5, 2013, p.78-122

Revista de Economie socială

Revizta Calitatea vieții XXXI, nr. 1/2020

Revista de Asistenţă Socială

Journal of Community Positive Practices, Nr.3/2011

CIRIEC Working Paper, ciriec.uliege.be/en/publications/wp

Curs

50% Evaluarea finală: scris+susţinere orală a proiectului


Seminar

35% Evaluarea continua a activităţii studentului în cadrul cursului (rezolvarea celor 2 teme oferite pe parcurs)

15% Participare la activitățile de seminar, în mod activ, la discuţii pe parcursul semestrului

Obiectivul general al discipline: Studierea raportului dintre asistenţa socială şi economia socială, formarea competenţelor în economie socială şi în metodologia asistenţei sociale.

 

Obiectivele specifice: La sfârşitul acestui curs studentul trebuie să:

1.     Să poată operaţionaliza conceptul de economie socială, să înţeleagă principiile economiei sociale şi diversele structuri de economie socială ce pot funcţiona în context european şi naţional

2.     Să conştientizeze rolul economiei sociale în contextul măsurilor integrate de asistenţă şi incluziune socială

3.     Să devină un consumator a literaturii profesionale din domeniul economiei sociale

4.     Să devină un producător critic de literatură profesională în domeniul economiei socială.

Să fie pregătit pentru a gândi critic, mai ales cand vine vorba despre producerea, analiza si interpretarea datelor relevante pentru practica asistenţei sociale şi integrarea socială a persoanelor vulnerabile.

.

Titular curs

Seminar

Program

Acest curs se studiază în următoarele programe:

Navigare rapidă

Discipline similare

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială