Facultate
Caută
Close this search box.

Examen de disertație – Departamentul de sociologie

Informații în vederea pregătirii pentru examenul de disertațiesesiunea iulie 2024

Alegerea coordonatorului lucrării de disertație

Această secțiune se adresează studenților din anul I
Această secțiune se adresează studenților din anul II

Regulamente

Barem

Baremul de evaluare al prezentării şi susţinerii disertaţiei în urma absolvirii programelor de masterat în domeniul sociologiei, linia română

În baza Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel
licență și master, completat și republicat în baza Hotărârea Senatului UBB nr. 152 din 11.12.2021,
Secțiunea D – Evaluarea, anume:
“Art. 15. Media fiecărei probe a examenului de licență/diplomă, precum și media examenului de
disertație, se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de membrii comisiei de
examen și se determină cu două zecimale, fără rotunjire. Notele acordate de membrii comisiei de
examen pentru susținerea lucrării sunt numere întregi de la 1 la 10. Media examenului de
licență/diplomă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv în baza mediei probelor.”
și
“Art. 17. Nota acordată pentru lucrarea de licență/diplomă/disertație va reflecta atât conținutul
ideatic al acesteia cât și modul de prezentare a candidatului. În caz de diferențe mai mari decât două
puncte între calificativele membrilor comisiei, președintele dispune reevaluarea lucrării de
licență/diplomă/disertație.”
Evaluarea prezentării și susținerii disertației se realizează după următorul barem:

(1) Conținul ideatic al
disertației (40% din notă)
Evaluarea disertației se realizează în baza Ghidului disertației
pentru domeniul Sociologie.
Dimensiunile principale evaluate:
1.1 Perspectiva teoretică, sinteza literaturii de specialitate
relevante, formularea întrebării de cercetare și definirea
conceptelor (30%);
1.2 Design-ul metodologic: precizarea obiectivelor cercetării,
operaționalizarea conceptelor, elaborarea metodologiei de
cercetare – metode, instrumente, eșantionare etc. (30%)
1.3 Studiul empiric realizat, analiza și interpretarea datelor,
concluzii (30%);
1.4 Calitatea redactării textului academic, claritatea și coerența
argumentării, calitatea vizualizării datelor în tabele și grafic
(2) Modul de prezentare al
candidatului – susținerea orală
(60% din notă)
2.1 Prezentarea orală clară și coerentă a disertației, dovada
bunei cunoașteri a demersului teoretic și metodologic al
acesteia (50%)
2.2 Adecvarea răspunsurilor la întrebările comisiei, capacitatea
de reflecție critică asupra disertației realizate (50%)
Fiecare membru al comisiei va acorda câte o notă sub forma unui număr întreg între 1 și 10 atât
pentru (1), cât și pentru (2). Nota pentru disertație se calculează ca media aritmetică a celor
două note.

Nota finală pentru disertație este media aritmetică a notelor acordate de către membrii comisiei.

Înscriere și susținere

Perioada de înscriere la susținerea disertației: 19 – 26 iunie

Susținerea disertațiilor: 01 – 07 iulie 2024

Programarea detaliată cu numere matricole va fi afișată în timp util pe site-ul facultății.

Studenţii care au cont de MSO365 se loghează cu contul instituţional de student (adresa de mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola).
Cei care nu au cont, pot să îşi genereze un cont alternativ. Vor primi pe e-mail parola de autentificare. Aceste conturi sunt valabile numai pentru această platformă (NU şi pentru susţinerea examenului de licenţă).
După autentificare se poate depune cererea de înscriere.
Pas 1: generarea cererii de înscriere
Pas 2: încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

 • cerere (generată la pas 1) – obligatoriu
 • copie certificat de naştere – obligatoriu
 • dovada de plată – dacă este cazul
 • acte studii  (dacă nu sunt la secretariat actele de studiu atunci pot fi încărcate în aplicaţie într-un fişier .pdf)

Pas 3: încărcarea lucrării de licenţă/master, declaraţia pe proprie răspundere, acordul coordonatorului ştiinţific

Documente scanate necesare pentru înscrierea la susţinerea disertaţiei

Pentru absolvenţii cu diploma de licenţă din UBB:

Pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă din afara UBB:

 • cerere tip de înscriere (se generează din platforma de înscriere);
 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (dacă nu le au la facultate);
 • diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă (dacă nu le au la facultate);
 • certificat de naştere;
 • carte de identitate;
 • lucrarea de disertație (în format .pdf) însoțită de acordul coordonatorului științific;
 • declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată);
 • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 • două fotografii 3cm/4cm – numai pentru promoţii dinainte de 2016, la momentul ridicării diplomei de master;

Toate informațiile privind susținerea disertațiilor master vor fi anunțate în timp util pe pagina Internet a facultății. Vă rugăm să urmăriți cu regularitate aceste anunțuri!

Navigare rapidă

Accessibility Toolbar

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială